ԱՆԱՐԳՈՒ

(-) NBH 1-0115 Chronological Sequence: Early classical, 11c - Տ. ԱՆԱՐԳԻՉ. *Զծնողս անարգուք. Հռ. ՟Ա. 30: Մերթ իբր անարգեալ. *Այնու՝ որով անարգէին զնա, ոչ էր անարգու. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 12. յն. նա ոչ անարգիւր: Այլ գուցէ թարգմանն իմացեալ է, ոչ անարգէր զայլս. վասն որոյ եւ եդեալ, ոչ էր անարգու, այս ինքն անարգիչ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՐԳԻՉ — ( ) NBH 1 0115 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Որ անարգէ. անարգօղ. անարգու. անգոսնիչ. թշնամանիչ. *Մի՛ անարգեր զանարգիչն քո. Վրք. հց. ՟Բ: *Անարգիչք բաժանմանն եղեն, եւ լինին. Լմբ. ատ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏՈՒԱԴԻՐ — ( ) NBH 1 0227 Chronological Sequence: Early classical ա. Որ ոչ դնէ այլում պատիւ. անարգու. անգոսնիչ. *Զամենեսեան ատելիս (այսինքն ատեցօղս) եւ անպատուադիրս ունին. Իգն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՈՏՆՀԱՐՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0311 Chronological Sequence: 5c, 12c ա. Որ առ ոտն հարկանէ, արհամարհոտ. անարգու. պատուիրանազանց. *Առոտնհարուք օրինացն. Փարպ.: *Զսահմանադրութիւն եւ զպատուէր առոտնհարու եւ արհամարհողք լեալք. Մխ. դտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՀԱՄԱՐՀՈՏ — (ի, աց.) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c ա. Արհամարհող. անարգու ապախտարար. անսաստ. *Լինիցիմ առաջի նորա իբրեւ արհամարհոտ: Տեսէ՛ք արհամարհոմտք: Զմէ՞ հայեցար յարհամարհոտս. Ծն. ՟Ի՟Է 12: Ամբ. ՟Ա. 5. 13:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՏԻՉ — ( ) NBH 1 0969 Chronological Sequence: Early classical, 14c ա. Որ խոտէ. անարգու, եւ անարգական. Վար զարնօղ, Նախատական. *Զխոտիչ օրինացն եւ զհասարակ աստուծոյ սպանանէր: Ոսկ. ես.: *Ոչ բանս տգեղ եւ խոտիչ առ եղբայրն նետաձիգ առնել. Երզն. մտթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԻՐԱՆԱՐԳ — (ի, ից.) NBH 2 0877 Chronological Sequence: 10c ա. Անարգու տեառն, արհամարհօղ աստուծոյ կամ քրիստոսի. *Տապանն՝ նախայանցիցն, եւ կտակարանն՝ տիրանարգիցն ... դատախազեն. Նար. ՟Հ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՄԱՀԻՉ — (հչի, չաց.) NBH 2 0977 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ քամահէ. անպատուօղ. անարգու. *Վասն այնորիկ լինիմք արժանի քամահելոյ, յորժամ զքամահիչսն մեր՝ որ վասն աղքատութեան քամահիցեն, չքամահիցեմք. Ոսկ. աբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.