ԽԱՌՆՈՒԱԾ

(ոյ, ոց, կամ ի, է.) NBH 1-0928 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. μίξις mistura κράσις temperatio εὑκρασία temperies եւն. Խառնումն, բաղադրութիւն հակակայ պարզութեան. բաղկացութիւն, եւ իրք բաղկացեալք կամ զանգեալք. *Չորեակ տարերցս խառնուածոցս լինել հմուտք. Պիտ.: *Չիք ինչ ʼի նմա խառնուած, այլ ամենեւին պարզ բնութիւն է. Վեցօր. ՟Ժ՟Ա: *Չորք՝ որ ասին տարերք, խառնուածք են առաւել՝ քան տարերք. Փիլ. լին. ՟Գ. 6: *Աշխարհս ʼի յօդուածոց, եւ ʼի պէսպէս բնութեանց, եւ ʼի խառնուածսն երից մասանց: Որ զխառնուածսն յարմարեալ կազմէ. Եղիշ. ՟Բ: *Խառնուածք խնկոց (ըստ իւղեփեցաց). Անան. եկեղ.: Մխ. երեմ. որ եւ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ: ԽԱՌՆՈՒԱԾ. Խառնումն հիւթոց ʼի մարմինս մեր ʼի բնէ. եւ Հիւթքն գլխովին. *Առ ʼի լինել առողջութեան՝ պարտ է գոլ չափաւորութիւն ամենայն խառնուածոյն: Որ ʼի ցուրտ խառնուածոյ է, նա ʼի հնրկէ ողջախոհ գոյ. Սահմ. ՟Գ. ՟Ժ: *Են ցաւք որ ոչ վասն մեղացն են, այլ ʼի չկշռելոյն խառնուածոցն. Եզնիկ.: *Խառնուածք բնութեանն փոփոխին ըստ հասակին աւ ըստ ժամանակին: Ոչ զնոյն ունիմք անձն, այլ ըստ խառնուածին: Բնութեամբ առողճք եւ հիւանդոտք, են ʼի խառնուածէն. Նիւս. բն.: ԽԱՌՆՈՒԱԾ Միաւորութիւն անշփոթʼի զանազանութեան անդ բնութեանց եւ ներգործութեանց. *Նոր եւ սքանչել խառնուածով միացան երկու բնութիւնքն. Լմբ. պտրգ.: *Զմերս նոր խառնմամբ, եւ սքանչելի խառնուածով ընկալեալ. Սարգ. ՟բ. պ. ՟Զ: *Պատմութիւնք (քրիստոսի) են խառնուածովք. աստուածեղէնք են ամենեքեան, եւ մարդկեղէն. Եփր. համաբ.: ԽԱՌՆՈՒԱԾ. Ազգակցութիւն. արենակցութիւն, եւ արենակից. սերունդ. *Խառնուած արշակունւոյ է երուանդ. Խոր. ՟Բ. 43: *Ոչ արար արժանի զաւակագործել զծնունդսն առաջին դարուց զխառնուածս ʼի բարի ստեղծմանէն. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ա: ԽԱՌՆՈՒԱԾ. συμβολή, συμπλοκή conjunctio, copulatio, complicatio. ագոյցք. զօդ. կապ. յեռումն ընդ իրեարս. *Խառնուած ճարմանդաց կամ փեղկից, օձեաց. Ել. ՟Ի՟Զ. 4 = 6: ՟Ի՟Ը. 32: ՟Լ՟Զ. 12: *Զգեցո՛ դմա պատմուճան ծաղկեայ ʼի խառնուածոյ նարօտից. Սեբեր. ՟Գ: Որպէս եւ Յօդք կամ ջիլք ʼի մարմնի: Եւագր. ՟Լ՟Դ: ԽԱՌՆՈՒԱԾ. Միաբանութիւն ձայնից, կամ սիրոյ, եւայլն. *Հրեշտակագունդ խառնուածով տուն առ տուն երգ առեալ. Յհ. իմ. ատ.: *Արիութիւն՝ խառնուած՝ սիրով ընդ միմեանս՝ զօրինակ միոյ մարմնոյ պահեսցուք ʼի մեզ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 14:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱՐԵԽԱՌՆ — (ռին, կամ ռնի, ից.) NBH 1 447 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c ա. εὕκρατος temperatus Բարւոք խառնեալ, ոյր խառնուած է լաւ կամ միջակ. միջասահման. ... *Հաւասարելով զլեռնայինն եւ զջերմայոտն ʼի բարեխառն. Խոր. ՟Բ. 6: *Տեղի բարեխառն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՔ — (րուց, րուք.) NBH 1 469 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c գ. որ եւ ԲԱՐՈՅՔ. (լծ. վարք. եւ բերումն. եւ բար, այսինքն պէս.) Բնաւորութիւն. բնութիւն. կամ խառնուած եւ յատկութիւն բնութեան. որ եւ ասի Բոյս բարուց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1042 Chronological Sequence: Unknown date գ. Խառնուրդ օտար. խառնուած ինչ. *Ի հոգեւորականս եհաս կայեանս ... Յորս է այլախառնութիւն դառնութեան. Եղիշ. հոգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱՌՆ — (ի, ռնք, կամ ռունք, նից.) NBH 1 0159 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁμιγής, ἅμικτος, ἅκρατος immixtus Ոչ խառնեալ. չունօղ զխառնուրդ. յստակ. պարզ. անապակ. սեռն. անբաժ. անմասն. ... (սեռ. խնդրով՝ ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱԳԱԽԱՂԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0336 Chronological Sequence: 8c գ. τὸ εὑκίνητον agilitas Արագախաղացն գոլ. արադաշարժութիւն. *Արագախաղացն գոլ. արագաշարժութիւն. *Արագախաղացութեամբ ջերմութեան զմտացն շարժմունս խառնուած ընկալեալ ասէ. Նիւս. կազմ. ՟Ժ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 447 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c գ. εὑκρασία bona temperies Բարւոք խառնուած՝ բնական չափակցութեամբ յի՛նչ եւ իցէ իրս. ... *Ըստ օդոյ եւ տարեւորականաց ժամանակաց բարեխառնութեան. Փիլ. իմաստն.: *Յայսպիսում բարեխառնութեան օդոց. Խոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՈՒԱՐԱԽԱՌՆՈՒԱԾ — (ոյ.) NBH 1 0617 Chronological Sequence: 6c գ. Դժնդակ կամ անբարի խառնուած. *Եթէ դուզնաքոյ ինչ հասցէ դժուարախառնուածոյ, զժանտախտսն առնէ. Փիլ. նխ. ՟բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻԱԿԻՐ — (կրի, րաց.) NBH 1 0622 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c, 13c ա. Կրօղ կամ բարձօղ զդի. մեռելակիր. մանաւանդ նմանութեամբ. *Դիակիր դագաղօք. Յհ. կթ.: ՃՃ.: *Խառնուած բաղկացեալ յոգւոյ եւ ի մարմնոյ՝ դիակիր է (հոգին՝ մարմնոյ):… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՆԳՈՒԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0713 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c գ. ԶԱՆԳՈՒԱԾ կամ ԶԱՆԿՈՒԱԾ. φύραμα massa, pasta, mactra Զանգեալ ինչ, որպէս խմոր, հայս, ձոյլ, գուղձն. եւ ստեղծուած մեր բաղադրեալ ʼի մարմնոյ եւ ʼի հոգւոյ. խառնուրդ. խառնուած.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՂՈՎԵՄ — (եցի.) NBH 1 0836 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c ն. συνάγω congrego. Ի մի ժողով բերել կամ կոչել զբազմութիւն ցրուեալ. ʼի մի վայր հաւաքել զմարդիկ կամ զիրս. գումարել. կուտակել. ժողվել. ... *Ժողովեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.