ԱՆԱՐՈՒԵՍՏ

(ի, ից.) NBH 1-0117 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἅτεχνος arte carens, imperitus Որպէս անգէտ արուեստի. անտեղեակ. անվարժ. եւ ո՛չ ճարտար ոք. արհեստ չգիտցօղ. ... *Բժիշկ անարուեստ. Ածաբ. մկրտ.: *Անարուեստ գրչաց: Ինքն անարուեստ ցուցաւ. Երզն. քեր.: *Անարուեստ գոլով՝ զարուեստաւորին խնդրեն զնշանակն: Անարուեստ եմ բանիւք. ՃՃ.: *Արուեստաւորաց եւ անարուեստից. Խոսր.: *Անարուեստից գործաւորաց, եւ ընտրելոց յամենայն արուեստաւոր գործաւորաց. Խոր. ՟Ա. 15. եւ ՟Բ. 24: *Անարուեստ եւ դժուարաշարժ յիւրաքանչիւր առաքինութիւնս. Մաշկ.: Որպէս անարուեստական. օտար յարհեստէ. անիմաստ. անդէպ. անշնորհք. ... ἅτεχνον ab arte alienum *Անարուեստ եւ անօրէն մշակութիւն. Մանդ. ԺԶ: *Զանարուեստ եւ զանդուռն լեզուն կարկեցուցանել. Պրպմ. ԼԸ: *Յանարուեստ գովութեանց. Վեցօր. ՟Ե: *Յանկարծակի երեւեցուցանել (զգաղտնիս հաւատոյ՝) անարուեստ է. Առ որս. ՟Զ: *Անարուեստ բանքս առ ʼի յասել. ՃՃ.: *Ոչ անձայն եւ անարուեստ. Լաստ. ԻԳ: *Ոչ փոքր ինչ թողուլ անարուեստ եւ անհպատակ. Նիւս. բն.: Կամ անպաճոյճ. անզարդ. անշուք. պարզ. ... *Պարզամտութեամբ եւ կենօք անարուեստիւք (կային ʼի դրախտի). Ածաբ. ծն.: եւ Երզն. մտթ.: *Ուղղութիւն իցէ՝ անարուեստ եւ առանց պատրաստելոյ բան. Կլիմաք.: ԱՆԱՐՈՒԵՍՏ. Ոչ եղեալ մարդկային արհեստիւ. անձեռագործ. աննիւթ. *Որ յանարուեստ աթոռ նստիս: Անմահ Արքային անարուեստ աթոռք. Շար.: *Զանարուեստ ձեռաց մարդկան զխորանն կանգնեաց. Ճ. ՟Թ.: մ. ԱՆԱՐՈՒԵՍՏ. մ. Տ. ԱՆԱՐՈՒԵՍՏԱԲԱՐ.

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՐՈՒԵՍՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0117 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 13c ԱՆԱՐՈՒԵՍՏ մ. ԱՆԱՐՈՒԵՍՏԱԲԱՐ ἁτέχνως sine arte, imperite Առանց արուեստի. առանց ճարտարութեան. անհմտաբար. անխորհրդաբար. ... *Ոմն իմաստասիրեաց, ո՛չ անարուեստ, (որպէս) ինձ թուի. Առ որս. ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԹՈՌ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. δίφρος, καθέδρα, θρόνος sedes sella solium thronus Նստարան, յոր լինի հանգչել՝ դնելով զոտս ʼի պատուանդան նորին կամ ʼի գետին. ... *Հեղի քահանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐՀԵՍՏ — ( ) NBH 1 0116 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c Տ. ԱՆԱՐՈՒԵՍՏ՝ ըստ ամենայն առման. *Անարհեստ ձեռն. Սամ. երէց.: *Անկոխ եւ անարհեստ էին շաւիղքն. Ոսկ. ես.: *Յանհունս ոչ է պարտ առնել զբաժանումն, զի անարհեստ եւ անմակացական է. Անյաղթ պորփ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐՈՒԵՍՏԱՇԷՆ — ( ) NBH 1 0117 Chronological Sequence: 9c ա. Ոչ շինեալ մարդկային արուեստիւ. որ եւ ԱՆԱՐՈՒԵՍՏ ասի. *Անարուեստաշէն քաղաք. Զքր. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐՈՒԵՍՏԱՑԵԱԼ — ( ) NBH 2 1043 Chronological Sequence: 6c Տ. ԱՆԱՐՈՒԵՍՏ, ըստ ՟Բ եւ ՟Դ նշ. *Զանբնաւորականսն՝ զանարուեստացեալսն: Անյաղթ բաժան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՒ — (ի, ից.) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ( ʼի բառէս բաւ. հասումն, հուն, չափ). ἅπειρος, ἁπέραντος infinitus, termino carens, ἅμετρος immensus եւն. *Անհուն. անանցանելի. անհաս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՆՃԱՐ — (ի, ից, կամ աց.) NBH 1 0180 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἁσύνετος, ἁφρονέστατος, ἁλογώτερος եւն. insensatus, insipiens եւն. Անբաժ ʼի հանճարոյ. անիմաստ. անխորհուրդ. անմիտ. անբանագոյն. անխելք. ... *Անհանճար քան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՊԱՏԱԿ — ( ) NBH 1 0189 Chronological Sequence: 8c ա. Իբր ոչ խնամարկեալ՝ հպատակելով ջանիւք. անխնամ. ἁνεπιμέλητος curae expers *Բժիշկք հոգ տանելով բոլորումն, եւ ոչ փոքր ինչ թողուլ անարուեստ եւ անհպատակ. Նիւս. բն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՃՈՅՃ — (ճուճի, ից.) NBH 1 0225 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 12c ա. εὑτελής, ἁκαλλώπιστος, ἅσκευος simplex, incultus, supellectilis expers Օտար ʼի պաճուճանաց կամ ʼի զարդուց, ʼի յօրինուածոց եւ ʼի հանդերձանաց սպասուց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԲԱՐԻԿ — ( ) NBH 1 442 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 13c ԲԱՐԲԱՐԻԿ եւ ԲԱՐԲԱՐԻԿՈՆ. Տ. ԲԱՐԲԱՐՈՍԱԿԱՆ. βαρβαρικός barbaricus *Հեգնելով ըստ բարբարիկ վայրենական մտաց. Ոսկ. ես.: *Հնազանդել ընդ ձեռամբ հեթանոսական եւ բարբարիկոն ազգին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.