ՀԱՐՑԱՆԵՄ

(հարցի, հա՛րց.) NBH 2-0068 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c ն. ἑρωτάω, πυνθάνομαι, ἑξετάζω interrogo, sciscitor. Հայցել զտեղեկութիւն. խնդրել զլուծումն բանի կամ զհրաման կամ զպատգամ. յուզել խուզել. փորձել զբերան այլոյ. որոնել. հետաքննել. հետազօտել. քննել յատենի. հարցընել. ... *Հարցի ցնա: Հարցին ցնա: Զի՞ հարցանես զիս. հա՛րց զայնոսիկ՝ որ լուանն: Զտէր ամենակալ ոչ հարցիք: Հարցանել զաստուած: Հարցանել ʼի տեառնէ: Հարցանէր նա նմա ʼի տեառնէ: Հարցանել նովաւ յանէն: Հարցցեն զճանապահէ: Զի՞ հարցանես զանուանէ իմմէ: Հարցին զողջունէ նորա: Հարցանելով եհարց զմէնջ այրն: Հարցցեն զքէն ʼի խաղաղութիւն: Ոչ իմաստութեամբ հարցեր վասն այդոցիկ: Հարցանելով հարցաւ յաբէլ եւ ʼի դան: Իբրեւ հարցաւ ʼի փարիսեցւոց. եւ այլն: Ընդունելութիւնն ոչ այնչափ լինի Հարցանող, որչափ Հարցող, ի, աց. *Յատուկ հարցողին է բանս. Իգն.: *Հրամայեաց հարցօղ օրինականին: Վասն զհարցողսն գայթագղեցուցանելոյ. Սարգ.: *Եւ այնպէս ընդդէմ հարցողացն նա առնէր պատասխանի. Յհ. կթ.: *Տեսանէր զմիտս հարցողացն: Ոչ բարկացաւ առ հարցողսն. Ոսկ. յհ.: Կայ եւ սրբոյն բարսղի՝ Գիրք հարցողաց. ուր են առ նա պէսպէս հարցմունք կրօնաւորաց իւրոց, եւ պատասխանիք նորա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԸՆԴԴԻՄԱԴԱՐՁԻՄ — ( ) NBH 1 0767 Chronological Sequence: 11c Նոյն ընդ վ. (=ԸՆԴԴԻՄԱԴԱՐՁ ԼԻՆԵԼ կամ ԿԱԼ.) յն. դիմախօսել. *Հարցանեմ ցայնոսիկ, որք մեզ ընդդիմադարձին. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 37 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՄԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0889 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. ՏՈՄԱՐ կամ ՏՈՒՄԱՐ. գրի եւ ՏՕՄԱՐ, կամ ՏԱՒՄԱՐ, եւ ՏՈՎՄԱՐ. Բառ յն. դօ՛մօս. τόμος tomus, sectio, scapus chartae, pars libri, liber. Հատոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.