ՀԱՆԳՈՅՑ

(ուցի, ից.) NBH 2-0038 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. (ռմկ. հանկուց, հանկուրց. ուստի եւ հանկուցել.) որպէս թէ Համ ա՛գոյց. σύνδεσμος colligamen, vinculum. Ագոյցք ընդ իրեարս. կապ: զօդ. աղխ. պրկումն. կնճիռն. ... *Որ կապեցար ընդ կապելոյն, արձակեցեր զհանգոյց կապին. Յիսուս որդի.: *Այն իսկ է հանգոյց անիրաւութեանն, եւ կնճիրռն բռնութեանց վաճառաց. Ոսկ. մ. ՟Գ. 3: *Լուծէք զամենայն հանգոյցս անիրաւութեան. Բրս. պհ.: *Հանգոյց հաստակապ: Անլուծանելի կամ անխզելի հանգուցիւք. Վեցօր.: Եղիշ.: Նար. ՟Ծ՟Ը: *Անզերծ հանգուցիւ: Յուսոյն հանգուցիւ: Լո՛յծ ինձ զհանգոյցս խեղդողականս. Նար.: ՀԱՆԳՈՅՑ Ի ՀԱՆԳՈՒՑԷ. Աղխաղխեալ գոլո ընդ միմեանս. հետզհետէ. ըստ. յն. յաջորդաբար. ἑκ διαδοχής successive, mutuo. ... *Հեծեալ ʼի նոր ձիս՝ հանգոյց ʼի հանգուցէ փախչել. Պտմ. աղեքս. յորմէ եւ Խոր. ՟Բ. 43: ա. ՀԱՆԳՈՅՑ. ա. իբր Հանգուցիւ կապեալ. դժուարակնճիռն. *Բանս հանգոյցս, դժուարարձակս եւ խորինս: Լուծեալ բարւոք զհանգոյցսն. Նար. երգ.: *Ի հանգոյց բանից դժուարալուծաց ազատեալք. Վրդն. ծն.: ՀԱՆԳՈՅՑ. Անուն երաժշտական խազի: Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԾՆԿԱԿԱՊ — ( ) NBH 1 1020 Chronological Sequence: Early classical ա. Ծնկօք կապեալ յօդառ յօդ. կապակցեալ հանգոյց առ հանգոյց. պօղում կապած. ... *Ի կատարեալ հասակի (ցորենոյն) ծնկակապ կազմածոյ զօղոյն՝ կատարի հասկն նորա: Հաստատեալ վերանայ ծընկակապ կապօքն: Ծնկակապ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԳՈՒՑԱՆԵՄ — (գուցի, գո՛.) NBH 2 0038 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. ἁναπαύω, καταπαύω եւն. requiescere facio եւն. Տալ հանգչել. հանգիստ տալ. որպէս թէ Յանկողին դնել. ընկողմանեցուցանել. դիւրել. յանձանձել. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0259 Chronological Sequence: 5c, 8c, 10c, 11c ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆ κόπος, μόχθος, πόνος , κακοπάθεια labor, fatigatio, dolor որ եւ ԱՇԽԱՏԱՆՔ. Աշխատութիլն. վաստակ. ջան. ճիգն. երկ. տառապանք. նեղութիւն. խոնջութիւն, վիշտ, ցաւ. աղէտք. ... *Ոչ եթէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՈՒԱՐԱԼՈՅԾ — (լուծի, ից կամ աց.) NBH 1 0617 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c ա. Դժուարալուծելի. դժուարաքակ. դժուար ի լուծանել, քակել, եւ մեկնել. քակելը կամ մեկնելը դժար. ... *Դժուարալոյծ կապանք, կնճիռն, խարդախութիւնք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱԳ — (ի, երագք կամ գունք.) NBH 1 0664 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c ա. ὁξύς velox κοῦφος, ἑλαφρός celer, levis γοργός acer Արագ. փոյթ. շոյտ. թեթեւ. սո՛ւր. սրընթաց. շուտ, չուստ. ... *Երագ երիվար, կամ ոտք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՆԱՀԱՍՏԱԾ — ( ) NBH 1 0696 Chronological Sequence: Early classical ա. Հաստեալ երկնային զօրութեամբ, կամ երկնաբերձ բարձրութեամբ. *Երկնային հատն զերկնահաստածն պարարտացոյց եւ հանգոյց. Եփր. աւետար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՂԹԵՄ — (եցի.) NBH 1 1103 Chronological Sequence: 10c ն. որպէս թէ Կուղ առնել ʼի կապն կամ կապելով. պնդել. հանգոյց առնել կամ ձկտել. կղթկապ կամ հանկուրց ընել. ... *Կղթեաց զճոպանն, մինչ զի եւ չկարաց բնաւ շարժել զձեռն. Զենոբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՆՃԻՌՆ — (կնճռման.) NBH 1 1105 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 17c գ. σύνδεσμος colligatura σειρά vinculum στραγγαλία obligatio. ռմկ. կնճիռ, կռինճ. գրի եւ Կընջիռն, Կնջիւռն, Կնջիւռ. Խորհուրդ կապոյ. յօդ. կապ. հանգոյց. ոլորք. լար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՆԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0287 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c ն. καταλείπω relinquo. Տալ մնալ. թողուլ. պահել. դադարեցուցանել. *Մի՛ ոք ընչասէր լինիցի ʼի սակս մանկանց, զի փարթամագոյն մնացուսցէ զսոսա. քանզի մանկանց պարտ է բազում պատկառանս, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՈՒՐՋԱՆԱԿԻ — ( ) NBH 2 0492 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 14c մ. κυκλόθεν, ἑν κύκλῳ, περικύκλῳ, στρεπτόν circumquaque, undique, in circuitu, circum. Շուրջ՝ յամենայն կողմանց. յամենայն կողմանս. ընդ ամենայն կողմանս. չորս դիէն. ... *Հանգոյց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.