ԱՆԱՅԼԱՅԼԵԼԻ

(լւոյ, լեաց.) NBH 1-0106 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. ἁναλλοίωτος, ἁνετερείωτος immutabilis, alterationis expers Որ ոչն այլայլի. անփոփոխելի. անյեղլի. անշարժ. անվրէպ. անփոփոխ. ... *Ամենեցուն գոյացուցիչ, եւ էիցս անլոյծ յարակայութեան անայլայլելի հաստատութիւն: Հուր ընտրողական անայլայլելի. Դիոն. երկն.: *Զանփոփոխելի եւ զանայլայլելի համագոյութիւնն. Աթ. ՟Դ: *Ոչ այլ ինչ նշանակել կամի հաւատարիմն, բայց ճշմարիտ եւ անայլայլելի. Կիւրղ. գանձ.: *Իմացականքն անայլայլելիք են ըստ էութեանն. Նիւս. բն.: *Միշտ անփոփոխելի եւ անայլայլելի եւ անախտ. Արիստ. աշխ.: *Ընդ աջմէ իմոյս փրկութեան կանխեալ ներութեամբ անայլայլելի: Անսխալ եւ անայլայլելի պահեսցի. Նար. ԻԲ. ԽԶ: Եւ՝ ո՛չ այլեւայլ. միեղէն. նոյն. զուգափառ. ἁπαράλλακτος non differens, par equalis *Միաբուն եւ անայլայլելի զօրութիւն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 37: մ. մ. Առանց այլայլութեան. անվրէպ. *Անայլայլելի զերանելի եւ զհամառօտ ճանապարհն ընթացեալ. Կլիմաք.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱՅԼԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0087 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ԱՅԼԱՅԼԵԼԻ որ եւ ԱՅԼԱՅԼՈՒԿ. Որ կարէ այլայլիլ. յեղյեղուկ, անկեալ ընդ այլայլութեամբ. փոփոխական. ... ἁλλοιούμενος qui alteratur, mutatur *Այլայլելի կամ փոփոխելի. Հանգ.: *Ոչ ուրեմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԽՏԱԿԻՐ — (կրի.) NBH 1 0103 Chronological Sequence: 9c, 10c, 12c ա. Ոչ կրօղ զախտ ցաւոց եւ կրից մարմնոյ. անչարչարելի. անայլայլելի. *Անախտակրին ախտակրութիւն ʼի մարմնի. Գագիկ առ ռոմանոս.: *Յանախտակիր բնութենէն ոչ որոշէր. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ը: Եւ ազատ յախտաւոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՂԱՐՏԵԼԻ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. ἁνιβδήλευτος non adulteratus, ἁνεπίπληκτος irreprehensibilis Որ ոչն աղարտի. անեղծանելի. անայլայլելի. անխարդախ. անըստգիւտ եւ անպարսաւ. *Պատկեր մաքուր եւ անաղարտելի. Նար. ՀԱ: *Հաւաստեա՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՅԼԱՓՈԽ — ( ) NBH 1 0106 Chronological Sequence: Unknown date ա. ἁπαράλλακτος Անայլայլելի. անփոփոխ. զուգահաւասար. *Ամբողջ պահելոյ նմանութեանն անայլափոխ նկարագրութեամբ. Կիւրղ. գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՈՅԾ — (լուծի, ից.) NBH 1 0157 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ա. որ եւ ԱՆԼՈՒԾԱՆԵԼԻ. ἅλυτος, ἁδιάλυτος insolubilis, indissolubilis Որ ոչն լուծանի ապականութեամբ, եւ ոչ քակի. անեղծ, եւ անքակ. սերտ. հաստատուն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԵՂ — ( ) NBH 1 0208 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ա.մ. ἅτρεπτος immutabilis, invariatus, constans Անյեղլի. անյեղյեղ, անյեղյեղուկ. անյեղաշրջելի. անյեղափոխ. որ չընդունի զյեղումն կամ զայլայլութիւն. անփոփոխ. անայլայլելի. անշրջելի. անյողդողդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇԵՂ — (ի, աց.) NBH 1 0214 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ἁρρεπής non vergens, constans Ոչ շեղեալ. ոչ թիւրեալ կամ միտեալ եւ խոնարհեալ ʼի կողմն ինչ. անխոտոր. անմէտ. ուղիղ. ուղղորդ. սեպացեալ. շիտակ. չիծռած. ... *Քարանձաւ կանգուն անշեղ. Խոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇԵՂԵԼԻ — ( ) NBH 1 0214 Chronological Sequence: 8c, 12c ԱՆՇԵՂԵԼԻ գրի եւ ԱՆՇԵՂԼԻ. Տե՛ս ԱՆՇԵՂ, ա. մ. *Անշեղելի, անայլայլելի. Դիոն. ածայ. *Լսեն ձայնի պատգամաց նորա անշեղելի կամօք: Անշեղլի յերկրային կրից. Լմբ. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇՓՈԹ — (ի, աւ, ից.) NBH 1 0215 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆՇՓՈԹ գրի եւ ԱՆՇՓՈՅԹ, եւ ԱՆԸՇՓՈԹ. ἁσύγχυτος, ἁσύμφυρτος inconfusus, non confusus Ոչ շփոթեալ. ոչ խառնակեալ. անայլայլելի. ոչ կորուսեալ զիւր բնութիւն կամ զյատկութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՉԱՐՉԱՐԵԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0224 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ա. ἁπαθής impatibilis որ եւ ԱՆՉԱՐՉԱՐ. Անընդունակ չարչարանաց, եւ կրից, կամ ախտից. անայլայլելի. անախտ. անկրական. *Անշօշափելին, եւ անչարչարելին, որ վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.