ԿԱՐԳ

(ի, աց.) NBH 1-1065 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ԿԱՐԳ որ եւ ԴԱՍ. յորմէ յն. դա՛քսիս. τάξις, διάταξις, στίχος ordo (յորմէ թ. օրտու ) series, ordinatio, dispositio եւն. Շարադասութիւն. դասաւորութիւն օրինօք. բարեկարգութիւն. շարք. ... *Բանակեսցին որդիքն իսրայէլի այր ըստ իւրաքանչիւր կարգի: Կարգ պաշտօնէից, կամ քահանայից, նախնեաց, քաղաքի, աստեղաց, քարանց, ականց, բանի, լեզուի, եւայլն: *Կարգ եդ խաւարի: Եւ թէ իցեն ʼի կարգի, գովեցայց ʼի կարգել անդ (զբանս): Խնդամ իբրեւ տեսանեմ զկարգն ձեր: Ամենայն ինչ ձեր պարկեշտութեամբ եւ ըստ կարգի լինիցի: Իւրաքանչիւր յիւրում կարգի: Ամենայն կարգօք լի: Եսթեր ոչ փոխեաց զիւր կարգն (այսինքն զընթացս կենաց. ἁγωγή vitae ratio ): Հարին զնոսա սրով սուսերի ʼի քաղաքէ կարգաւ մինչեւ ցանասուն: Գործ կախաղանաւ կարգ առ կարգʼʼ. յն. կարգ ʼի վերայ կարգի. եւայլն: ԿԱՐԳ ասի եւ յայլ գիրս Դասակարգութիւն հրեշտակաց, կարգաւորութիւն եկեղեցական աստիճանաց, մանաւանդ քահանայութիւն, եւ եպիսկոպոսութիւն. կրօնք միանձանց, եւ որոշումն ամենայն վիճակի մարդկան, եւ արարածոց առ հասարակ, եւ ամենայն բանից եւ գործոց: շ. ԵՒ ՈՐ Ի ԿԱՐԳԻՆ. իբր շ. καὶ τὰ ἐξῆς et quae sequuntur, et cetera. Այլովքն հանդերձ. Եւ այլն. *Իբրեւ զոչխար ʼի սպանդ վարեցաւ, եւ որ ʼի կարգին է. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 22: *Վասն քո մեռանիմք զօրհանապազ, եւ որ ʼի կարգին է սորին՝ սաղմոս. Նար. կ.: *Ուրանօր երկիւղ է պատուիրանաց պահպանութիւն, եւ մարմնոյ մաքրութիւն, եւ որ ʼի կարգին. Խոսր.: մ. ԿԱՐԳԱՒ. իբր մ. ἐξῆς, καθεξῆς, ἕπητα, ἑξοχῶς, τακτικῶς, εὑτάκτως, τάξει, τεταγμένως ex ordine, ordinate, -tim, deinde, consequenter եւն. Մի ըստ միոջէ. հետզհետէ. կարգավորապէս. ... *Կարգաւ եկեսցեն նշանք իմ: Կարգաւ գրել, կամ պատմել, շրջել. Եւ. ՟Ժ. 1. Ղկ. ՟Ա. 3: Գծ. ՟Ժ՟Ա. 4: ՟Ժ՟Ը. 23: *Մերկանայր եւ դնէր զամենայն կարգաւ. Եղիշ. ՟Բ: *Յօրինեաց կարգաւ զերեւելիս եւ զաներեւույթսն. Յճխ. ՟Ժ՟Դ: *Զարս անուանիս կարգաւ շարադասեալ: Սկսեալ ʼի թագաւորուենէն աղեքսանդրի, կարգաւ որ ինչ եղեալ աստ գործ քաջութեան. Խոր. ՟Ա. 8: ՟Բ. 1: ԸՍՏ ԿԱՐԳԻ. Նոյն ընդ վ. կարգաւ. Կարգաւորաբար. ըստ պատշաճի. օրինօք. ... *Ըստ կարգի վարիլ, կամ յարմարել, հիւսել, խօսել, գրել, ողղել, բերել, ունել. Պիտ.: Շ. ՟ա. յհ.: Շ. ընդհանր.: Իգն.: Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. էր ընդ եղբ.: Եղիշ. ՟Է: ԿԱՐԳ ԸՍՏ ԿԱՐԳԻ. ԿԱՐԳ ԸՍՏ ԿԱՐԳԷ. Նոյն ընդ վվ. Կարգաւ. եւ Հետզհետէ. ... *Որ կարգ ըստ կարգի թագաւորեցին: Կարգ ըստ կարգի յօրինեալ. Վեցօր. ՟Զ: *Կարգ ըստ կարգի խաղան ʼի լոյսն առաւօտեան. Երզն. ոտ. երկն.: *Զեբրայեցւոց ժամանակագրութիւն եդից կարգ ըստ կարգէ: Որք ʼի յուլիոս կայսերէ եւ յօգոստեայ կարգ ըստ կարգէ եղեն ինքնակալք: Զասորեստանեայց թագաւորսն կարգ ըստ կարգէ համարի: Նինոսգ զորմէ մանր կարգ ըստ կարգէ գրել փութացաք. Եւս. քր. ՟Ա: *Սկիզբն առնեմք մաղթել ողորմութիւն (վասն ամենեցուն) կարգ ըստ կարգէ. Խոսր. պտրգ.: *Ապա եւ զառաքինութիւնսն համարի կարգ ըստ կարգէ. Ոսկ. ես.: Ի ԿԱՐԳ ԱՐԿԱՆԵԼ, ԱՆԿԱՆԻԼ. Կարգաւ հետզհետէ դնել, դնիլ. ʼի վերայ բերել. շարունակել. *Զթագաւորս որ յետ նոցա էին ʼի կարգ արկեալ՝ համարի: Ի կարգ արկեալ պատմէ. Եւս. քր. ՟Ա: Ճ. ՟Բ.: *Զամենայն ներգործութիւնս հոգւոյն ʼի կարգ արկեալ՝ ցուցանէ. Լմբ. սղ.: *Եւ այսպէս ʼի կարգ անկեալ աւուրքն ունին. Արշ.: *Մի ըստ միոջէ ʼի կարգ անկեալ չուէին. Յհ. կթ.: *Ի կարգ անկեալ բանիւն առաջի դնէ: Ի կարգ անկաք երկնաչու ճանապարհինʼʼ. այսինքն սկսաք յառաջ խաղալ. