ԼՈՒ

I. (-) NBH 1-0893 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c - Ի բայես լսեմ, լուայ. որ եւ ԼՈՒՐ. վարի ընդ բայս: ԼՈՒ ԱՌՆԵԼ. Տալ լսել. լուր հասուցանել. ազդել. լսելի առնել. ... ἁκουστόν ποιέω auditum facio. *պատմեցէք յազգս, եւ լու արարէք. Երեմ. ՟Ծ. 2: ԼՈՒ ԼԻՆԵԼ. լսելի լինել. հռչակիլ. Հասնել լրոյ. լսուիլ. լավ կամ խապէր օլմագ, .... ἡκούσθη, ἡκούσθησαν auditum fuit, audita fuerunt. *Յորժամ լու եղեւ հրաման թագաւորին: Լու եղեւ վաճառականաց աշխարհին: Լու եղեն բանքն, զոր խօսեցաւ դաւիթ. Եսթ. ՟Բ. 8: ՟Ա. Մակ. ՟Գ. 41: ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Է. 31: *Լու եղեալ եռակլի յազդմանէ դիոնէսիոսի. Մագ. ՟Լ՟Զ: նխ. ԼՍԻ Ւ ԼՈՒ. նխ. ἁκουόντος, ἁκουόντων audiente, audientibus. Ի լուր լսելեաց. լսելով. լսելի լինելով. ... *Եւ ասէ՝ լու ʼի լու որդւոցն քետայ: Պատմեցից ձեզ լու ʼի լու: Եւ ասէ ցնոսա՝ ինձ լու ʼի լու. Ծն. ՟Ի՟Գ. 10: *հրեշտակն ասէ ցայնոսիկ՝ որ շուրջն կային, լու ʼի լու բանսարկուին. Սարգ. յուդ. ՟Բ: ԼՈՒ Ի ԼՈՒ. (1-0894) Տ. ԼՈՒ: II. ԼՈՒ 2 (լուոյ, ոց.) NBH 1-0893 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 13c գ. ψύλλος pulex. Աղկաղկ եւ չնչին կենդանի առանին՝ սեաւ, կըծանօղ կնճթաւ զմարմինս, եւ ոստոստօղորպէս զմարախ. ... եբր. փարէզ. *Զհետն շան միոյ մեռելոյ, եւ զհետ լուոյ միոյ. ՟Ա. Թագ. ՟Ի՟Դ. 11: *Նաեւ չքոտեօքն զկծեցուցանէ զմեզ, որպէս լուովն եւ ճանճիւ. Եզնիկ.: *Լուոյս ջախջախելոյ. Նար. ՟Կ՟Ղ: *Որ շուն մեռեալ զինքն, եւ լու ոչ պատկառէր ասել. Մագ. ՟Լ՟Ա: *Սաստիկ նեղեցաւ ʼի լուէ, եւ արուեստիւ կալաւ զնա. Վրդն. առակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԼՈՒՌ — (լռի, լռաց.) NBH 1 0896 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 14c ա. ἠσυχάζων, σιώπων, σίγων silens, tacitus. Արմատ Լռելոյ. որպէս Լռեալ. լռիկ. անխօս. անբարբառ. հանդարտ (անձն, կամ բերան). սու՛ս. ... *Իբրեւ լուռ էր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Западноармянский язык — Для улучшения этой статьи желательно?: Обновить статью, актуализировать данные …   Википедия

  • ՍՏՈՐՄԻՔ — ( ) NBH 2 0751 Chronological Sequence: Early classical գ. πράβυσον intrusum, occultum, latebra. Մթին խորշք ընդ որմովք. ալք. ալուցք. Ե՞րբ ասիցի այս. միթէ յանկեա՞ն ուրեք, կամ ի ստորմիս. եւ ո՛չ ուրեք, այլ լու ի լու ամենեցուն. Ոսկ. եբր. ՟Լ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Список праиндоевропейских корней — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное …   Википедия

  • ԱԶԴ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c գ. ԱԶԴ αἵσθησις , sensus, sensio, instinctus, monitum. որ եւ Ազդումն, Ազդեցութիւն. Զգացումն. իմացումն. իմաց. տույ, հէսս *Յորժամ զերծանիցին ʼի վշտացն, առնուցուն զազդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԹԱՄ — (ացայ. ա՛. լինի եւ իբր ռմկ. գթաց, գթացի՛ր.) NBH 1 0551 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c, 12c չ. οἱκτείρω miseror, commiseror, σπλαγχνίζομαι visceribus, affectu misericordiae tangor Շարժիլ ʼի գութ. աղեկիզիլ. խնայել, ողորմել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԹԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0551 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԳԹԱԲԱՐ. *Լու՛ր գթապէս աղօթից մերոց. Մաշտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՆԱԼԻՐ — ( ) NBH 1 0695 Chronological Sequence: 10c ա. Որ լու զերկինս. *Առ ծովն երկնալիր, առ տապանն ամենակիր. Նար. մծբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Լ — ( ) NBH 1 0876 Chronological Sequence: 12c Գիր բաղաձայն ʼի կարգէ կրկնակաց, անուանեալ Լիւն. բարակ քան զղ. որ եթէ փափուկ հնչեսցի որպէս զղամմա յունաց, յորժամ եւ նա կոչի յոմանց ղիւն: Լ. Լծորդ է ʼի մազ ընդ ղ. անխտիր գրի լողակ, ղօրակ. լուղիմ, ղուղիմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒԱՆԱՄ — (լուացի, լուա՛.) NBH 1 0893 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 13c ն. (լծ. յն. լու՛օ. լտ. լա՛ւօ). λούω, ἁπολούω, νύπτω, πλύνω lavo, abluo. Մաքրել ջրով. մկրտել. ողողել. եւ Ի բաց սրբել. լուալ. ... *լուանալ զձեռս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.