ԱԶԴՈՅ

(-) NBH 1-0010 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ԱԶԴՈՅ (որ առ յետինս առաւել գրի Ազդու.) καίριος, κυριώτατος , temoestivus, opportunus Ազդող, եւ Աստոյ. Ներգործօղ զօրութեամբ եւ հաստատութեամբ. կարի դիպող. կարեւոր. զօրաւոր տիրապէս. սաստիկ յարմար, կտրուկ. փէսկին, փէք էքրար, քէար էտէր, ամէլլի *Բազում բանջարս առնուն, եւ մի դեղ կազմեն. եւ ʼի բազմացն մին կարի է ազդոյ. սոյնպէս եւ յապաշխարութեանն այս բանջար (ողորմածութիւն) ազդոյ է քան յամենայն. Ոսկ. եբր.: *Ողորմութիւնն է կարեւոր եւ ազդոյ քան զամենայն առաքինութիւնս առ ʼի զմեղս քաւելոյ: Առաւել եւս ազդոյ է առ ʼի ցաւոցն փարատումն: Ազդոյ (կամ աստոյ կամ ազդու) եւ օգտակար եւ կարեւոր են պահոց պնդութիւն: Ազդոյ պատասխանի. Մանդ.: Եփր.: Խոսրովիկ.: *Վարդին արմատն ազդոյ է, եւ բուրէ առաւել քան զայլոցն. Ոսկիփոր.: *Մովսէս վասն այսոցիկ որ ազդոյ ազդոյ տեղիքս են (գրոց) զքարոզիչս իւր ունի. Ոսկիփոր. Գծ.: մ. ԱԶԴՈՅ մ. կամ ՅԱԶԴՈՅ Ուժգնակի. սաստկապէս. տիրապէս. *Հաստ աղեղնն ազդո՛յ ձգէ զնետն ʼի թշնամին: Յազդոյ եւ անաչառապէս հարկանէ. Լմբ. սղ.: *Թէ եւ նման չէ այս ազդոյ, զի երկոքեանն են ʼի նիւթոյ. Շ. խոստ.: ԱԶԴՈՅ վէրք, կամ հարուած, կամ ախտ. Կարեվէր. մահառիթ. չարաչար վէրք, ցաւք. մուսիպէթլի, մաթէմլի *Զայնպիսի ազդոյ վէրս առեալ ʼի սատանայէ, եւս ազդոյ վէրս եդ՝ քան զոր էառն: Ազդոյ (կամ ազդու) վէրս դնէ լսողացն վասն անհաւատութեան նցա. Ոսկ. մտթ. եւ Ոսկ. յհ.: *Զի մի՛ զազդոյ վէրն ʼի հոգիս մեր ընդունիցիմք: Գէր ցուլն կարի ազդոյ ունի զախտն: Առաւել պատշաճ մանկան՝ մարմնոյն հարուածք քան մտացն, զի այս ազդո՛յ է: Դուք զազդոյ վէրս (այս ինքն կարեվէր) ʼի զօրութիւն նիզակի հարջիք զնա. Սարգ. ՟գ. յհ.: Լմբ. սղ. եւ Լմբ. առակ.: Արծր. ՟Դ. 2:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԴ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c գ. ԱԶԴ αἵσθησις , sensus, sensio, instinctus, monitum. որ եւ Ազդումն, Ազդեցութիւն. Զգացումն. իմացումն. իմաց. տույ, հէսս *Յորժամ զերծանիցին ʼի վշտացն, առնուցուն զազդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա. ἑνεργός , efficax Ազդողական, ազդոյ, ներգործական. ազդեցող. զօրաւոր. հատու. ահաւոր. խորունկ իմացնող, կտրուկ. գէսկին, միւթէֆի *Զանքուն բնութիւնն, զազդական զօրութիւնն: Զօրութիւն ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԱՐԱՐՈՂ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Unknown date, 8c (ԱԶԴ ԱՌՆԵՄ) Յորմէ ԱԶԴԱՐԱՐՈՂ, իբր Մեծաձայն եւ ազդոյ. *Քարոզէր յանապատի ազդարարող բարբառովն: Ազդարարող բարբառովն լնու զտիեզերս. Շար.: Յհ. իմ. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԵՄ — (եցի.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c ն.չ. ἁναγγέλλω, παραγγέλλω , denuncio, moneo, ἑεργέω , operor efficaciter Ազդ առնել. իրազեկ առնել. յայտ առնել. յուշ առնել. զգացուցանել. ծանուցանել. լսելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c ն. Զգացուցանել. զեկուցանել. ազդել. խապէր էթմէք *Զոր մարգարէն տերամբ ազդեցոյց: Ազդեցոյց ʼի ձեռն դռնապանին՝ հօր վանիցն: Ազդեցուցին վասն նորա՝ արքային ... Առաքեցայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴՈՂԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0010 Chronological Sequence: 15c մ. Ազդող կամ ազդոյ բանիւ. սերտիւ. խստիւ. *Թէ զքեզ խրատէ ազդողաբար, մի՛ երկնչիր անյուսաբար. Կրպտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏԻ — I. ( ) NBH 1 0318 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 14c մ. ἕνθεν, ἑντεῦθεν hinc Յայսմ տեղւոջէ.ʼի տեղւոջէս յայսմանէ. եւ յայսմ բանէ. աստից, ասկից, ասկէ, սկից, հոսկից. ... *Աստի առ ձեզ անցանել: Բարձին աստի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՅ — ( ) NBH 1 0320 Chronological Sequence: 13c ԱՍՏՈՅ կամ ԱՍՏՈՒ. Տ. ԱԶԴՈՅ, եւ ԱՍՏԻ՝ իբր Հաստատուն. զօրաւոր. *Սալն աստու է (կամ ազդու է) ʼի հարկանիլն ուռամբ. Վանակ. յոբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒ — ( ) NBH 1 0320 Chronological Sequence: 13c ԱՍՏՈՅ կամ ԱՍՏՈՒ. Տ. ԱԶԴՈՅ, եւ ԱՍՏԻ՝ իբր Հաստատուն. զօրաւոր. *Սալն աստու է (կամ ազդու է) ʼի հարկանիլն ուռամբ. Վանակ. յոբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳՈՅ — ( ) NBH 1 0345 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c ա. ԱՐԳՈՅ որ եւ ՅԱՐԳԻ. որպէս պ. էրճիմէնտ (ի էրճ. յարգ, գին). Մեծագին. պատուական. պատուելի. յարգելի. ազնիւ. ընտիր. ... *Առաջի անհաւատից արգոյ եւ պատուական ցուցանէ Աստուածաբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.