ԱՆԳԻՐ

(-) NBH 1-0126 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c ա. ἅγραφος, -ον non scriptus, -um Որ ինչ չէ գրեալ ի սուրբ գիրս կամ յարտաքինս. չանցեալ ʼի գիր. աւանդութեամբ հասեալ. ʼի բնէ յայտնի. չիգրած. ... *Օրէնս անգիրս: Անգիր օրինադրութիւն: Աբրահամ ո՛չ գրովք ուսեալ, այլ անգիր բնութեամբ ճեպեալ, օրէնք ինքն ելով, եւ անգիր գիրք. Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Իմաստ: *Որք գրոյն չեն ինչ դիւրընկալ, անգիր զինու մարտիջիր ընդ նոսա. Կոչ. ԺԶ: *Անգիր հին զրոյցս. Խոր. ՟Ա. 5: *Անգիր յիշատակօք. Պիտ.: *Ողիմպիադս անգիրս. Եւս. քր. ՟Ա: *Թէ այնպէս իցէ, յանգիր (իրս. յն. յանգիրս) եկեսցուք, որ այժմ իսկ յաշխարհիս լինին. Ոսկ. ՟ա. թես.: մ. ԱՆԳԻՐ. մ. Առանց գրոյ. ἁγράφως sine scripto *Գրով եւ անգիր՝ աստ եւ հեռաւորագոյն հաւատս մեր քարոզի. Առ որս. ՟Թ: *Գրով եւ անգիր քարոզել. Տօնակ.: *ԶՅոթորի եւս զխրատն չանցուցեալ անգիր. Կորիւն.: *Քննեցի զհակաճառութիւն երկուց կողմանցս գրով եւ անգիր. Լմբ. ատ.: ԱՆԳՐՈՎՔ. Որպէս նոյն ընդ վ. (=ԱՆԳԻՐ) *Գրովք եւ անդրովք քարոզէ նոցա. ՃՃ.: ԱՆԳԻՐ. Ուր չիցէ ինչ գրեալ. ոչ փորագրեալ. ոչ դրոշմեալ. ἅσιμος non signatus *Քարտէս է անգիր՝ միտս մեր. Վրք. հց. ՟Զ: *Չորեքդրամեան մի ոսկի անգիր. Յոբ. ԽԲ. 11: Կամ իբր անգրելի. ոչ դրոշմելի տառիւք. որ չի գրուիր. ... ἁγράμματος qui scribi non potest *Նշանակեն իմն եւ անգիր թնդմունք. որզան, գազանացն. Պերիարմ.: ԱՆԳԻՐ. Անգէտ գրոց կամ դպրութեան. *Տացեն զնոյն գիր ցայր մի անգիր. Գէ. ես.: *Ի ձեռն տասն աղքատ եւ անգիր արանց. Ոսկ. գծ.: *Նորին անգիր եւ ձկնորս եւ յիմար աշակերտացն հետեւեսցուք. Վրք. հց. ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԳՐԱԳԷՏ — (գիտի, տաց.) NBH 1 0129 Chronological Sequence: Early classical ա. ἁγράμματος illiteratus Անգէտ գրոց. անգիր կամ առանց դպրութեան. ... *Տգէտք, անուսմունք, եւ անգրագէտք. Ոսկ. մ. ՟Բ. 8 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՐԱՒՈՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0129 Chronological Sequence: 5c Տ. ԱՆԳԻՐ. ἅγραφος *Զբնաւորական օրէնսն զանգրաւորականսն. Ածաբ. աղքատասիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՐԵԱԼ — (ելոյ, ոց.) NBH 1 0129 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. Ոչ գրեալ. անգիր. չգրած. ... *Բաւական են յայտնի գրեալքն, եւ անգրելոցն ոչ կարօտանայ. Շ. թղթ.: *Գումարեաց ʼի գրելոց եւ յանգրելոց. Ոսկ. եբր.: եւ Ճ. ՟Գ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐԱՆ — (ոյ, ով, ոց, ովք, կամ ի, աւ, օք.) NBH 1 482 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. στόμα os (oris) (որպէս թէ բերօղ ʼի ներքս եւ ʼի դուրս). Երեւելի մասն դիմաց կենչանւոյն հանդերձ շրթամբք, ընդունիչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԷՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0760 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. οὑσία essentia, substantia Զի՛նչ էն. իսկութիւն. բնութիւն. գոյացութիւն. զաթ. *Անեղութիւն ո՛չ է էութեան, այլ էութեանն է նշանակ. Կիւրղ. գանձ.: *Ի հօր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՍԱՆՑՔ — (ցից.) NBH 1 0899 Chronological Sequence: Unknown date, 11c գ. Նոյն ընդ վ. (=ԼՈՒՍԱՆՑՈՅՑ) *պատուհանս ʼի կողմանէ ոչ եթող, այլ ʼի վերուստ ʼի ձաղուանէն լուսանցսն մանրամազ փոշետեսակութիւն (շողոյ): Աղուեսուց ʼի յորջսն զծխահանսն եւ զլուսանցսն. Մագ. լ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱԽ — (ոյ կամ ու. մանաւանդ ԾԱԽՔ. խից, իւք. եւ ուց, եւս եւ ոց, ովք.) NBH 1 0999 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. δαπανή sumptus, impensae. Վճարք. ինչք վատնեալք ʼի պետս իրաց, որպէս գին. վարձք. ծախք. խարճ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԵՌՆԱՓՈԽ — (ոյ.) NBH 2 1057 Chronological Sequence: 12c գ. ՁԵՌՆԱՓՈԽ ՁԵՌՆՓՈԽ. Փոխ ձեռամբ տուեալ. որ եւ Առ ձեռն փոխ ասի. *Վասն փոխոյ գրով եւ անգիր, եւ որ լինի ձեռնափոխ: Փոխ տայ ըստ վաշխի. տայ եւ զկնի առ ձեռն փոխ. . . ոչ կարէ զձեռնփոխն արգելուլ, եւ պատճառել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՇԱՆԱԽԵՑ — (ի, ից.) NBH 2 0435 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. κεραία apex, ramentum, litera. Գրախեց. խեցի կամ կոտորակ գրոյ. նշանագիր փոքրիկ. որպիսի է եօտ կամ յովտ տառն եբր. եւ ամենայն կէտ գրոց. *Յովտ մի, որ նշանախեց մի է. Մտթ. ՟Ե.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕԺԻՏ — (օժտի, ից կամ աց.) NBH 2 1025 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c գ. ՕԺԻՏ. φερνή dos, munos, donum. գրի եւ ՈՒԺԻՏ, ՈԺԻՏ. ուղերձ. ձիրք. որպէս վարձանք, պաշտատական. ... *Յաճախեցէք յոյժ զվարձանս եւ զօժիտս (յն. մի բառ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.