ՀԱԳԱԳ

(ի, աւ, աց, օք.) NBH 2-0001 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. (լծ. հայ. հառաչ. ոգել. գո՛գ. ոգի. հոգի.) πνεῦμα spiritus, adspiratio . Շունչ ձայնահան եւ խոշոր ընդ շնչերակն ʼի վեր հնչեալ. ձայն կամ շչիւն շնչոյ ընդ փողն եւ ընդ բերանն՝ որպէս ʼի հեւալն եւ ʼի հառաչելն կամ յովւոց հանելն. սունչ. ... *Հագագն ʼի ձեռն շնչափողոցն ʼի շնչակալ անօթոցն ʼի վեր մղելով. Նիւս. կազմ.: ՀԱԳԱԳ. Ըստ քերականաց՝ Մասն առոգանութեան, ըստ հաստութեան եւ ըստ մեղմութեան. *Առոգանութիւնք տեսականք երեք. ոլորակ, ամանակ, հագագ: Հագագ երկու թաւ, սոսկ. Թր. քեր.: ՀԱԳԱԳ. Անցք շնչոյ, շնչափող. կոկորդ. *Դարձեալ զկապար եռացուցեալ, եւ ընդ հագագսն ըստորարկեալ. Շ. վիպ.: ՀԱԳԱԳ. Ըստ ամենայն առման անխտիր ասի. *Ձայն է բացակատարումն դանչեցելոյ ʼի մեզ հագագի. Սահմ. ՟Ժ՟Ա: *Զիա՞րդ զհագագն՝ ʼի տալ եւ յառնուլ զշունչ՝ մատակարարել մարթ է. Կոչ. ՟Դ: *Մի համարեսցիս իբրեւ զհագագ ինչ ընդ բերան բանն կարգայ. Ոսկ. ՟Ա. 1: *Ի թառանչ սրտին՝ հագագին դուռն հրդեհեալ: Զհաչման հագագին, զէութիւն շնչոյն: Կենդանութեան հագագաւ ազդէ: Շնչման հագագին. եւ այլն. Նար.: *Պակասեալ ʼի ձայնս՝ ոչ կարէին արտաքս բերել զհագագն. Լաստ. ՟Ժ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՀԱԳԱԳ — ( ) NBH 1 0177 Chronological Sequence: 10c ա. Ոյր չգուցէ հագագ. անշունչ. անշշունջ. անձայն. *Անհագագ ոմն, եւ անկենդան, եւ առ ամենայն հրաման նուազեալ. Նար. ՟Լ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՈԳԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0310 Chronological Sequence: 6c, 11c, 12c, 13c գ. (ʼի ձայնէս Ոգել, այսինքն ասել.) իբր Առասացութիւն. կամ ըստ յն. առերգութիւն. προσῳδία prosodia, accentus vocis Բարեյարմարութիւն ձայնի ʼի վերծանութեան բառից եւ բանից, եւս եւ վանկից յայլ եւս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՇՆՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0378 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 9c, 11c գ. ἑκπνοή exspiratio, exhalatio Արտաքս կամ ʼի դուրս տալն զշունչ կամ զոգի. որպէս Սփռումն շոգեաց կամ գոլորշեաց ʼի ձեռն բնութեան. *Զայն՝ որ ընդ եթերն շնչեն շունչքն ʼի չորոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՒ — I. (ի, աց, կամ ու, ուց.) NBH 1 0799 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c ա. δασύς, λάσιος, δασός, θύρσος, θάλλος, θάλλων densus, pilosus, hirsutus, lispidus, herbidus, virens (լծ. ռմկ. թավլը եւ թիւյլիւ ).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐԴԱՄ — (ացի.) NBH 1 0974 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 11c, 12c, 13c չ. ῤέγχω ronchisso, sterto. իտ. russo. Հնչել ձայն խոշորընդ հագագ փողի եւ ընդ քիթն ʼի քուն. իբր ʼի խորոց ձայնել. կամ հանել զձայն խորդոյ. խռկալ, խռալ, ֆշալ. ... *ՆՆջէր եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՈՒԾ — (ծըծոյ.) NBH 1 1027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ.ա. Արմատ Ծծելոյ, իբր Ծծումն, կամ ծծելի. (յորմէ եւ ռմկ. ուղեղ ոսկերաց, եւայլն.) *Զմատաղածին մանկունս ʼի գիրկս առեալ՝ զյետին զայն ծուծ ստին ʼի բերան եդեալ տղայոցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԳԱԳԱՍՓԻՒՌ — ( ) NBH 2 0001 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c ա. ՀԱԳԱԳԱՍՓԻՒՌ կամ ՀԱԳԱԳԱՍՓԻՌ. προσφορικός prolativus Ընդ հագագ ʼի դուրս սփռեալ. եւ յայտնի կենդանի բարբառով կամ խոշոր ձանյիւ արտաբերեալ. արտաբերական, յօդաւոր. եւ կոկորդաձայն. *Մե՛ք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՉԵՄ — (եցի.) NBH 2 0048 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c չ. στενάζω ingemisco. Նոյն ընդ Հառաչել՝ որպէս արմատ նորին. Յոգւոց հանել կամ ելանել. հեծել. հեծեծել. (լծ. հագագ, ոգի. ոգել, եւ այլն.) ... իսկ ոմանք շփոթեն ընդ Հաջել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵԳ — (ի, ից, կամ ոյ.) NBH 2 0079 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 12c, 13c, 14c գ. συλλαβή syllaba. (լծ. հյ. ոգել. ոգի. հագագ, վանգ. յն. իխի՛, ի՛խօս. մանաւանդ արաբ. եւ պ. հէճէ, սիւգիւն ). Հնչիւն կենդանի՝ զօդմամբ տառի ընդ տառի. հնչումն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈԳԻ — (գւոյ, ւոց. լինի եւ հոգեաց.) NBH 2 0113 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 11c, 12c, 13c գ. (թո՛ղ զի գրի եւ հոգոց՝ իբր հոգւոց. եւ հոգւոց՝ իբր հոգոց:) Նոյն է ընդհանրապէս եւ Ոգի. (լծ. ոգել, եւ հագագ. իբր շունչ. որպէս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.