ԱՆԱՐԳԵՄ

(եցի.) NBH 1-0114 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c ն. Չյարգել. անպատուել. արհամարհել. յոչինչ համարել. խոտել. մերժել. ապախտ առնել. ἁτιμάζω, ἁτιμόω, ἁθετέω, ἑξουδενέω, ἁποδοκιμάζω, φαυλίζω ignomina afficio, dehonesto, despicio, contemno, vilipendo, praevaricor, reprobo չսեպել, վար զարնել, խաղք ընել. ... *Որ անարգէ զտնանկն, մեղանչէ: Անարգէ զհայր, եւ մերժէ զմայր: Որ կամակորի ʼի ճանապարհս իւր, անարգեսցի: Խոնարհեսցի մարդ, եւ անարգեսցի այր: Անարգեսցին փառքն Մովաբու: Գան հարին, անարգեցին: Պատուեմ զհայր իմ, եւ դուք անարգէք զիս: Որ արհամարհէն զիս, անարգեսցի: Էին արքն անարգեալք յոյժ: Եւ ես անարգեցի զնա՝ չթագաւորել: Անարգեսցէ զչարն, եւ ընտրեսցէ զբարին: Անարգէ Տէր զխորհուրդս ժողովրդոց: Զպատկերս նոցա անարգեսցես: Եւ դուք այսօր անարգեցէք զԱստուած: Անարգեն զհրաման թագաւորի: Անարգեաց զերդումն, եւ անց զուխտիւն: Զվէմն՝ զոր անարգեցին շինօղքն: Զբան Տեառն անարգեցին: Անարգեաց Եսաւ զանդրանկութիւնն: Անարգել զմարմինս իւրեանց յանձինս իւրեանց եւ այլն: *Եթէ ծառայ է՝ որ անարգեացն զքեզ, մի՛ ինչ զչարեսցիս. Սարգ.: *Զդաշամբքն օրինացն անցին, որպէս կին անարգելով զարամբն. Մխ. երեմ.: *Զիա՞րդ անարգեցաւ փառաւորն. Նար.: *Ոչ պատուել կարեն զպաշտօնեայս իւրեանց, եւ ոչ անարգել: Անարգեցին զտէրութիւնն Պարթեւաց. Ագաթ.: *Անարգել զփափկութիւն. Փարպ.: Իբր գարշիլ. βδελύσσομαι abominor *Զօրհանապազ զբանս իմ անարգեցին: Որ անարգէք զիրաւունս. Սղ. ԾԵ. 6: Միք. ՟Գ. 9: Եւ որպէս անիծանել. նախատել. թշնամանել. κακολογέω maledico որ եւ չարախօսել. *Զհայր եւ զմայր անարգէին ʼի քեզ. Եզեկ. ԻԲ. 7:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԽՆԴԱՄ — (ացի, դա՛.) NBH 1 0951 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c չ. χαίρω, ἑπιχαίρω gaudeo, laetor, exulto τέρπομαι delector. Խինդ ունել. ուրախ լինել. ուրախանալ. բերկրիլ. զուարճանալ. ցնծալ. հրճուիլ. խնծղիլ. ռմկ. խնտալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԲԱՂԵՄ — (եցի.) NBH 2 0383 Chronological Sequence: Early classical ն. Ըստ եբր. եւ ասոր. նապէլ. յորմէ անուն Նաբաղու. Անարգել մերժել որպէս զնաբաղ ժանտ եւ անզգամ. *Նաբաղեմ ես զքեզ, այսինքն եթէ անարգեմ ես զքեզ. Եփր. թագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.