ՀԻՆ

(հնոյ, ոց.) NBH 2-0098 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. παλαιός . (լծ. վաղեմի.) vetus, vetustus, antiquus ἁρχαῖος (լծ. առաջին). pristinus. Անցեալ կանխաւ. վաղեմի. եղեալն երբեմն՝ երկար ժամանակաւ յառաջ. մաշեալ, կամ արմատացեալ. առաջին. նախնի. ... *Կապերտս հինս, եւ պարանս հինս: Հին տիկ, կամ գինի, կամ խմոր: Հին առասպելն: Հին ջրմուղ կամ ճանապարհ: Հին հաւանութիւնք: Հին մատեանք: Հին պատուիրան: Հին մարդ: Հին բնակիչք: Հին կտակարանք: Ի հնոց ժամանակաց հետէ. եւ այլն: *Ի հին ժամանակաց: Ի հնոց պատմութեանց. Ճ.: *Ըստ հնոյ աւանդութեան: Ըստ նորոյ եւ կամ հնոյ լուսնին. Շ. բարձր. եւ Շ. մտթ.: *Զհին եւ զնոր լուսնին: Ի նոր եւ ʼի հին լուսնին. Կանոն.: *Եթէ դիպեսցի ժամանակ լուսնին կամ ʼի լրմունս, կամ ʼի միջոցի, կամ մերձ ʼի հինսն (այսինքն ʼի մաշումն). Շիր.: *Սիրէր լնա ʼի հին ծանօթութենէ. Ոսկիփոր.: *Ըստ հնում պաշտամանն. Բրս. սղ.: *Հին շինուած (հռովմայ, այսինքն առաջին): Հին եւ առաջին գտանի հռովմ քան զտրովացւոց ժամանակսն. Եւս. քր. ՟Ա: գ. ՀԻՆ. իբր գ. Հին ինչ. անցեալն. եւ Նախնիք. *Կերիջի՛ք զհին արդեանցն: Կերիջիք հինի ʼի հնոյ: Զհին, եւ զհնոյ հին: Զնոր առ հնով պահեցի քեզ: Զհինն մի՛ ածէք զմտաւ. եւ այլն: *Զհնոցն (այսինքն զնախնեացն) գրովք եկեալք. Եւս. քր. ՟Ա: գ. ՀԻՆՆ. Ի ՀՆՈՒՄՆ. գ. Հին կտարակարան. հին օրէնք. եւ Ժամանակ նախնեաց. *Ի հնումն ընդ մովսէսի հարցանէր. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 41: *Վասն կերակրոց ե՛ւ ʼի հնումն ե՛ւ ʼի նորումս գտանեմք, զի յաստուծոյ տուեալ են ʼի դարման: Ի հնումն եւ ʼի նորումս զնոյն սպառնալիս եւ զնոյն խոստմունս բարութեանց գտանեմք: Մի տուիչ է հնոյն եւ նորոյս. Եզնիկ.: *Ի հնումն եւ ʼի նորումս կամք եղեն աստուծոյ: Ի նորումս յաւէտ քան ʼի հնումն. Յհ. իմ. պաւլ.: Նար. ՟Ղ՟Գ: *Դու բարկացար, եւ մեք մեղաք, ասէ ոմն ʼի հնումնʼʼ. Յն. ոմն ʼի հնոց. Ածաբ. կարկտ.: *Ասաց ոմն ʼի հնումն. մահ ոչ իմացեալ՝ մահ է. Եղիշ. ՟Բ: ՀԻՆ ԱՒՈՒՐՑ (այսինքն աւուրբք). Ծեր. ալեւոր, բազմաժամանակեայ. եւ զաստուծոյ՝ իբր անժամանակ. *Ծեր եւ հին աւուրց. Յոբ. ՟Ժ՟Ե. 10: *Հին աւուրցն նստէր: Հասանէր մինչեւ ʼի հին աւուրցն. Դան. ՟Է. 9. 13. 22: *Հին աւուրց մանուկն, որ ʼի խանձարուրս պատեցաւ. Եփր. տեառնընդառաջ.: *Եւ զհինաւուրցըդ ծերունին՝ տըղայ գգուէր ʼի սուրբ գրկին. Յիսուս որդի.: *Զայրն ծեր եւ զհին աւուրց եղիազար. Մծբ. ՟Ե: Ի ՀՆՄԷ. այսինքն Ի հնոյ, կամ ʼի հնութենէ. (որպէս լինի՝ յայլմէ, ʼի միւսմէ.) հինէն. ... *Ի նորն ադամ գալ ʼի հնմէն: Ի հնմէն եւ ʼի քացախուտ չարութենէն. Ածաբ. պենտեկ. եւ Ածաբ. պասք.: *Տամ զսա ձեզ նոր տառ՝ ʼի հնմէ զլաւսն առեալ. Երզն. քեր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՄԱՇ 2 — ( ) NBH 2 0208 Chronological Sequence: Early classical ա. Որպէս Մաշեալ. մաշած, փտտած. *Սոքա են հին խմորք, մա՛շ տիկք, եւ զգեստ պատառատուն: Մաշ տիկք ոչ ունին զոյժ՝ տանել զզօրութիւն գինւոյ. Մծբ. ՟Ժ՟Թ: *Ստեղծուածն մեր առաջին՝ նոր էր, եւ մեղքն մեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Old districts of Yerevan — The Districts of Yerevan refers to administrative divisions of Yerevan, including districts and neighborhoods. Contents 1 Old districts 1.1 Shahar 1.2 Kond 1.3 Demir Bulagh (Karahank) …   Wikipedia

