ԱԳԱՀՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. πλεονεξία Avaritia. Անկարգ բաղձանք ընչից՝ ʼի ստանալ կամ ʼի պահել. արծաթսիրութիւն. ընչասիրութիւն. աւելաստացութիւն. դամա՛, խասիսլիք. *Սիրտ քո չէ ʼի բարութիւն, այլ յագահութիւն ... եւ յանիրաւութիւն. Երեմ. ՟Ի՟Բ. 17: *Յագահութեան բռնաւորաց նորա պաշտպանեաց նմա. Իմաստ. ՟Ժ. 11: *Տեսէ՛ք եւ զգո՛յշ լերուք յամենայն ագահութենէ. Ղկ. ՟Ժ՟Բ. 15: *Ըստ ագահութեան իւրոց մտացն ʼի ցանկութիւն ընչից հարեալ: Յհ. կթ.: *Ոչ ինչ ʼի բարեացն բնակի անդ՝ ուր իցէ ագահութիւն. Վրք. հց. ՟Բ: Եւ Անյագութիւն անկարգ յօժարութիւն ʼի կերակուրս կամ յայլ հեշտալիս. աջ կէօզլիւլիւք. *Ագահութիւն ʼի զանազան իրս տեսանի, յինչս նմանապէս եւ ʼի փառս եւ յուսմունս, եւ յաշակերտացն յոլովութիւնս, եւ յայլս սոյնպիսիս: Առ ագահութեանն (շուն) ʼի փսխածն իւր դառնայ ուտել. Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Դ: Եւ գովելի յօժարութիւն եւ ջան ʼի պատշաճ իրս. հավէս, ճէհթ. *Լիացուցանել զագահութեանն իւրոյ ինեւ ջանայր զուսումնասիրութիւն. Յհ. իմ. ատեն.: *Ոչ է պարտ քեզ առաւել ճգնել, որպէս ագահութեան աղագաւ աշխատեցուցանել զանձնդ. Վրք. հց. ՟Բ: Եւ Կաշառք. իրք յափշտակեալ, զրկանօք առեալ, եւ կամ խնայութեամբ տուեալ: *Զագահութիւն արծաթոյ ես ոչ առի. Դտ. ՟Ե. 19: *Այնպէս իբրեւ զագահութիւն. ՟Բ. Կոր. ՟Թ. 5: *Դարձոյց ի կամսարականն ... ոչ իբրեւ զանիրաւ ագահութիւն հօր իւրոյ արշակայ, այլ որպէս պարգեւս ընդ վաստակոց. Խոր. ՟Գ. 38:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱԶՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c գ. ԱՅԼԱԶՐԿՈՒԹԻՒՆ որ եւ ԶԱՅԼԱԶՐԿՈՒԹԻՒՆ. գ. Զրկելն զայլս. զրկողութիւն. ... *Ոմանց ագահութիւն, ոմանց այլազրկութիւն. Մանդ. ՟Գ: *Ատելի է Աստուծոյ՝ ագահութիւն, այլազրկութիւն (կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0393 Chronological Sequence: 5c, 6c, 11c գ. πλεονεξία avaritia Փոյթ աւելի ինչ ստանալոյ. ագահութիւն. ցանկութիւն ընչից. *Աւելաստացութիւն մինչեւ ցո՞ր վայր դատապարտի. յորժամ ելցէ ոք ըստ օրինացն հրաման: Երկոքին ախտանան. ոմն զհեշտասիրութիւնն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԶԱՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0102 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. ἁνελευθερία iliberalitas Տմարդի ագահութիւն. ժլատութիւն. ռշդութիւն. ... *Անազատականութիւն անձին՝ ըստ որում շահի՛ ըղձացեալք լինին յամենայն կողմանէ. Արիստ. առաք.: *Շռայլութիւն, եւ անազատականութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0266 Chronological Sequence: Early classical գ. Աչս արձակելն յիրս անարժանս. ցանկասիրութիւն. յարումն: անկղիտանալն. ագահութիւն. անյագութիւն. յն. վերադրութիւն, կամ ցանկութիւն. ἑπίθισις impositio, invasio, concupiscentia *Զանցոյց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0297 Chronological Sequence: 6c գ. ԱՌԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒԹԻՒՆ πλεονεξία avarita, aviditas որ եւ ԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒԹԻՒՆ. Մեծութիւն, եւ իղձ մեծութեան. ագահութիւն. *Նաեւ քան զամենեսին՝ որք ʼի զօրութիւն, յիւրմէ առաւելաստացութենէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0297 Chronological Sequence: 6c գ. ԱՌԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒԹԻՒՆ πλεονεξία avarita, aviditas որ եւ ԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒԹԻՒՆ. Մեծութիւն, եւ իղձ մեծութեան. ագահութիւն. *Նաեւ քան զամենեսին՝ որք ʼի զօրութիւն, յիւրմէ առաւելաստացութենէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԾԱԹՍԻՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0361 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c գ. φιλαργυρία amor pecuniae, avaritia Սէր արծաթոյ. ագահութիւն. ... *Արմատ ամենայն չարեաց արծաթսիրութիւն է. ՟Ա. Տիմ. ՟Զ 10: *Յարգի եղեւ արծաթսիրութիւն քան զաստուածսիրութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՀԱՄԱՐՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 13c Տ. ԱՐՀԱՄԱՐՀԱՆՔ. *Արարից այպն զարհամարհութիւն. Երեմ. ՟Ի 8: *Արհամարհութիւն լինէր առաջին պատուիրանին վասն նորին տկարւոթեան. Եբր. ՟Է 18: *Արհամարհութիւն կրեալ ʼի քեռւոյն իւրմէ. Խոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵԼԱՍՏԱՑ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0393 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ԱՒԵԼԱՍՏԱՑ ԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒ. πλεονέκτης avarus, avidus, fraudator Ստացօղ աւելորդաց, եւ յաւելորդս ձկտեալ ʼի ստանալ, ագահ. յափշտակօղ. ... *զիւրեանց իսկ անձինս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒ — (ուի. ուաց) NBH 1 0393 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՒԵԼԱՍՏԱՑ ԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒ. πλεονέκτης avarus, avidus, fraudator Ստացօղ աւելորդաց, եւ յաւելորդս ձկտեալ ʼի ստանալ, ագահ. յափշտակօղ. ... *զիւրեանց իսկ անձինս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.