ՀԵՐՁՈՒԱԾ

(ոյ, ոց.) NBH 2-0094 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 14c գ. σχίσμα schisma, scissura, fissio, dissidium, discordia, ruptio unionis. Հերձումն. պատառումն. եւ առաւել նմանութեամբ՝ Բաժանումն մտաց եւ անձանց. որպէս երկպառակութիւն. անմիաբանութիւն. տարաձայնութիւն .... եւ սեպհական առմամբ, Բաժանումն ʼի միութենէ մարմնոյն քրիստոսի, այսինքն յեկեղեցւոյ, կամ ʼի գլխոյ նորա, կամ յանդամոց նորա. (ըստ յն. սխի՛սմա. որ է նոյն ընդ հյ. ձայնիս խզումն). *Եղեւ հերձուած ʼի ժողովրդեանն վասն նորա: Եւ էին հերձուածք ʼի մէջ նոցա: Դարձեալ հերձուած լինէր ʼի մէջ հրէիցն վասն բանիցս այսոցիկ: Մի՛ իցեն ʼի ձեզ հերձուածք: Եղեն հերձուածք ʼի բազմութեան քաղաքին, կամ փարիսեցւոցն եւ սադուկեցւոցն. եւ այլն: *Որպէս հերձուածն քակողական է, այսպէս համաձայնութիւնն շաղկապական. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 36: *Մի՛ հերձուած բանից ʼի մէջ բերեր. Ճ. ՟Գ.: ՀԵՐՁՈՒԱԾ. որպէս նոյն ընդ յն. ձայնիս է՛րէսիս. αἴρεσις haeresis. այն է Հերեսիովտութիւն, հերետիկոսութիւն. այսինքն յամառ յարումն ʼի մոլար կարծիս. աղանդ. մոլորութիւն ʼի վարդապետութեան. ինքնակամ կրօնք. *Մուծանեն հերձուածս կորստեան: Հակառակութիւնք, երկպառակութիւնք, հերձուածք: Ըստ ճանապարհին՝ զոր ասեն հերձուած: Ոմանք ʼի հերձուածոյն փարիսեցւոց. եւ այլն: Իսկ ՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Ա. 19. *Լսեմ, եթէ հերձուածխ գոն ʼի ձեզʼʼ. իմա՛, երկպառակութիւն: *Աղանդ հերձուածոյ: Բազումք ʼի հերձուածոց (այսինքն յաղանդոյ) անտի. Եւս. պտմ. ՟Զ. 17. 18: *Յայլազգեաց կամ ʼի հերձուածոց (այսինքն ʼի հերետիկոսաց). Խոսր.: *Հանդերձ հերձուածովն եւ այլ իմն վարս անառակութեան ունէին. Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Գ: *Յորժամ խօսիցի հայհոյութեամբ հերձուած յաստուած. Երզն. մտթ.: *Արիոս հերձեալ՝ հերձուած խօսեցեալ. Գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԱՆԴ — (ոյ, ոց, եւ ից կամ աց.) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c գ. αἴρεσις, διδαχή, δόγμα , θρησεία secta, religi, haeresis, dogma, doctrina Այլ ընդ այլոց կրօնք, մոլար հաւատք, կամ վարդապետութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՆԴՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Early classical, 11c գ. իբր կախարդութիւն, կիւսութիւն. γοητεία praestigiae, incantamentum *Զիա՞րդ եբաց զաչս քո, այս ինքն է՝ միթէ աղանդութեա՞մբ իւիք. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 2: Եւ իբր մոլորութիւն. հերձուած. *Աղանդութեանն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻԲՐ — ( ) NBH 1 0842 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c նխ. հյց. խնդ. իբրեւ. որպէս. պէս. կիպի. ὠς sicut, ut *Իբր զճաճանչ փոքու կայծական: Իբր զճրագ: Վախճան ընկալայց իբր զմահացու. Նար. ՟Ի՟Ը. ՟Խ՟Զ. ՟Ձ՟Ը: նխ. եւ մ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՐԵՍԻՈՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ՀԵՐԵՍԻՈՏՈՒԹԻՒՆ կամ ՀԵՐԵՍԻՈՒԹԻՒՆ. ՀԵՐԵՍՈՒԹԻՒՆ եւ կամ ՀԵՐԻՍՈՒԹԻՒՆ. Բառ յն. է՛րէսիս αἴρεσις haeresis. որ ասի ʼի մեզ եւ ՀԵՐՁՈՒԱԾ, իբր Հերետիկոսութիւն. յարումն եւ յամառութիւն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՐԵՍԻՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ՀԵՐԵՍԻՈՏՈՒԹԻՒՆ կամ ՀԵՐԵՍԻՈՒԹԻՒՆ. ՀԵՐԵՍՈՒԹԻՒՆ եւ կամ ՀԵՐԻՍՈՒԹԻՒՆ. Բառ յն. է՛րէսիս αἴρεσις haeresis. որ ասի ʼի մեզ եւ ՀԵՐՁՈՒԱԾ, իբր Հերետիկոսութիւն. յարումն եւ յամառութիւն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՐԵՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ՀԵՐԵՍԻՈՏՈՒԹԻՒՆ կամ ՀԵՐԵՍԻՈՒԹԻՒՆ. ՀԵՐԵՍՈՒԹԻՒՆ եւ կամ ՀԵՐԻՍՈՒԹԻՒՆ. Բառ յն. է՛րէսիս αἴρεσις haeresis. որ ասի ʼի մեզ եւ ՀԵՐՁՈՒԱԾ, իբր Հերետիկոսութիւն. յարումն եւ յամառութիւն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՐԵՏԻԿՈՍ — (ի, աց.) NBH 2 0093 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c, 13c ա.գ. Բառ յն. էրէդիգօ՛ս. αἰρετικός haereticus. որ թարգմանի ʼի մեզ եւ ՀԵՐՁՈՒԱԾՈՂ. Յարեալն եւ յամառեալն ʼի մոլար կարծիս ընդդէմ ուղղափառ հաւատոյ. *Զգուշանալ պիտոյ ʼի հերետիկոսաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՐԻՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ՀԵՐԵՍԻՈՏՈՒԹԻՒՆ կամ ՀԵՐԵՍԻՈՒԹԻՒՆ. ՀԵՐԵՍՈՒԹԻՒՆ եւ կամ ՀԵՐԻՍՈՒԹԻՒՆ. Բառ յն. որ ասի ʼի մեզ եւ ՀԵՐՁՈՒԱԾ, իբր Հերետիկոսութիւն. յարումն եւ յամառութիւն ʼի սեպհական եւ ʼի մոլար կարծիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՐՁԱՆԵՄ — (ձի. հե՛րձ.) NBH 2 0094 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. ՀԵՐՁԱՆԵՄ որ եւ ՀԵՐՁՈՒՄ, ՀԵՐՁԵՄ. (լծ. թ. էըրթմագ, էարմագ ). σχίζω, διασχίζω, ἁνασχίζω scindo, findo, seco ῤίσσω, ῤήγνυμι, πήγνυμι lacero,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.