ԼԾԵՄ

(եցի.) NBH 1-0890 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c ն. ζεύγνυμι jungo παραζευγνύω adjungo. Արկանել ընդ լծով զանասունս ʼի ձգել զսայլ, զկառս. ʼի նոյն լուծ կապել, կազմել, վարել. ... *Լծեցէ՛ք զերինջսն ʼի սայլին: Լծեա՛ զկառս քո. ՟Ա. Թագ. ՟Զ. 7: ՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 44: *Չէր աղքատ ʼի կառաց՝ որ զհողմս լծեալ ʼի համազգեաց երիվարաց լծին. Եզնիկ.: Նովին նմանութեամբ ասի զդահճաց, *երկու երկու լծեցան, եւ առին ʼի քարշ (զսուրբսն). Եղիշ. ՟Ը: եւ զտարերաց, *Լծեալ են ʼի գործս հարկաւորութեամբ. անդ. ՟Բ: ԼԾԵԼ. որպէս Կապակցել, զուգել, յարել ընդ միմեանս զինչ եւ է իրս. *Ընդէ՞րբազմաման գազանին զքեզ լծես. Բրս. վաշխ.: *Կարօտացաւ բազում օրինակս ընդ միմեանս լծել: Երկուս կարգս առաջի դնէ, եւ ընդ միմեանս լծէ զնոսա. Սարգ. յկ. ՟Է: *Կամի, զի ընդ օրհնեալն եւ այս լծեսցի: Կցորդեալ մարմնով լծեսցուք եւ զիղձս հոգւոց. Լմբ. սղ. եւ Լմբ. պտրգ.: *Ոչ եթէ ընդ հարկաւ զվարս եւ զգնացս լծէ. Երզն. մտթ.: *Շաբաթն վասն պատուոյ նորա լծիցի ընդ աւուրսն. Եփր. ծն.: ԼԾԵԼ. Ըստ քերականաց՝ Կցել տառ ընդ տառ, կամ դնել ʼի տեղի իրերաց՝ մանաւանդ ʼիլծորդութեան բայից առ յոյնս. *Րէ եւ ռայ լծին փոխանակ միմեանց: Զոյն երկբարբառ ասէ, զի ընդ ւիւնի լծի ʼի բազում տեղիս: Յորժամ եչ եւ այբ բազում անգամ լծին ʼի բազում տեղիս. Երզն. քեր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.