ԱՅՐԵԱՑ

(յայրեաց) NBH 1-0098 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ԱՅՐԵԱՑ ՅԱՅՐԵԱՑ. Այրումն. տոչորումն. էրէլը, էրիլը. καῦσις combustio *Զոմն մի ʼի նոցանէ յայրեաց տուեալ է. Կոչ. ՟Թ: *Յայրեաց եւ յաւեր դարձուցանէին. Բուզ. ՟Գ. 20:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. Հրով կիզուլ՝ տոչորել եւ ծախել. էրել. ... որպէս καίω, ἑκκαίω, κατακαίω uro, exuro, comburo *Ոսկերս մարդկան այրեսցէ ʼի վերայ քո: Հուր բորբոքեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԻ — (րւոյ, րեաց.) NBH 1 0099 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա.գ. χήρα vidua Կին՝ որոյ այր մեռեալ իցէ. որբեւարի. ... *Այրիք կոչին միայնացեալքն յառնէ. Շ. բարձր.: *Նի՛ստ այրի ʼի տան հօր: Եղիցի կին նորա այրի: Եղիցին կանայք ձեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱԾՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0025 Chronological Sequence: 6c, 12c ա.գ. ἕφορος, ἑπίτροπος inspector, moderator, procurator Ակնածօղ՝ տեսչութեամբ եւ խնամարկութեամբ. տեսուչ. ոստիկան. խնամածու. յանձանձիչ. պարետ. վերակացու. ... *Աստուած՝ որ ամենայն նեղելոցն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԷԽԱՐՇԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0039 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 11c, 12c ձ. ԱՂԷԽԱՐՇ ԼԻՆԻՄ ԱՂԷԽԱՐՇԻՄ. Խարշիլ աղեօք. խորովիլ սրտի գորովանօք գթոյ. գալարիլ աղեաց. կարեկցիլ. որ եւ ԱՂԷԿԻԶԻԼ. սիրտը էրիլ՝ կտրտիլ, կսկծալ. *Աղէխարշ լինէր ընդ կորուստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՕԹԽԱԾ — (ի, ից.) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Early classical ա. ԱՄՕԹԽԱԾ ԱՄՕԹՂԱԾ αἱσχυντερός, σεμνότατα , ἀγνός verecundus, pudicus, pudens, honestissimus Գրի եւ ԱՄՕԹՂԵԱԾ, ԱՄՕԹԼԵԱԾ. որ եւ ԱՄՕԹԱԳԵՂ. Գեղեցիկ ամօթով խածեալ կամ խայծեալ. առ գեղեցկութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԱՑԱՒԵՐ — ( ) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Early classical ԱՅՐԱՑԱՒԵՐ ԱՌՆԵԼ. Այրել աւերել. էրել աւրել. *Այրացաւել առնէին առհասարակ զերկիրն Պարսից: Այրացաւեր զերկիրն Հայոց առնէին. Բուզ. ՟Դ. 21. 23: Տե՛ս եւ ԱՅՐԵԱՑ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԵՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Early classical գ. Բնակարան այրեաց. ... *Աւերել զայրենոցսն եւ զորբանոցսն. Բուզ. ՟Ե. 31 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0099 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 14c գ. Որպէս այր գոլ. եւ մարդկութիւն. մարդեղութիւն. *Ոմանք ʼի մանկութիւն, կէսք ʼի կատարեալ այրութիւն. Երզն. մտթ.: *Իբրու թէ զուր տնօրինեալ սակս նորա բոլորն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՑԵԼՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0100 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. Որ յայց ելանէ. այցելօղ. այցօղ. ἑπίσκοπος, ἑπόπτος inspector որպէս տեսուչ. վերատեսուչ. դիտօղ. վերակացու. ոստիկան. վրակեցու. ... *Եւ այս ստացուած ընչից նորա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0100 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. ἑπισκοπή, ἑπίσκεψις inspectio, visitatio Այց. այց առնելն. յայց ելանելն. որպէս դիտողութիւն. տեսութիւն. զննութիւն. քննութիւն. հանդէս. մտադրութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.