ԱԹՈՌ

(ոյ, ոց.) NBH 1-0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. δίφρος, καθέδρα, θρόνος sedes sella solium thronus Նստարան, յոր լինի հանգչել՝ դնելով զոտս ʼի պատուանդան նորին կամ ʼի գետին. ... *Հեղի քահանայ նստէր աթոռով առ սեամս տաճարին: Դիցուք ʼի նմա մահիճս, եւ սեղան, եւ աթոռ: Նի՛ստ ʼի գետնի, զի չիք աթոռ: Արկանէր ʼի հրապարակս աթոռ իմ: Արկցես զաթոռ քո ʼի միջի նորա: Աթոռս արկին, խորհուրդ խորհեցան: Զաթոռս աղաւնեվաճառացն եւ այլն: *Հիւսնութեան ենթակայ է փայտ. իսկ կատարումն ունի աթոռ առնել: Հիւսնութիւն է աթոռոյ արարչական. Սահմ. ՟Դ: -Նոյն բառ է՝ որ դնի ʼի Դատ. ՟Գ. 24. որպէս նստարան ʼի պէտս կարեաց բնութեան: Գահ արքունի, եւ իշխանական, դատաւորական, եւ վարդապետական. *Արար արքայ աթոռ փղոսկրեայ. վեց աստիճան աթոռոյն: Բայց միայն աթոռովս ʼի վերոյ եղէց ես քան զքեզ: Երկինք աթոռ իմ են: Առաջին աթոռոյն Աստուծոյ: Աթոռ փառաց: Աթոռ յորմայեցն: Քակեաց զհզօրս յաթոռոց: Յաթոռն Մովսեսի նստան դպիրք. եւ այլն: *Աթոռն դատողութեան է նշանակ. Լմբ. սղ.: Անպէտ է հոլովս, *Ի վերայ աթոռին՝ ուր նստէր. Վրք. հց. ՟Բ: Ուստի եւ իբր Իշխանութիւն. աշտիճան պատուոյ. պետութիւն. *Յաթոռն Դաւթի նստցի: Եթէ ցանկայք աթոռոց, պատուեցէ՛ք զիմաստութիւն: Ընտրեցի զնա քան զիշխանութիւնս եւ զաթոռս: Ուր աթոռն է սատանայի. եւ այլն. *Չասէ զիշխանէն, այլ՝ զիշխանութենէ, այս ինքն զաթոռոյն. Լաստ.: *Ի յաթոռս ծերոց բազմեալ. Նստաւ ճոխութեամբ ʼի յաթոռն իւրական. Նար.: *Որ առ զաթոռն Դաւթի. Սեբ. ՟Զ: *Որ յանարուեստ աթոռռ նստիս. Շար.: ԱՐԿԱՆԵԼ ԶԱԹՈՌ, է Դնել առ ʼի նստել: ՟Ունել կամ առնուլ զաթոռ՝ է Վարել զիշխանութիւն, կամ յաջորդել: ՟Փոխել զաթոռ՝ է Տեղափոխել զկայան տէրութենէ: Տե՛ս ʼի վեր եւ յայլ գիրս: ԱԹՈՌ ՔՐՈՎԲԷԱԿԱՆ՝ է Դաբիրն ʼի սրբութեան սրբոց, ուր հանգչէր Աստուած, եւ խօսէր ʼի միջոյ քրովբէից. խորհրդաբար սուրբ Կոյսն, եւ խաչն, եւ այլն. *Նստեալդ յաթոռ քերովբէից՝ նի՛ստ գթութեամբ ʼի մեր հոգիս: Որ յաթոռս քերովբէականս: Որ ʼի քառակերպեան աթոռ. Շար.: *Բազմելոյն յաթոռ քրովբէից. Նար. կուս.: *Քերովբէական աթոռ ցուցար Աստուածածին: Աթոռ քրովբէական երեւեալ այսօր Սիմէոն: Սա է աթոռ տէրունեան. Շար.: *Երկրաւոր մարմնով երկնայնոյն աթոռ կազմեցար. Նար. կուս.: ԱԹՈՌՔ. Անուն միոյ ʼի նախկին դասակարգէ երկնային քահանայապետութեանց, ըստ Դիոնեսիոսի՝ ՟Ա, սերովբէք, ՟Բ, քերովբէք, ՟Գ, աթոռք. իսկ ըստ Շնոր. եւ Շար. ՟Ա, աթոռք. ՟Բ, սերովբէք. ՟Գ, քերովբէք. առեալ յառաքելոյն. *Եթէ աթոռք, եթէ տէրութիւն եւ այլն. Կող. ՟Ա. 16. Երբեմն եւս յետ եւ յառաջ դնին: *Անմահ արքային անարուեստ աթոռք. Շար.: *Աթոռքն հանգիստ Աստուծոյ լեալք եւ անուանեալք: Աթոռոցն անուն յայտնէ յամենեւիմբ համբառնալն. եւ այլն. Շ. հրեշտ. ըստ Դիոնես.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • Armenian Apostolic Church — One Holy Universal Apostolic Orthodox Armenian Church Official standard of the Catholicos of All Armenians of the Armenian Apostolic Church. Founder The Apostles Bartholomew and Thaddeus …   Wikipedia

