ԱՅՍՕՐ

(-) NBH 1-0096 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c մ. որպէս թէ ա՛յս օր. այս ինքն յայսմ աւուր. σήμερον, τήμερον hodie իբր hoc die ա՛ս օր, աս օրս. ... *Ո՛չ է այսօր իբրեւ զերէկն եւ զեռանդն: Այսօր է, եւ ʼի վաղիւ այլ ոչ գտանի: Այսօր եղեւ փրկութիւն տանս այսմիկ: Յիսուս Քրիստոս՝ երէկ եւ այսօր, նոյն եւ յաւիտեանս. եւ այլն: *Այսօր մաքուր հոգեկիր, եւ վաղիւ մոլի խելագար. Նար. ՀԱ: Իսկ յասելն՝ *Ա՛յս օր է՝ զոր արար տէր. այս օր է օր նեղութեան". է կրկին բառ. տե՛ս ʼի բառն ՕՐ: ԱՅՍՕՐ. իբր յաւուր յայսմիկ. այժմ. առ մեօք. աս օրերս, մեր օրերը. *Ա՛յս է խոտորնակ ճանապարհ եւ մոլար, ընդ որ այսօր հետեւիմք: Իսկ այսօր բարձաւ պատկառանքն: Ո՞րքան չարիք գործի այսօր յարեւելս. Լմբ. ատ. եւ Լմբ. պտրգ.: Առնու երբեմն զյօդ կամ զհոլով՝ պահելով զբնիկ նշանակութիւնսդ. *Մինչդեռ այսօրդ առաջի կայ: Դարձեալ զայլ օր սահմանէ զայսօրն ʼի Դաւիթ. Եբր. ՟Գ. 13: ՟Դ. 7: *Ամենայն կեանք մարդոյ այսպէս կատարի՝ յայսօրն եւ ʼի վաղիւն. զի ամենայն օր այսօր է, եւ զվաղիւն ծնանի. Սարգ. ՟Ժ: *Տո՛ւր ինձ զայսօր, եւ ա՛ռ քեզ զվաղիւ. Ոսկ. մտթ.: ԶԱՅՍ ՕՐ. իբր այսօր. յայսմ աւուր. *Ընդէ՞ր զօրհասաւ անցեալ հրէայքն, եւ զայսօր կեցեալ գտանին: Զայսօր քնոյ շնորհ կալցին նոքա. ՟Գ. Մակ. ՟Ե. 9. 10: մ. ՑԱՅՍՕՐ. որ եւ ՄԻՆՉԵՒ ՑԱՅՍՕՐ. ՄԻՆՉԵՒ ՑԱՅՍՕՐ ԺԱՄԱՆԱԿԻ. իբր մ. մինչեւ ցօրս ցայս. մինչեւ ցայժմ. ինչուան աս օրս. ... *Զի ասիցեն ցայսօր: Ի մանկութենէ մինչեւ ցայսօր ժամանակի. Ծն. ԻԲ. 14: ՟Բ. Մակ. ԺԶ. 2: *Որ ցայսօր պնդեալ են. Եզնիկ.: Տե՛ս եւ ʼի տառն Ց:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԵՐԷԿ — ( ) NBH 1 0682 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c մ. ԵՐԷԿ χθές, ἑχθές heri. իտ. hieri, jeri գրի եւ ԵՐԵԿ. Ի նախընթաց աւուր, որոյ երեկոյն էանց, (կամ էրէկ, այսինքն արդէն եկն.) էրեկ. ... *Երէկ եւ այսօր: Երէկ եւ եռանդ: Տեսին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԾԱՅԻՄ — ( ) NBH 1 0778 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ԸՆԾԱՅԻԼ. որպէս Ընծայս ընդունել, կամ ընծայիւք պատուիլ. *Ընծայեալ ʼի բազմաց արքայից. Մագ. ՟Ի՟Ը: *Ի մոգուցն այսօր ընծայեցար. Շար.: Իսկ անդ. *Այսօր յայրին ընծայեցար փրկիչ, եւ ʼի մոգուցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕԾԱՆԵՄ — (օծի, օ՛ծ.) NBH 2 1025 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ն. χρίω (յորմէ χριστός . քրիստոս, օծեալ). ungo (unctus) ἁλείφω, ἑγχρίω oblino λιπαίνω pinguefacio, impinguo. Մածանել՝ շաղախել՝ ներկանել. զանգանել իւղով. արկանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԳՈՒՑ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c մ. ԱՅԳՈՒՑ ՅԱՅԳՈՒՑ πρωί, πρωία, αὕριον mane Առաւօտուց. այգուն. յայգուէ. յառաւօտուց. ընդ առաւօտն, ʼի վաղիւ անդր. առւըտանց, էգուց, յէգուց, գա՛լ առտու, մէկալ առտուն. ... *Յարեաւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՀԱՅՐ — (հօր.) NBH 1 0325 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c գ. θεόπατωρ dei pater, vel progenitor Նախահայր Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ՝ ըստ մարմնոյ. մանաւանդ դաւիթ. եւ հայր անուանեալ Յիսուսի՝ արդարն Յովսէփ խօսնայր կուսի. *Աստուածահայրն դաւիթ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵՏԻՔ — (տեաց, տեօք.) NBH 1 0396 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c գ. ԱՒԵՏԻՔ. ասի եւ որպէս ռմկ. ԱՒԵՏԻՍ. ἁγγελία, εὑαγγελία, ον nuncium, annunciatio, bonum vel laetum nuncium Բան եւ լուր ուրախարար եւ բերկրալի. ... պ. նիվիյտ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՆԸՄՊՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0553 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c ա. οἱνοπότης, οἱνοποτήρ vini potor Ըմպօղ զգինի. Տ. եւ ԳԻՆԱՐԲՈՒ. գինի խմօղ. եւ խում սիրօղ. ... *Այսօր գինըմպու, վաղիւն (լե՛ր) ջրըմպու. Ածաբ. նոր կիր.: *Մի՛ այսօր ջրըմպու, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՇՏԱՒՈՐԻՄ — ( ) NBH 1 0596 Chronological Sequence: 9c ԴԱՇՏԱՒՈՐԻԼ. Տ. Դաշտանալ. *Այսօր ծով խազացեալ ընդ տիեզերս նաւօք դաշտաւորի. այսօր գետք զիջանեն. Զքր. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴ — ( ) NBH 1 0764 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c (նախդիր). εἱς, πρός, ἑπί, ἑν ad, super, in Ի տրականն, որպէս Առ. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. ʼի վերայ. շուրջ. զոյգ, եւ այլն, պէսպէս ոճով. զոր օրինակ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ — (վրդեան, դեամբ, եանց. կամ վրդի, դէ, դով, ոց.) NBH 1 0838 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. λαός populus. Ժողով մարդկան. բազմութիւն ʼի քաղաքի, ʼի գաւառի, ʼի տէրութեան. ազգ. ազգք եւ ազինք. միլլէթ, հալգ. *Խոսեցաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.