  • ԱՐԵԳ — (ի.) NBH 1 0351 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ութերորդ ամիս հայոց՝ շարժական, որ յայլ եւ այլ դարս համեմատի այլ եւ այլ ամսոց այլոց ազգաց: Արմատ է բառիս Արեգակն. վասն որոյ ʼի Հին բռ. գրի. *Արեգ. մեծ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՒՆ — (բնի, կամ բնոյ, իւ կամ աւ, ից, իւք.) NBH 1 511 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. պրս. պիւն. στέλεχος truncus, stipes, καυλός caulis, scapus Հաստարան տնկոց եւ բուսոց՝ ʼի ներքին արմատոյ կամ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՏԱԿԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1130 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. διαθήκη testamentum (vetus, et novum). Ընդունարան կտակի կամ ուխտին աստուծոյ. եւ նոյն իսկ կտակն կամ ուխտի աստուածեղէն. օրէնք. գրաւոր պատգամք տեառն. աստուածագիծ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Песнь прошедших дней — Հին օրերի երգը Жанр Драма Режиссёр Альберт Мкртчян Автор сценария Альберт Мкртчян …   Википедия

  • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԵՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c ա.գ. πολιός canus Ալիս ունղ ʼի մօրուսն. սպիտակացեալ մօրուօք եւ հերովք. հասեալ ʼի խոր ծերութիւն. ծեր. հին աւուրց. հալւոր, ճերմակ մօրուք. ... *Ճշմարիտն ալեւորաց՝ ո՛չ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԱՐ — I. (ի.) NBH 1 0125 Chronological Sequence: Early classical, 11c գ. ἠμικρανία dolor circa medium caput, hemicrania Ցաւ գլխոյ կիսով մասամբ, կամ ʼի կէսն գլխոյ. կէս գլխու ցաւ. ... *Այր ոմն ունէր ախտս ցաւոց, զոր անգար կոչեն, այս ինքն ցաւ որ է ʼի կէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄՕՐԵԱՅ — (րէի, ից.) NBH 1 419 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c ա. πολυήμερος multorum dierum Բազում աւուրց. ʼի բազում աւուրց հետէ եղեալ, եւ տեւօղ ընդ բազում աւուրս. շատ օրուան. ... *Եւ եղիցես իբրեւ զկին մի սգացեալ ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.