ՀԱՒԱՍՏԻ

(տւոյ, տեաւ, տիք, տեաց.) NBH 2-0076 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. σαφής certus, manifestus, perspicuus ἁκριβής accuratus, diligens, exploratus, requisitus. (ʼի ձայնիցս Աստի, հաստատ. յստակ. եւ հա՛. այո. հաւանելի. հաւատալի, եւ այլն.) Ճշգրիտ. ստոյգ. հաստատուն. քաջայայտ. աներկբայ. արժանահաւատ. անվրէպ. ճիշդ. անաչառ. ... *Հաւաստի քննութեամբ, կամ ընտրութեամբ: Ի հաւաստի քննութեան. Իգն.: *Ստուգութեամբ իմն հաւաստի զբանն առնէին: Զյոյժ հաւաստին, եւ զյաւէտ կարելին. Յհ. կթ.: *Ի հաւաստի (կամ հաւատարիմ) արանց. Խոր. ՟Գ. 67: *Հաւաստի եղիցի, կամ է, կամ լինել. Պորփ.: Խոր. ՟Ա. 4: *Եւ զի մեռեալն՝ էր կենդանի, թէպէտեւ մահն էր հաւաստի. Շ. խոստ.: *Եւ ʼի նոցանէ՝ զոր ինչ հաւաստին կարծեմք, առնուլ. Խոր. ՟Ա. 2: գ. Կամ գ. Տ. ՀԱՒԱՍՏԻՔ. *Բազում հաւաստեաւ եւ ճշգրիտ պատմէ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 1: յն. μετὰ ἁκριβείας cum diligentia. մ. ՀԱՒԱՍՏԻ. մ. Հաւաստապէս, հաւաստեաւ. *Հաւաստի ʼի յունական ոմանս կամ պատմութիւնս. Խոր. ՟Ա. 1: *Հաւաստի մեկնել, կամ գիտել, ուսանել, ʼի վերայ հասանել. Նախ. դան.: Մխ. երեմ.: Մաշկ.: Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: Իսկ Առ որս. ՟Ժ՟Գ: եւ Իգն. *Այլոցն հաւաստի քննիչքն, կամ քննիչ գոլ, կամ քննիչ լինելʼʼ. լինի ա. եւ մ: գ. ՀԱՒԱՍՏԻՔ, տեաց. գ. σαφήνεια certitudo, persdpicuitas ἁκρίβεια accuratio, accurata diligentia. Ստուգութիւն. անվրէպ ճշդութիւն. հաստատութիւն եւ ապացոյց ճշմարտութեան. արդիւնք հաւատարմութեան. փոյթ եւ ճիգն զգւոշաւոր. ... *Անվրէպ զրուցացն հաւաստիք. Յհ. կթ.: *Գտանել զժամանակին հաւաստիս. Լմբ. սղ.: *Հաւաստիք օրինացն վասն շաբաթուն: Կարգէ զբանն հաւաստեօք: Ընտրեն ʼի մարգարէից անտի զհաւաստիսն. Իգն.: *Եւ զպատարագն ընդ նմին յիշեաց, որ գործոցն էին հաւաստիք. Սարգ. յկ. ՟Է: *Ի քրտան եղեւ, զի զհաւաստիս մարդանալոյն ցուցցէ: Բազում հաւաստեօք տայր ընդունել զայն: Դիտեա՛ ինձ զմարգարէութեանցն հաւաստիս: Պահին բազում հաւաստեօք: Տե՛ս ո՛րչափ հաւաստեաց պէտք են մեզ, զգուշասցո՛ւք եւ այլն: Մեծամեծ հաւաստեօք լեալ ամբաստան զնոցանէն: Նշանա՞ցն հանդէսք, եթէ առաքինութեանցն հաւաստիք. Ոսկ. ստէպ: *Զի եթէ յօրինակին եւ ʼի ստուերին այսպիսի հաւաստիք պահանջէին, ո՛րպիսի ինչ հաւաստիք ապա ʼի նորս պահանջին. Սարգ. յկ. ՟Զ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՐԵԱՆԱՌՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0351 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c ա. ԱՐԵԱՆԱՌՈՒ կամ ԱՐԵԱՆ ԱՌՈՒ որ եւ յոքնակի ասի Առուք արեան կամ տարեանց. Առօղ զմասն նոյն արեան, կամ ունօղ զնոյն առու արեան այլոյ. այսինքն ազգական համարիւն. *Արեանառու լոյս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԽՈՂԱՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 424 