ԽԼԵՄ

(եցի.) NBH 1-0946 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c ն. ἑκριζόω eradico ἑκτίλλω, ἑκσπάω, ἑξολεθρεύω ev ello, extraho, extermino. (արմատն է Խիլ. որ եւ արաբ. քէլ, քէր.) Ի բաց կորզել արմատաքի զբոյսս եւ զտունկս. եւ Քարշել հանել ʼի բնիկ տեղւոջէն զոր ինչ եւ է՝ իրօք կամ նմանութեամբ. ... *Բուռն հարկանել եւ խլել զնա յարմատոց իւրոց: Ժամանակ խլելոյ զանկեալն: Ասիցէք թթենւոյս այսմիկ, խլեաց: Ամենայնտունկ զոր ոչ անկեաց հայր իմ երկնաւոր, խլեսցի: Խլեցինզնոսա յարմտոց: Տնկեցից զձեզ, եւ ոչ խլեցից: Խլեսցէ տէր զիսրայէլ յերկրէս բարութեան: Ձեռն քո խլեաց զհեթանոսս, եւ զնոսա անկեսցեր: Խլեսցի թագաւորութիւն նորա. եւայլն: *Զաւելորդ բոյսս խլել. Պիտ.: *Առ արմամբ խլեցաւ այգին նոցա. Կոչ. ՟Ժ՟Դ: *Խլեսջի՛ք դուք ʼի մտաց ձերոց զարմատսն ընդ վայրաբոյսս: Խլել զմեղսն գայթագղեցուցիչս, կամ զանգթութեան արմատս, զխոտան բարս: Խլել ʼի միջոյ զչար սովորութիւն կամ զպղծութիւն. Ագաթ.: Խոր.: Նար.: Յճխ.: Մծբ.: ԽԼԵԼ. Քանցել հանել՝ բրել զանդամս. *Խլել զատամունսնորա: Խլեցին յարմատոց անտի ատամունք խածանողին. Ճ. ՟Ա.: Նար. ղ: *Ակն որ անարգէ զծերութիւն մօր, խլեսցեն զնա ագռաւք ձորոց. Առակ. լ. 17: *Ունչսն հատանէին, զականջսն խլէին. Եփր. վկ. արեւ.: ԽԼԵԼ. Քանդել աւերել զշինուածս. յատակել. տապալել. *Խլեցին զգեօղս: Խլեաց զմեհեանս եւ զբագինս: Խլեցին զպարիսպս երուսաղէմի: Չուէր յամրոցն ʼի խլել եւ ʼի բերել: Համարին զմեզ ապստամբս, եւ գանխլեն զքաղաքս մեր. Եփր. թագ. եւ մն: Յհ. կթ.: Ոսկ. յհ. ՟Բ. 18: ԽԼԵԼ Ի ՄԻՋՈՅ. Ի բաց հանել. եւ Կորզել. *Ի բաց խլել զյարութիւնն, որք ոչ կամին տալ համարս գործոց իւրեանց. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 20: *Սա հինգ աղանդ խլէ. Տօնակ.: *Արժան է զքահանայն զայն խլել ʼի կարգէն. Կանոն.: *Հրաման ունիմք ʼի տեառնէ քաղցրութեամբ քլել զնա ʼի մարմնոյն: Իշխանքն որք դուստր ունէին, խլել ջանայինզմանուկն: ի փեսայութիւն. Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ. եւ ՟Ժ՟Դ: *Որմն ելեալ խոտ տանէր երիվարին իւրոյ. իսկ ոմն ʼի վրաց մատուցանել խլեաց զայն. Ասող. ՟Գ. 43: Իսկ Բուզ. ՟Ե. 4. *Դու խլեցեր, այրեցեր զիսʼʼ. իմա՛ կամ հաներ զայրն ʼի ձեռաց իմոց, եւ կամ ʼի խելաց հաներ զիս:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԵՂԻՃ — (եղըճոյ կամ եղճի.) NBH 1 0655 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c գ. κνίδη, κνίς, ἁκαλήφη urtica. գրի եւ ԵՂԻՆՋ. ասի եւ իբր ռմկ. Աղինճ, Աղիճ, Աղիջ, Աղիջիկ, Եղիճիկ, Եղեճուկ. Խոտ, որոյ տերեւքն ի մի կողմն լի են մանր եւ բարակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.