ԱՅՍՐԷՆ

(-) NBH 1-0096 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c մ. Վերստին այսր. անդրէն այսր կամ յետս, եւ միւսանգամ. նորանց հոս, նորէն. ... ἑνταῦθα կամ բառ բաղադրեալ ի ἁνα ... huc, retrorsum, re ... եւն. *Ժողովուրդ իմ դարձցին այսրէն: Է՛ջ, եւ ե՛լ այսրէն: Իբրեւ մտանէր Մովսէս, մերկանայր զպատրուակն, մինչեւ այսրէն ելանելոյ: Այսրէն վաղվաղակի տագնապաւ դառնային: Հասեալ այսրէն՝ ունէին զճակատուն տեղի. եւ այլն: *Մինչեւ ʼի դարձ գալստեան իմոյ այսրէն. Ագաթ.: *Եւ ինքն ողջանդամ այսրէն դառնայր. Եղիշ.: *Այսրէն դարձեալք՝ ուստի ելին: Ոչինչ տրտմիմք յայսրէն դարձուցանելն (յետս զառեալն). Շ. թղթ.: *Այսրէն ʼի մեզ նորոգեալ տեսաւ թագաւորութիւնն. Յհ. կթ.: *Այսրէն ʼի հող լուծումն. Պիտ.: *Առի ինձ այսրէն: Որո՛վ չափով չափեցից զանձինս ստգտանք, ʼի քոցդ աննուազ գթութեանց այսրէն չափեցայց. Նար.: ԱՅՍՐԷՆ. որպէս աստէն. աստ. հոս. ... ἑνταῦθα hic *Այսրէն այլք վաստակին, եւ այլք հանգչին. իսկ անդէն իւրաքանչիւր ոք վաստակոց իւրոց տիրեսցէ. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 19: *Աղաչեմ զքեզ, կա՛ց այսրէն աւուրս երկու. Վրք. հց. ԻԶ: *Այսրէն հանգիցէ: Այսրէն հաստատի. Նար. ԺԸ. ՀԵ: *Այսրէն ʼի սկզբանս. Լմբ. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԴԱՐՁՈՒՑԱՆԵՄ — (ձուցի, ձո՛.) NBH 1 0605 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c ն. ἁποστρέφω, ἁναστρέφω, στρέφω , ἁποδίδωμι averto, converto, verto, reddo Տալ դառնալ ի նախկին վայր կամ ի վիճակ. շրջել. փոխել զդէմս յայլ կողմն, եւ զիրս յայլ ինչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳ — (ի, աւ կամ ով. աց, օք.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γένος, γενεά, ἕθνος , genus, generatio, gens. Սեռ կենդանեաց, որ է միատեսակ, եւ անբանից՝ որ են բազմատեսակ. ճինս. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՌՆԱՄ — (բարձի, բա՛րձ.) NBH 1 0053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. կամ հ. Նոյն ընդ Համբառնալ. ʼի վեր բառնալ. բարձրացուցանել. ʼի վեր առնուլ կամ հանել. αἵρω, ἑπαίρω tollo, extollo, elevo վեր վերցնել. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴՐԷՆ — ( ) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c մ.ա. Առ ʼի զարդ կամ թարմատար վարի բառս՝ նշանակ իրիք կրկնութեան. (զի յայլ լեզուս չդնի ինչ.) որպէս այսրէն. անդրէն. վերստին. նորէն. ... կամ այդր. ʼի դմին վայրի, ʼի դոյն իսկ. ʼի դոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0109 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. ἁφθαρσία incorruptibilitas Վիճակ անապական. անեղծութիւն, անմահութիւն. անախտութիւն. անարատութիւն. ... *Եւ ոչ ապականութիւն զանապականութիւն ժառանգէ. ՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Ե.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐԻՄ — ( ) NBH 1 484 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ԲԵՐԻՄ կամ ԲԵՐԵԱԼ ԼԻՆԻՄ. որպէս Վարիլ. դիմել. խաղալ. յածիլ. դեգերիլ. շարժիլ. ձգիլ. յօժարիլ. ուղղիլ. ածիլ. մատչիլ. *Հոգի Աստուծոյ բերիւր ʼի վերայ ջրոյն. Փիլ. լին.: *Արեգակն բերի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԻՑՍ — ( ) NBH 1 0693 Chronological Sequence: 6c մ. ԵՐԿԻՑՍ որ եւ ԵՐԿԻՑՍ ԱՆԳԱՄ. δίς bis δεύτερον secundo, secunda vice Յերկուս նուագս. երկրորդ անգամ. դարձեալ. կրկին. երկու անգամ. ... *Այս երկիցս խաբեաց զիս: Արդ երկիցս իսկ դարձեալ էր այսրէն: Միանգամ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԱՇԿԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0879 Chronological Sequence: 6c գ. պ. լէշքէր. վր. լաշկարի. թ. ասքէր. Զօր. զօրականք. Դաս զինուորաց. *անձուկ լաշկարաւ վատախտարակ արարեալ այսրէն դարձուցանէր. Եղիշ. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒԾՈՒՄՆ — (ծման.) NBH 1 0895 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. λύσις, ἕκλυσις, διάλυσις solutio, dissolutio եւն. Լուծանելն, եւ լուծանիլն՝ ըստ ամենայն առման. Որպէս Արձակումն. քակտումն. եղծումն. բարձումն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԵՄ — (հանի, հա՛ն, հանէ՛ք, նեալ.) NBH 2 0045 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. ἑξάγω, διάγω, ἁνάγω educo, veho, traho ἑκβάλλω ejicio եւն. Ի ներքուստ արտաքս, կամ ʼի խորոց ʼի վեր ձգել. արտաքսել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.