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ. եւ ՟Թ: ՄԻՈՎ ԿԱՐԳԻՒ. Իբր Ընդ մի համար. որ եւ ասի Ընդ մի. *Զկրկին գալն նոցա առ քահանայպետսն՝ միով կարգիւ բաւական համարեցաւ պատմել. Սկեւռ. յար.: ԿԱՐԳ. series, linea (հյ. շար թ. սըրա, լծորդ ընդ լտ. սէ՛րիէս). Տող գրոյ. *Գրեալ ʼի սկզբանն կարգս ինչ սակաւ՝ ոսկետեսիլ գրովգ այլ կարգք ինչ եղծեալքգ Կարգ մի եւ կէս կարգիգ Սքանչելատեսիլ ոսկէգիր կարգովն. Փարպ.: ԿԱՐԳ. διαδοχή successio. Յաջորդութիւն. *Զկարգաց անցից առաքելոցն. Եւս. պտմ. ՟Ա. 1: ԿԱՐԳ. Համար. սըրա, որպէս եւ յն. լտ. τάξις ordo, series. *Զի թէ իրաւամբ սպանանեն, ʼի կարգի դահճի եղիցին: Որ ձեւով եւ անուամբ ʼի կարգ մտանեն. Երզն. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 450 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c գ. εὑταξία ordo, ordinatio, modestia Բարւոք կարգաւորութիւն. բարեձեւութիւն. կարգ բարի եւ գովելի. գեղեցիկ կարգ. աղէկ կարգ կանոն. ... *Հետեւեալ լինի ողջախոհութեան՝ բարեկարգութիւն, պարկեշտութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՏԵՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0092 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ՀԵՏԵՒՈՒԹԻՒՆ ՀԵՏԵՒՈՒՄՆ ἁκολουθία, ἁκολούθημα, τὸ ἁκόλουθον sequela, sequentia, consequentia. Հետեւանք. հետեւողութիւն. հետեւելն ըստ ամենայն նշ. կարգ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՏԵՒՈՒՄՆ — (եւման.) NBH 2 0092 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ՀԵՏԵՒՈՒԹԻՒՆ ՀԵՏԵՒՈՒՄՆ ἁκολουθία, ἁκολούθημα, τὸ ἁκόλουθον sequela, sequentia, consequentia. Հետեւանք. հետեւողութիւն. հետեւելն ըստ ամենայն նշ. կարգ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՐ — (ի, ից կամ ուց.) NBH 2 0467 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. κλῶσμα fila, alligatora σειρά series, linea, catena, funis δεσμός nexus τάξις, τάγμα ordo. (լծ. թ. սըրա. յն. սիրա՛. լտ. սէ՛րիէս )… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԲԵՂԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c գ. ԱԲԵՂԱՅՈՒԹԻՒՆ. որ գրի եւ ԱԲԵՂՈՒԹԻՒՆ μοναχισμός vita monastica Կարգ կրօնաւորութեան. հրաժարումն յաշխարհէ: *Այսքան է կարգ աբեղայութեան (կամ աբեղութեան), ոչ առեալ պատիւ եւ ոչ իշխանութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՍՏԱՆ — (յակաստանի.) NBH 1 0023 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c գ. Ամրութիւն. հաստատութիւն. աստութիւն. անքոյթ կայք իբր յապաստանի. ապահով վիճակ. կարգ եւ պայման յանկաւոր եւ անայլայլակ: Վարի ընդ բայս՝ Կալ, կացուցանել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԺԱՆ — (ի, ից, եւ աց.) NBH 1 0115 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁνάξιος indignus Որ ոչն է համարեալ արժանի իմիք բարւոյ. ... *Երանի՛ որ ոչ ծառայեաց անարժանի իւրում. Սիր. ԻԵ. 21: *Անարժանօքն գործէին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՐԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0171 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c գ. Անկարգ ինչ. եւ խոտորումն ʼի կարգէ. անտեղութիւն. խառնակութիւն. ցոփութիւն. (յն. պէսպէս). ... *Զանկարգութիւնս տեսանել Տէր ոչ կամի: Ի նոյն անկարգութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐԵՄ — (բերի, բե՛ր.) NBH 1 484 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. φέρω, ἅγω, ἥνεγκα կամ ἥγαγον fero, tuli; porto եւն. Ածել անտի այսր. մատուցանել. մերձեցուցանել. բառնալ եւ կրել ʼի հեռուստ մօտ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.