ՀԱՄԱՐՁԱԿ

(-) NBH 2-0023 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c ա.գ. εὑρύχωρος latus, liber τολμηρός audax. Համայն արձակ. բացարձակ. ընդարձակ. անարգել. անվեհեր. աներկիւղ. ազատ. յանդուգն. եւ Համարձակութիւն. թոյլտուութիւն. թոյլ տուեալ ինչ. եւ Համարձակելի. ... *Համարձակ ճանապարհն, որ տանի ʼի կորուստ. Մտթ. ՟Է. 13: *Խնդրէ ինքն համարձակ լինել. Յհ. ՟Է. 4: *Ճանապարհ ընդ համարձակ մարդոյ մի՛ երթար. Սիրաք նոր. ՟Ը. 18: *Ցանկալի են՝ քո (մեղաւորիդ) աղօթք աստուծոյ՝ քան զսրբոյն եւ զհամարձակին. Ոսկ. ես.: *Համարձակ քաջութեամբ: Համարձակ հակառակութեամբ. Պիտ.: *Համարձակ լիցի գնալ ընդ նա եւ ագելոյնʼʼ. յն. մինչեւ անցանել ընդ նա ագանելեօք. Ես. ՟Ժ՟Ա. 15: *Ոչ ումեք համարձակ արար (յն. թոյլ ետ) մեղանչել. Սիրաք հին. ՟Ժ՟Ե. 21: *Զամենայն իշխանութիւն համարձակ արար նմաʼʼ. յն. յանձն արար բոլորովին. Եւս. քր. ՟Ա: *Չէ՛ նմա համարձակ ի քուն մտանելʼʼ. յն. չէ՛ որ թողու. Ժղ. ՟Ե. 11: *Եթէ բարեգործաց չէ՛ համարձակ զայլս դատել, ո՛րչափ եւս առաւել յանցաւորաց. Ոսկ. մտթ. 11: մ. ՀԱՄԱՐՁԱԿ. մ. παρρησίᾳ cum fiducia, fidenter, libere, palam Արձակաբար. ազատաբար. աներկեղաբար. անխափան. վստահութեամբ. յայտնապէս. բաց. ... *Համարձակ խօսել, կամ ասել, շրջիլ, մտանել, տեսանել, մարտնչել, մեռանել, եւ այլն. ստէպ ի սուրբ գիրս: *Անտի համարձակ եկաք, եւ աստի գաղտ արձակէ զմեզ. Շ. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0365 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἁνείμενος, ἁνεώγμενος, ἅφετως , ἁπόλυτος, μαλακός եւն. solutus, dimissus, absolutus, liber, mollis եւն. (ʼի Առ Ձիգ. առձգեալ.) Լոյծ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԼԻՄ — I. ( ) NBH 1 1018 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 14c ԾԼԵԼ ԾԼԵՑՈՒՑԱՆԵԼ ԾԼԻԼ. Տ. ԸՆՁԻՒՂԵԼ. Վստկ.: *Զքահանային քո ահարոնի զգաւազանն չորացեալ՝ ծըլել եւ ծաղկիլ եւ պտղաբերել արարեր. Մաշտ. ջահկ.: ԾԼԻՄ 2: Իսկ Ոսկ. մ. ՟Բ. 8. *Տալ համարձակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՄՕԹ — (ի, ից.) NBH 1 0105 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. որ եւ ԱՆԱՄԱՉ. ἁναίσχυντος impudens Որ ոչն գիտէ զամօթ. որ ոչն ամաչէ. անպատկառ. լիրբ. աներես. ... *Ի բերան անամօթին քաղցրասցի մոյր. Սիր. Խ. 32 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՏՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0163 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c մ. ԱՆԽՏՐԱԲԱՐ ԱՆԽՏՐԱՊԷՍ ԱՆԽՏԻՐ ԱՆԽՏԻՐՍ ἁδιαφόρως indifferenter, ἁφυλάκτως sine custodia Առանց խտրելոյ, կամ խղճելոյ. անխափան. համարձակ. աներկիւղ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎԵՀԵՐ — ( ) NBH 1 0240 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. (լծ. հյ. անահ, անվախ. որ եւ յն. ա՛ֆօվօս. իսկ լտ. անպղերգ.) ἅοκνος impiger, ἁνυπέρθετος cunctationis nescius, ἅφοβος intrepidus Արի եւ փոյթ. ժիր եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՅՈՅՍ — ( ) NBH 1 453 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c ա. εὕελπις qui est bonae spei, bona spe fretus Քաջայոյս. որ ունի զբարի ակնկալութիւն. վստահ. եւ Լի յուսով բարեաւ. *Բարեյոյս արարեր զորդիս քո. զի տաս ʼի վերայ մեղաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԵՐԵՍ — ( ) NBH 1 475 Chronological Sequence: Unknown date, 13c, 14c ա.մ. Որոյ երեսն է բա՛ց. եւ Բացաւ երեսօք. պարզերես, աներկեւան բացադէմ. համարձակ, ազատադէմ. ճակատը բաց. *Բացերես է, ոչ ամաչէ: Բացերեսս եւ պայծառս արտսցես: Արասցէ առաջի Աստուծոյ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԳԱՆԻՄ — I. (ագայ, ագի՛ր, ագեալ կամ ագուցեալ.) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c περιβάλλω, ἑνδιδύσκομαι induor Զգենլի ինչ առնուլ զանձամբ, յոտս, կամ յայլ մասն մարմնոյ. հագնիլ, հագնըւիլ. կիյմէփ, կիյինմէփ. *Եղիցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c մ. ἑλευθέρως , libere, εὑγενῶς , nobiliter Իբրեւ տէր. իշխանաբար. որպէս վայե՛լ է ազատի: *Ազատաբար ոչ բնաւ ումեք ծառայել. Պիտ.: *Ազատաբար ʼի նոյն բերի, եւ ո՛չ թէ ծառայաբար. Լմբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱԲԱՐՈՅ — (ի, ից.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ա. εὑγενής , generosus, nobilis Ազատ բարոյիւք կամ բարուք. բարեբարոյ. բարեսէր. ազնուատոհմ. բանիբուն. բնութիւնը աղէկ, խօսք հասկըցօղ. *Փութայր գողանալ զազատաբարոյ միտս նորա. Շ. մտթ.: *Որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.