ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0968 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. ὀμολογία, ἑξομολόγησις confessio. Խոստովան լինելն. որպէս Դաւանութիւն հաւատոյ եւ ճշմարտութեան. ... *Ուղղափառ, կամ ճշմարիտ խոստովանութեամբ. Յճխ.: Շար. եւայլն: *Առաջին դաւանութեան հաւատն, որ է խոստովանութիւն ʼի սուրբ երորդութիւնն. Շ. ընդհանր.: *Սակս ուղիղ հաւատոյ խոստովանութեան. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Է: ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ. Յայտնութիւն մեղաց անձին, կամ ամբաստանութիւն զանձանէ կամաւոր զղջմամբ. որ եւ խորհուրդ ապաշխարութեան. *Դարձելոց յապաշխարութիւն խոստովանութեամբ. Յճխ. ՟Բ: *Ընկա՛լ զխոստովանութիւնանձնադատ բանիս. Նար. ՟Հ՟Ա: *Խոստովանութեան բան կրկին է. մի դաւանութիւն հաւատոյ. երկրորդ զմեղս զղջմամբ ասել. Ի գիրս խոսր.: *Վտանգեալ ʼի ցաւոցն՝ խոստովանութիւն ոչ կնրէ տալ: Որ ոչ զխոստովանութեամբ անկանին. Կանոն.: ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ. Հաւանութիւն. ընդունելութիւն. ստորասութիւն. *Տրամախոհութիւն գտօղ առաջարկութեան ʼի հասարակաց խոստովանութեանց է. Սահմ. ՟Ժ՟Գ: ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ. Գոհութիւն. գոհաբանութիւն. օրհնութիւն. փառաբանութիւն աստուծոյ. ... *Ի ձայն օրհնութեան եւ խոստովանութեան մատուցից քեզ պատարագ. Յովն. ՟Բ. 10: *Խոստովանութիւն եւ մեծ վայելչութիւն զգեցար. Սղ. ՟Ճ՟Գ. 1. ուր ասէ Լմբ. *Աստուած իմանալի գոլով եւ պարզ ոչ է կարօտ զգալի զգեստուց, այլ զգենու նա խոստովանութիւն գոհութեան: Սուրբ տեղի խոստովանութեան կոչէ, այսինքն գոհութեան. ասէ՝ թէ վասն զքէն գոհանալոյ սա շինեալ է. Ի գիրս խոսր.: ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ. Խոստումն առ աստուած. ուխտ. պատարագ գոհութեան. ... *Մատուցանէ զպատարագս իւր ըստ ամենայն խոստովանութեան. Ղեւտ. ՟Ի՟Բ. 18: *Մատուսջի՛ք զկամայականս ձեր եւ զխոստովանութիւնս ձեր. Օր. ՟Ժ՟Բ. 6: *Առնիցէ առաջնորդնզխոստովանութեան ողջակէզս. Եզեկ. ՟Խ՟Զ. 12: ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ. Հանդէս նահատակութեան կամ խոստովանողական. (որ հայի ʼի ՟ա նշ.) ... *այն՝ որ փառաւորեցաւ խոստովանութեամբ հա՝ածանաց. Եւս. պտմ. ՟Զ. 12: *Յետ խոստովանութեանմահուն իւրոյ. Բուզ. ՟Գ. 2:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՊԱՇԽԱՐ — (ի, ից.) NBH 1 0109 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c ա. Չապաշխարօղ. անզեղջ. անապաշաւ. անդարձ. ծրդեալ մեղօք. ... *Որ գալոցն են ʼի վերայ անապաշխարիցն (տպ. անապաշխարողաց). Յճխ. ԺԹ: *Բարկութիւնն եկեալ ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԱՐՁ — I. (ի, ից.) NBH 1 0131 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἁμετανόητος animum mutare nescius, impoenitens որ եւ ԱՆԴԱՌՆԱԼԻ. Անզեղջ. յամառ. անփոփոխ ʼի չարեաց. դարձի չեկօղ. ... *Վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԻՂՃ — (խղճի, ից.) NBH 1 0160 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆԽԻՂՃ որ գրի՝ եւ ԱՆԽԵՂՃ Ուր չիք խիղճ ստգտանաց, կամ խիճ՝ որ տացէ գթել մտաց. անստգիւտ. անարատ. անկեղծ. ողջամիտ. ἁπρόσκοπος inoffensus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0162 Chronological Sequence: 7c գ. Չխոստովանելն. անզղջութիւն. խոստովանանք չըլլալը. *Անխոստովանութեանն անզղջի (ընդդէմ բերել) խոստովանութիւն խղճիւ մտացն. Յճխ. ՟Ժ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԵՂԾ — (ի, ից.) NBH 1 0173 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ԱՆԿԵՂԾ ԱՆԿԵՂԾԱԿԱՆ ԱՆԿԵՂԾԱՒՈՐ ἁνυπόκριτος non simulatus, minime fictus որ եւ ԱՆԿԵՂԾԻԿ. Անմասն ʼի կեղծեաց եւ ʼի կեղծաւորութենէ. անխարդախ. պարզ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՐԱԳՈՐԾԵԼԻ — ( ) NBH 1 0229 Chronological Sequence: 12c ա. Զոր չէ մարթ գործով բովանդակել. անըմբռնելի. *Հաւատ անքնին, խոստովանութիւն անպարագործելի. Մաշկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍՈՒՏ — (սըտի, ից.) NBH 1 0237 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ἁψευδής mentiri nescius, verax, certus, ἅψευστος non mentiens, minime fallax Որ ոչ ստէ. հաւատարիմ. ճշմարիտ. ճշմարտախօս. ողջամիտ. ... *Զոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՇԱՒ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0271 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c (որպէս թէ Ապա ցաւ, կամ ապ փաշիման, փոշիմանութիւն.) Զեղջ. ցաւ. ստրջանք. ապաշխարութիւն. ... *Ապաշաւ ըղձից. Նար. ՟Գ: *Ամօթոյն՝ ապաշաւն հետեւի, եւ ապաշաւն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԽՈՍՏ — ( ) NBH 1 0323 Chronological Sequence: 7c ա. Ուրիցէ ուխտ խոստման, կամ խոստովանութիւն առ Աստուած. *Աստուածախոստ բարեբանել ճշմարտափառութեամբ. Սհկ. կթ. արմաւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 441 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c գ. ἡθοποιΐα morum adfectuumve expressio, effictio Առնելն՝ այսինքն ձեւացուցանել եւ նմանեցուցանելն ստեղծաբանութեամբ զբարս մեռելոց կամ անշնչից. խօսք առ անկենդանս, կամ ʼի դիմաց անխօս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.