ՀՐԱԺԵՇՏ

(ի, ից.) NBH 2-0130 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c - Նոյն ընդ վ. (=ՀՐԱԺԱՐՈՒՄՆ) որպէս Արգելումն. յետս կալն. *Հրաժեշտ ի մահաբեր գործոյ, կամ ʼի պատարագաց (զոհից). Նախ. իմ. եւ Նախ. ես.: ՀՐԱԺԵՇՏ. Բացասութիւն. *Ոչ զատեաւ առաջին հրաժեշտիւն: Տեսին զհրաժեշտ խնդրոյն. Ոսկ. ՟բ. կոր. ՟Ի՟Ե: Երզն. մտթ.: ՀՐԱԺԵՇՏ. Յուղարկումն մեռելոց. ելք յաշխարհէ. *Կոծ դնեն, թողեալ զյուսով եւ զօրհնութեամբ զհրաժեշտն. Կանոն.: *Խնդրէ զաստի հրաժեշտն. Իսիւք.: ՀՐԱԺԵՇՏ. Ազատութիւն. *Արձակիչ կապելոց, հրաժեշտ վնասակարաց: Խնդրեաց ʼի տեառնէ հրաժեշտ տկարութեանն. Յճխ. ՟Ժ՟Ա. ՟Ժ՟Դ: ՀՐԱԺԵՇՏ. Հրաման մեկնելոյ. *Եկն թագաւորն խնդրեաց հրաժեշտ ի սրբոյն գրիգորէ. Ագաթ.: *Ապա հրաժեշտ ինքեան հայցար. Լմբ. ի շնորհ.: Ի ՀՐԱԺԵՇՏԻ ԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. Յուղարկել, արձակել խաղաղութեամբ. որ եւ ՀՐԱԺԱՐԵՄ. *Զորս ʼի հրաժեշտի կացուցանէին՝ հասուցանել յիւրաքանչիւր աշխարհս: Ի հրաժեշտ կացուցանէին երթալ խաղաղութեամբ յաշխարհն հայոց. Փարպ.: ՀՐԱԺԵՇՏ ԱՌՆՈՒԼ, ՏԱԼ, ԼԻՆԵԼ. Հրաժարել, ʼի բաց կալ, մեկնիլ, հեռանալ. *Հրաժեշտ առին մահ եւ խաւար ʼի ծագել լուսոյն եւ ʼի գալ կենացն. Յճխ. ՟Զ: *Ոչ կամեցան հրաժեշտ առնուլ ʼի թագաւորէն՝ զոր խնդրեցին (ʼի սամուէլէ). Եփր. թագ.: *Առեալք զհրաժեշտ մեղանչական կենցաղոյս՝ փոխեցան (յերկինս). Ղեւոնդ.: *Զհիւանդսն ախտքն հրաժեշտ տուեալ՝ թողուին: Հրաժեշտ տալով ամենայնի. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 11: Սկեւռ. աղ.: *Լինի հրաժեշտ ի յերանութեանց. Յճխ. ՟Ժ՟Ա: *Ի միում ժամու հրաժեշտ լինի ձայնիւ, եթէ երթա՛յք յինէն անիծեալք. եւ սատանայ մնայ պապանձեալ, մինչեւ հրաժեշտն լինիցի. Պիտառ.: ՀԱՐԺԵՇՏ ՏԱԼ. իբր Հրաժարեցուցանել. *Հրաժեշտ տայ ʼի վաշխից: Հրաժեշտ տայ բանիւն՝ բնաւին մի՛ երդնուլ. Նախ. օրին.: Երզն. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0159 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 11c, 13c, 14c գ. τὸ ἅκρατον puritas Անխառն գոլն. պարզութիւն. զտութիւն. *Անխառնութիւն բաժակին. Ասող. ՟Գ. 21: Եւ չխառնիլն ʼի մէջ մարդկան. առանձնութիւն. հրաժեշտ. τὸ ἅμικτον solitudo… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ — ( ) NBH 1 0189 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c ա. որ եւ ԱՆՀՐԱԺԱՐԵԼԻ. ἁπαραίτητος inexorabilis, inevitabilis Ուստի չէ՛ մարթ կամ չէ պարտ հրաժեշտ տալ. անխուսափելի. հարկեցուցիչ. հարկաւոր. անփոփոխ. անհնարին. ... *Պարտ էր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԵՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0244 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c, 13c գ. գրի եւ ԱՆՏԵՂԻՈՒԹԻՒՆ. Ոչ փակիլն ընդ տեղեաւ. անվայրափակն գոլ. *Պատկերացոյց ինքեան զեղեալն անտեղութեամբն, (զի) ո՛չ է ʼի տեղւոջ վերայ, որպէս ինքն աստուած է. Վրդն. պտմ.: Չունելն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԱՒ — ( ) NBH 1 443 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c մ. (ʼի գործիականէ բառիս Բարի.) καλῶς bene Բարւոք, բարիոք (որ է իբրու բարեօք.) լաւ. եւ Ողջամբ. բարով, աղէկ. ... *Յարուցեալ գնացից առ հայր իմ բարեաւ, ուստի ելին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԿԱՆԱԶ — ( ) NBH 1 0538 Chronological Sequence: 6c ա. Նազելի գեղեցկութեամբ. գերապանծ. շքեղ. չքնաղ. *Ելք ʼի հեշտասուն գրգրանէ (դրախտին), ʼի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՆԵԱ — ( ) NBH 1 0571 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ԳՈՆԵԱ ԳՈՆԵԱՅ ԳՈՆԷ. τουλάχιστον ad minus, καίτοι, καίτοιγε, κᾷν, καὶ ἅν, μόνα, ἁλλά saltem Գէ՛թ. հիչ որ չէ նէ .... (լծ. յն. գէ՛ ան, գա՛ն, գէ՛թի, եւ այլն.)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՄԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0624 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c չ. Ընդդիմանալ. եւ Տոկալ. դէմ կայնիլ, ու դիմանալ. *Բայց ոչ դատեաց ըստ օրինին, ո՛չ դիմացաւ չար ոսոխին. Յիսուս որդի.: *Եօթն անգամ նեղեալ ի խորհրդոյն՝ կամէր գնալ եւ ննջել. եւ դիմացաւ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՐԱԺԵՇՏ — ( ) NBH 2 1051 Chronological Sequence: Unknown date գ. Հրաժեշտ կամ ձանձրոյթ յերկրէ. (կամ երկաժեշտ, ձանձրոյթ յերկոց. ) *Զի՞նչ է տիւ. հանդէս՝ որ լի է աշխատութեամբ ... յորդորումն աշխարհի, երկրաժեշտ ʼի գործոյ, հոգք ծփալիցք. Պիտառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱԺԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0130 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 11c, 12c գ. ՀՐԱԺԱՐՈՒԹԻՒՆ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄՆ. ἁποταγή renuntiatio եւն. Հրաժարելն. հրաժեշտ. չյօժարելն. խորշումն. արգելումն. մեկնիլն. չու. ելք յաշխարհէ, որպէս մահ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.