ԱՆԱՊԱԿԱՆ

(ի, աց.) NBH 1-0108 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἅφθαρτος, ἁδιάφθαρτος incorruptibilis, incorruptus, integer, inviolatus Որ ոչն ապականի. անեղծ. անվթար. անարատ. անմահ. անփուտ. մաքուր. անվնաս. ... *Անեղն եւ անապականն եւ մշտնջենաւորն Աստուած: Անապականն յանապական տան միշտ կայ մնայ: Կենագործեալք անապականիդ: Անապականք, եւ ոչ մահկանացուք: Գրաւական կենդանութեանս անապական է. Նար.: *Յանապականէն ծնանիմք անապական. Խոսր.: *Յանապականութեանն տեղւոջ հանդերձեալ էր մնալ անապական. Շ. թղթ.: *Ոչ ոք տանջեալ՝ անապական. հակառակք ուրեմն ոչ են անապականք: Էութիւն՝ որ ոչ տանջի, անապական է բնութեամբ ... Անապական բարին՝ ոչ ինքն ապականէ զոք, եւ ոչ ցանկայ ընդ ապականութեան ուրուք. Անյաղթ եւ Շ. յամենայն չար.: ԱՆԱՊԱԿԱՆ. որպէս անշաղախ. ἅχραντος inviolabilis *Անապական ճաճանչ. Դիոն.: *Անապական կոյս, որովայն, տաճար, հարսանիք, առագաստ. Շար. եւ այլն: Լայնաբար եւ ոճով ասի. *Անապական պարգեւք, գեղ կերպարանաց, պսակ, մեծութիւն, օդք, անձրեւ, լոյս. Ագաթ.: Պիտ.: Եղիշ.: Նար.: Շար.: *Որ զսիրելիս քո զերիս մանկունսն անապականս պահեցեր ʼի հրոյն. Շար.: *Հաւատք անապական, կամ անապական բան ճշմարտութեան: Ներգործութեամբ անապականաւ. Նար.: *Աղբերացն անապական. Շար. եւ այլն: ԱՆԱՊԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ ասի Քրիստոսի՝ ʼի սուրբ խորհրդեան եւ յերկինս, զի է այժմ ʼի փառաւորեալ վիճակի. իսկ ըստ նախկին վիճակի յերկրի՝ որպէս անփուտ ʼի գերեզմանին, որպէս անախտ, կամ հեռի յանգոսնելի կամ ʼի հարկեցուցիչ կրից. զի զամենայն կամաւ կրեաց: *Մարմին քո անապական լիցի ինձ ʼի կեանս. Պտրգ.: *Ետ զմարմին իւր զերկնաւոր՝ զանապական եւ զհոգեւոր: Զանապական զաստուածազգեաց մարմինն. Շար. եւ այլն: մ. ԱՆԱՊԱԿԱՆ. մ. Իբր անապականութեամբ. եւ յաւէժաբար. *Մեռեալն եկն արտաքս անապական. Շար.: *Զմարմինս զայս անապական զգենուն, եւ անապական կենցաղավարին յաւիտեանս. Վրք. հց. ԺԴ: *Մինչեւ ցայժմ անապական նորայն պատմին մարգարէութիւնք. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՊԱԿԱՆԱՑՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0270 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. φθαρτός corruptibilis որ եւ ԱՊԱԿԱՆԱԿԻՐ, ԱՊԱԿԱՆԵԼԻ. Ներքոյ անկեալ ապականութեան. մահկանացու. փտելի, մաշելի. անպիտան. անցաւոր. ... *Ապականացու արծաթեղինօք. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱԿԱՆԱՐԱՐ — ( ) NBH 2 1043 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ առնէ կամ պահէ անապական. որ չթողու եղծանիլ կամ ծախիլ. *ծաղիկն անապական ծաղկէ յարմատոյն ʼի հուր անապականաբար. Պիտառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈՂՋ — (ի, ից.) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c ա. ὀλόκληρος integer Համբուն ողջ, կամ անթերի մասամբք, բովանդակ. կատարեալ. ... *Հիւանդաց, ողջից. յապաւելոց, ամբողջից. Փիլ. այլաբ.: *Ամբողջս եւ պատարունս: Պատճառ ամբողջ շինութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԽՏ — (ի, ից.) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c ա. ἁπαθής illaesus Ազատ յախտից ցաւոց կամ կրից. *Անախտ յամենայն չարէ մնալ: Ոչ կարի դժուարել (ընդ մահ սիրելւոյ), եւ ո՛չ անախտ կալ մնալ. Փիլ. իմաստն.: *Անախտ եւ անկարօտ բնութիւն կենաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0105 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԱՆԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԱՆԱՄՈՒՍՆԱՑԵԱԼ. Իբր անհարսնացեալ, ըստ որում անմերձ յառնէ. անապական. *Կոյս անամուսնական: Կոյս անամուսնացեալ ծնցի սքանչելեօք որդի. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՄՈՒՍՆԱՑԵԱԼ — ( ) NBH 1 0105 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԱՆԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԱՆԱՄՈՒՍՆԱՑԵԱԼ. Իբր անհարսնացեալ, ըստ որում անմերձ յառնէ. անապական. *Կոյս անամուսնական: Կոյս անամուսնացեալ ծնցի սքանչելեօք որդի. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա.գ. ἅκρατος, ον merus, um որպէս պրս. նապ, պապէի նապ: Անջուր. գինի անխառն. ... *Բաժակ քո որպէս անապակ արբեցոյց զիս: Բաժակ ʼի ձեռին Տեառն՝ գինի լի անապակ արկեալ: Ա՛ռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱԿԱՆԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0109 Chronological Sequence: 11c ա. Առաւել կամ ամենեւին անապական. անարատ. *Պտղովք պայծառացեալ անապականագոյնք եւ լուսատեսակք. Մագ. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱԿԱՆԱՆԱՄ — (ացեալ.) NBH 2 1043 Chronological Sequence: Unknown date չ. ԱՆԱՊԱԿԱՆԱՆԱԼ. անապական պահիլ. անեղծ՝ սուրբ՝ անարատ գտանիլ. *Ստեղծանեմ ոչ ʼի կորուստ ապականութեան, այլ անապականաւ գործեցեալք անապականացեալքն՝ ʼի նոյն պատկեր նորագին փառաց ʼի փառս. Պիտառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱԿԱՆԱՑՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0109 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c Տ. ԱՆԱՊԱԿԱՆ. ἅφθαρτος *Ծնեալք վերստին ոչ յանապականութեան սերմանէն, այլ յանապականացուէն. ՟Ա. Պետ. ՟Ա. 23: *Արժան է հռչակեցուցանել զմշտնջենաւորն՝ անապականացուաց յառաջ քան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.