ԱԶՆՈՒԱՏՈՀՄ

(ի, ից.) NBH 1-0011 Chronological Sequence: 11c ա. Բարետոհմ. քաջատոհմիկ. աղէկ ցեղէ. ... *Առաքինիք էին, եւ ազնուատոհմ յազգէ. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 16:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԱՏԱԲԱՐՈՅ — (ի, ից.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ա. εὑγενής , generosus, nobilis Ազատ բարոյիւք կամ բարուք. բարեբարոյ. բարեսէր. ազնուատոհմ. բանիբուն. բնութիւնը աղէկ, խօսք հասկըցօղ. *Փութայր գողանալ զազատաբարոյ միտս նորա. Շ. մտթ.: *Որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱՏՈՀՄ — (ի.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 13c ա. εὑπατρίδης , patricius, praenobilis Ազատ եւ ազնուական ըստ տոհմի. ազատազարմ. ազնուատոհմ. սօյզատէ *Զատուցանել ազատատոհմ, որք ոչ ʼի հարց, այլ թէ եւ ինքեանք նախանձաւորք իցեն նոցայցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՆԻՈՐԴԻ — ( ) NBH 1 0010 Chronological Sequence: 17c գ.ա. Առաւել ռամկական իբր Որդի ազնուականի. ազնուատոհմ. սօյզատէ *Ոչ էր ինքն ազնիորդի եւ կամ յերեւելի ազգէ: Կանայք իշխանացն եւ ազնիորդւոցն՝ մեծազգիք: Դստերք այս անուն ազնիորդեաց. Առաքել պտմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՆԻՒ — (նուի, նուաց կամ, նուից.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c ա. εὑγενής, ἁγαθός, καλός , generosus, nobilis, bonus, probus Որ է ʼի լաւ ազնէ. ազնուատոհմ. պատուաւոր. քաջազարմ. լաւ ազգէ. էզրէֆ, շէլէպի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՆՈՒԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0011 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c ա. εὑγενής, εὕπατρις nobilis, patricius Որ է յազնիւ զարմէ. ազնիւ եւ ազատ. քաջատոհմիկ. ... *Էր այրն այն ազնուական քան զամենայն արեւելեայսն: Այր ոմն ազնուական: Ոչ բազում իմաստունք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉԱՌԵՄ — (եցի.) NBH 1 0266 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c չ. θαυμάζω, ἑπιγινώσκω προσώπον, χαρίζομαι , ἁίδουμαι observantia prosequor, personam accipio, gratificor, vereor Ակն առնուլ. ակնածել. պատկառել. շնորհս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԾԱԶԱՐՄ — (ի, ից.) NBH 2 0235 Chronological Sequence: 13c ա. Որ է ʼի մեծ զարմէ. մեծազգի. ազնուատոհմ. արքայազարմ. *Որ պատճառն է բանիս մեծազարմ իշխօղս մեր (լեւոն արքայ) հանդերձ բարեզարմ ժառանգօք. Սկեւռ. յար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՅԱԶԱՏ — (ի, աց.) NBH 2 0592 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 14c գ. διάδοχος successor, posterus. Յաջորդ. փոխանորդ, մանաւանդ ազատի կամ թագաւորի. սեպհական ժառանգ, եւ մնացորդ ազգի. ... էվլատ, ճինս. (լծ. փայէ, եւ զաթ. ուստի առ մեօք առին ոմանք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՀՄԻԿ — (մկի, կաց.) NBH 2 0888 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c ա. εὑγενής, εὑπατρίδης nobilis, patricius. Ազնուատոհմ. քաջատոհմիկ. ազնուական. ... *Իսկ յետ ազատացն ... եւ ʼի տոհմիկ մարդկանէ: Զորպիսի այր տոհմիկ: Զտոհմիկն առ տոհմիկս ունիք, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՋԱՏՈՀՄԻԿ — ( ) NBH 2 0988 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c ա. որ եւ ՔԱՋԱՏՈՀՄ. εὑγενής nobilis, generosus εὑπατρίδης patricius. Քաջազգի. բարետոհմիկ. ազնուատոհմ. ազնուական. առաքինի. ... *Քաջատոհմիկդ ընդ վատթարազգոյն: Ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.