ԱՆԴՈՒՍՏ

(-) NBH 1-0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c մ. որ եւ ԱՆՏՈՒՍՏ. ἑκεῖθεν indew Անտի. յայնմ տեղւոջէ, վայրէ, կողմանէ. անկէց, անդիէն. ... *Այլ ոք անդուստ յանդգնագոյնս բարբառեցաւ: Անդուստ քաջալերել սկսաւ Յուդա. ՟Գ. Մակ. ՟Ա. 9: ՟Գ. 58: *Անդուստ յուղարկեցին: Անդուստ ʼի հռովմայեցւոց աշխարհէն: Անդուստ յԵրուսաղէմէ. Ագաթ.: *Ոյք անդուստն ելեալ ʼի խորս նաւէին. Պիտ.: *Անդուստ եւ այսր լսելի լինէր բարբառն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 11: *Աստուստ եւ անդուստ վնասեալ. Նար. ԻԲ: Կամ անդստին. ʼի սկզբանէ անտի. յայնմ հետէ. ... *Անդուստ մինչեւ ցայժմ ʼի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով: Անդուստ մինչեւ ցայսր հնչեալ պատմի. Պիտ.: *Անդուստ գուշակմամբ: Անդուստ իսկ ʼի լինել նախակործան բրգան. Նար.: *Սկսեալ անդուստ աստի սկիզբն արասցուք պատմել: Անդուստ ʼի վերուստ իսկ մարգարէքն գոչէին. Ագաթ.: *Մարգարէիւն անդուստ ʼի վերուստ խոստանայր. Սարգ.: Կամ՝ որ ինչ անդ. *Զբարութեանցն՝ որ անդուստ ( ʼի հանդերձեալն). Ոսկ. յհ. ՟Բ. 33: *Իբրեւ եհաս ʼի մէջ գետոյն, զանդուստն (որ կայր յայնկոյս) յափշտակեաց առիւծն. ՃՃ.: Կամ յայնմանէ, յայնցանէ. *Զբնութիւն օդոցն փոխէ ʼի ջերինս, եւ անդուստ ʼի վիշտս ամպրոպաց: Բարեխառնեալ օդս, եւ անդուստ զառողջագործ յամենեսեան զեղուցանել խնամ. Պիտ.: Ամենեքեան անդուստ վայելեալք: Խնդրէ անդուստ իբր ʼի ծանր ինչ բեռանց զերծանել. Յհ. իմ. ատ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՍԿԶԲՆԱՒՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0721 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 10c, 12c, 13c ն. ἅρχομαι inchoo. Սկիզբ առնել. սկսանել. նախ զառաջինն առնել ինչ. կր. լինել. *Անդուստ եւ զհիմնարկութիւն սուրբ եկեղեցւոյ սկզբնաւորեցին. Սհկ. կթ. արմաւ.: *Սկզբնաւորեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐՈՒՍՏ — ( ) NBH 2 0815 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c ա. ὀ, ἠ, το ἅνωθεν supernus. Վերին. վերնական. որ ինչ ʼի վերուստ կամ յերկնից գայ. *Ի վերուստ կողմանէ: Ի վերուստ կուսէ կալով: Վասն ʼի վերուստ խաղաղութեան: Ներհական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊՐՈՊ — (ի, աց.) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. Թուի ամպուռք, ամպուռոյցք. կամ րոպէ՝ այս ինքն արկած՝ ամպոց. տրոփումն ամպոց. ամբոխումն օդոց. մրրիկ. փոթորիկ. եւ ամենայն խառնակութիւն, վրդով, յոյզք. խռովութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՐ — ( ) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c մ. αὑτοῦ, ἑνταῦθα, ἑνθάδε, ᾦδε huc, hic Յայս վայր, ուր մեքս եմք. ʼի տեղիս յայս. հոս. ... *Ձայնեա՛ առ իս զամենայն այր Յուդայ, եւ դու այսր եկեսցես: Գտջիք զնա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՍՏԻՆ — ( ) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c մ. ἅνωθεν, ἕτι, ἑξ αὑτοῦ a principio, adhuc, jam, ex ipso Անդուստ ʼի սկզբանէ. ʼի բնէ անտի. հետէ. արդէն, ʼի նմին իսկ իրէ. յինքենէ. բուն սկզբէն, անկից, իրմէն. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏՈՒՍՏ — ( ) NBH 1 0247 Chronological Sequence: Unknown date Տե՛ս ԱՆԴՈՒՍՏ. որպէս եւ ՅԱՆՏՈՒՍՏ, ԸՆՏՈՒՍՏ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՈՒ — I. (ի, իւ, օք. եւ ոյ, ով, ոց, ովք.) NBH 1 0311 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c գ. (լծ. յն. րի՛աքս. լտ. ռի՛վուս տ. ըռմագ) ῤύαξ rivus Վտակ հոսեալ. ուղխ. գետ փոքր, (ջրոյ, արտասուաց, արեան, եւ այլն. վազուկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒՍՏ — ( ) NBH 1 0333 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 13c մ. ἕνθεν, ἑνθένδε, ἑντεῦθεν hinc, inde Աստի. ʼի տեղւոջէ աստի. յայսմ վայրէ. ʼի կենաց աստի. եւ Յայսմ կողմանէ. աստից, ասկից. ... *Փախչել աստուսա անգր. Սահմ. ՟Զ: *Ողջանդամ աստուստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏՕՍՐ — ( ) NBH 1 0382 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c Տ. ԱՐՏԱՍՈՒՔ. δάκρυ lacryma ռմկ. արցունք .... Տ. Ես. ՟Ի՟Ե. 8: Յայտ. ՟Է. 17: ՟Ի՟Ա. 4: *Յարտօսր կականման: Ի դառն արտօսր զարթուցանէր. Յհ. կթ.: *Սակաւ մի արտօսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆՈՒՍՏ — ( ) NBH 1 500 Chronological Sequence: 8c, 10c, 13c մ. ի բնուստ. Ի բնէ. բնութեամբ. անդստին. ինքնին. *Զբնուստն Աստուած. Գերմ.: *Ի բնուստ անդուստ հրաշապէս ունի զթարգմանութիւն. Նար. ՟Ղ՟Գ: *Եւ այս յայտնի է ʼի բնուստ. Վանակ. յոբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.