  • Patriarcat armenien de Jerusalem — Patriarcat arménien de Jérusalem Patriarcat arménien de Jérusalem Porche du couvent Saint Jacques. Nom local Առաքելական Աթոռ Սրբոց Յակովբեանց Յերուսաղեմ …   Wikipédia en Français

  • Patriarcat arménien de Jérusalem — Porche du couvent Saint Jacques. Nom local Առաքելական Աթոռ Սրբոց Յակովբեանց Յերուսաղեմ Église …   Wikipédia en Français

  • ԲԱԶՄԻՄ — (մեցայ.) NBH 1 418 Chronological Sequence: Unknown date ձ. ἁνάκειμαι, συνανάκειμαι, ἁναπίπτω , ἁνακλίνομαι, κατακλίνομαι accumbo, recumbo, discumbo Նստել պատուով իմն ʼի մէջ բազմութեան, կամ ընդ այլս ʼի սեղան. հանգչել. զետեղիլ. նստիլ. ... *Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 419 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c գ. Տեղի բազմելոյ ʼի կոչունս. բազմական, եւ գահ. նստելու տեղ, աթոռ. ... *Ապա զորդիսն տասնեսին (զյոբայ), սպան յապարանս ʼի բազմոցին: Ո՞ւր մեծամեծքն ʼի բազմոցի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԻԿՆԱԹՈՌ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0811 Chronological Sequence: Unknown date գ. Աթոռ՝ որ ունի զյենարան թիկանց նստողին. կռնակով աթոռ. *Զգեցաւ զեպիսկոպոսութեան փիլոնն եւ զեմիփորոնն, եւ նստաւ ʼի թիկնաթոռն իւր. Ճ. ՟Բ.: Հ=Յ. յուլ. ՟Ժ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵԼԷՍ — ( ) NBH 2 0704 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. ՍԵԼԷՍ ՍԵԼԻՆ. Բառ լտ. յորմէ եւ յն. սէլլա. σέλλα sella, subselium. Աթոռ. գահ. *Այս գահ փղոսկրէս, ակներով պէսպէս, հարսն քեզ սելէս. Գանձ.: *Ետու դնել սելին ոսկի եւ նստայ ʼի վերայ. Վրք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵԼԻՆ — ( ) NBH 2 0704 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. ՍԵԼԷՍ ՍԵԼԻՆ. Բառ լտ. յորմէ եւ յն. սէլլա. σέλλα sella, subselium. Աթոռ. գահ. *Այս գահ փղոսկրէս, ակներով պէսպէս, հարսն քեզ սելէս. Գանձ.: *Ետու դնել սելին ոսկի եւ նստայ ʼի վերայ. Վրք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԵՐՈՎԲ — (ի.) NBH 2 1004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ՔԵՐՈՎԲ ՔԵՐՕԲ ՔԵՐՈԲ ՔԵՐՈՒԲ ՔԵՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈԲԷ ՔՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈՎԲԻՄ ՔԵՐՈԲԻՄ. Բառ եբր. քերուպ. յոքնակի՝ քերօպիմ, քէրուպիմ. χερούβ, χερουβείμ, βίμ, βεῖν, βίμ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԵՐՈՎԲԷ — (ի, ից.) NBH 2 1004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ՔԵՐՈՎԲ ՔԵՐՕԲ ՔԵՐՈԲ ՔԵՐՈՒԲ ՔԵՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈԲԷ ՔՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈՎԲԻՄ ՔԵՐՈԲԻՄ. Բառ եբր. քերուպ. յոքնակի՝ քերօպիմ, քէրուպիմ. χερούβ, χερουβείμ, βίμ, βεῖν …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.