ԽՆԱՅԵՄ

(եցի.) NBH 1-0951 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c չ. (որպէս թէ խուն այսինքն նուազ առնել.) φείδομαι parco, ignosco. Խնայ առնել. անխայել. զնդալ. Ճշդել. Խնամով զգուշանալ. գթալ, ներել. կասիլ. պահել. չթողուլ. ... *Խնայեցի ես ʼի քեզ: Մի՛ խնայեսցէ ակն քո ʼի նա: Խնայեսջի՛ք ʼի պատանեակն իմ աբեսողոմ: Որ յիւր որդին ոչխնայեաց: Ես ո՞չ խնայեցից ʼի նինուէ քաղաք մեծ: Ոչ եւս խնայեցից ʼի վերայ բնակչաց երկրիդ: Պէ խնայես ʼի շրթունս, իմստուն լինիս: Որ խնայէ բան խիստ հանել, իմաստուն է: Որ խնայէ ʼի գաւազան, ատեայ զորդի իւր: Որ խնայէ ʼի տուրս, եւայլն: *Խնայելն (յինչս՝) կորուսանել է, եւ չխնայելն՝շահել. Ոսկ. մ. ՟Ա. 5: *Ո՛վ մոլեգնութեան, ընչից խնայել, եւ հարազատաց ոչ խնայել. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 36: *Խնայել յոգիս, կամ յանձինս, յազգայինս, ʼի ստացուածս, ʼի բարկութիւն. Եղիշ.: մանդ: Խոր.: Սկեւռ. աղ.: ստուածաբ. Ժղ.: *Խնայեցու՛ք եւ զընդասցուք ʼի հոգիս մեր. Սեբեր. ՟Դ: ն. ԽՆԱՅԵԼ. ն. Խնամով պահել, ճշդել. φείδομαι parce utor, abstineo, tempero. ... *Որ խնայէ զցորեան, լքցէ զնա օտարաց. Առակ. ՟Ժ՟Ա. 26: *Խնայեաց զանձն նորա ʼի մահուանէ: Զշարժել շրթանց իմոց ո խնայեցից. Յոբ. ՟Լ՟Գ. 18. եւ ՟Ժ՟Զ. 6: *Ի բամբասանաց խնայեցէ՛ք զլեզու. Իմ. ՟Ա. 11: *Զի խնայեսցէ զմեզ ʼի կարծեաց բազմաստուածոցն. Վեցօր. ՟Թ: *Խոկմամբ մահու խնայէ զինքն ʼի բարկութենէ. Նախ. ժող.: *Ոչ խնայել զանձն, եւ ոչ զանգիտել ʼի մահուանէ. Խոսր.: *Խնայէ զանձն իւր ʼի մեղանչել. Կոչ. ՟Բ: *Զսնուցանել զաւակսն ոչ խնայէին. Լմբ. իմ.: *Եւ զմայր ոչ խնայեաց ʼի նմանէ, այլ արար զնա մահակից. Վրդն. յանթառամն.: *Նաւ՝ որ խնայի ʼի խռովութենէ, հանդարտութեամբ գնայ. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 15: *Որչափ յաճախեսցուք ունել զձեզ առ մեզ խնայեալ լինիք ʼի չարեաց. Վեցօր. ՟Ը:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 436 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c Տ. ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. λογιότης rationalitas եւն. *Կենդանեացն անմասն գոլ ʼի բանաւորութէ. Փիլ. լին.: *Ի պատկեր Աստուծոյ արար զնա. մի՝ վասն իմաստութեանն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՆՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0832 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c չ. λυμναίομαι, λοιμεύομαι labefactor, corrumpor Ապականիլ՝ անձանց եւ իրաց. Վատթարանալ. չարանալ. անզգամիլ. աւրըւիլ ... *Ժանտացաւ ասա ʼի ժողովուրդն. (կամ անուն նորա առաջի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆԱՅԵԱՄ — ( ) NBH 1 0951 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԽՆԱՅԵՄ. *Մի՛ խնայեցար խրատել զտղայ: գնեա՛ զմահապարտն, եւ մի՛ խնայեար. Առակ. ՟Ի՟Գ. 11: *Կանգնեա՛, եւ մի՛ խնայեար. Եւս. ՟Ծ՟Դ. 2 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԶՕՐԱՊԷՍ — ( ) NBH 2 0095 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c մ. ἱσχυρῶς fortiter, valide, vehementer. որ եւ ՀԶՕՐԱԲԱՐ. Քաջութեամբ. արիաբար. պնդապէս. սաստկապէս. ուժգին. ուժով, կտրճի պէս, սաստիկ կերպով. *Բո՛ւռն հար հզօրապէս որ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.