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. Որ առնէ զբախումն. այսինքն քնարահար, կամ մատն նորա, եւ գործիք. *Որպէս կարծեմ՝ առ բախողարարսդ՝ ծակք հաւաստի ճշգրտութեան մասն ունելով՝ ոչ բանաւորս հաւաստի հնչմունք են. Փիլ. լիւս.: որ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՒԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 2 0075 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c Տ. ՀԱՒԱՍՏԻ. *Ի ձեռն յոլովից եւ հաւաստից պատկերաց եւ վերաճառութեանց ընդարձակին. Դիոն. եկեղ. (յն. հաւաստագունից. գուցէ եւ ʼի հյ. այսպէս էր գրելի:) Բայց լինի եւ մակբայ՝ ՀԱՒԱՍՏԻՒ, իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՒԱՍՏԱՊԷՍ — ( ) NBH 2 0076 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c մ. σαφῶς, δήτα certe, manifeste, sane, utique ἁκριβῶς diligenter, exacte, plane. որ եւ ՀԱՒԱՍՏԵԱՒ, ՀԱՒԱՍՏԱԲԱՐ. Հաւաստի. հաւաստիւ. անրկբայաբար. հաստատապէս. անշուշտ. ստուգապէս. եւ Յստակապէս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0007 Chronological Sequence: 8c, 10c գ. γενεαλογία , genealogia Պատմութիւն ազգի՝ ծննդաբանութեամբ. ճիւղագրութիւն՝ որդւոց որդի. րէսմի սինսիլէ *Զյայտարարութիւն մերոյ ազգաբանութեանս: Ըստ ազգաբանութեանն սեմայ: Որդի դստեր համածին եղբօր նորա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. προσδοκία expectatio, exspectatio Ակնկալելն. ակն ունելն. յոյս. վստահութիւն. եւ սպասեալ բարիքն կամ բարերարն. ... *Նա է ակնկալութիւն հեթանոսաց: Մինչդեռ ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՏԵՍ — (ի.) NBH 1 0067 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Տեսօղ ամենայնի. ամենահայեաց. ամենանկատ. ամենագէտ. եւ ամենատեսուչ. ամենախնամ. *Ո՛չ յամենատես ականէն խուսեցեալ. Փիլ. յովն.: *Որ ոչն ծածկի յամենատես… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0155 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 11c, 12c, 14c գ. Պակասութիւն իմաստութեան, եւ անիմաստն գոլ. անմտութիւն. տգիտութիւն. անխոհեմութիւն. անխելքութիւն. ... *Եւ այս ոչ նախանձու միայն եւ ժպրհութեան է, այլ՝ յետին անիմաստութեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱԲԵԼԻ — (լւոյ լեաց.) NBH 1 0158 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ա.մ. Անխաբ. անպատրելի. եւ աննենգ. հաւաստի. անշուշտ. *Անքուն եւ անխաբելի հոգւովն կաց մնաց. Նիւս. երգ.: *Արդար դատաւորն եւ անխաբելին. Ոսկ. մրգր.: *Անկաշառ եւ անխաբելի դատաւորն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱՌՆԱԲՆԴՈՐ — ( ) NBH 1 0159 Chronological Sequence: Unknown date ա.մ. ἁσύγχητον Առանց խառնակութեան. անշփոթ. *Զառաջարկութիւնս հաւաստի եւ անխառնաբնդոր յաղագս սորա զմեկնութիւնն փորձեսցուք առնել. Բրս. չար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.