ԱՆԴՍՏԻՆ

(-) NBH 1-0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c մ. ἅνωθεν, ἕτι, ἑξ αὑτοῦ a principio, adhuc, jam, ex ipso Անդուստ ʼի սկզբանէ. ʼի բնէ անտի. հետէ. արդէն, ʼի նմին իսկ իրէ. յինքենէ. բուն սկզբէն, անկից, իրմէն. ... *Անդստին ʼի կաւոյ ստեղծ: Գնդակ ʼի ներքոյ երկուց ստեղանցն անդստին ʼի նմանէ: Քերովբ ʼի վերայ գլխոյ քաւութեանն անդստին ʼի քաւութենէ անտի: Անդստին ʼի մեքենովթայն ուսք իւր: Խորշք նորա անդստին ʼի նմանէ. եւ այլն: *Անդստին յօրինացն: Ադստին ʼի նոցին բանիցն. Եզնիկ.: *Անդստին ʼի տղայական հասակէն: Անդստին ʼի սկզբանց: Ի մատաղն իսկ անդստին սա տիոց. Պիտ.: *Անդստին յինքեան ունի. Նար.: *Անդստին իսկ ʼի տղայականն տիս. Պիտ.: ա. ԱՆԴՍՏԻՆ. ա. Բո՛ւն. ... *Ըստ անդստին բարեբարոյ մտաց իւրոց. Յհ. կթ.: *Զիմաստութիւնն Աստուծոյ զանդստինն. Կոչ. ՟Գ: մ. ԱՆԴՍՏԻՆ. մ. իբր անդրէն՝ վերստին. նորանց. ... *Ի զառամանալն պարարելոյս՝ անդստին այսպիսեօք դարմանօք բարեկրեալ գրգի. Պիտ.: *Անդստին յոճն առաջին մատեայ. Նար.: Կամ անդէն եւ անդ. ... *Անդստին ընդ յառնելն՝ փառս զգենուցուն: Անդէն եւ անդստին ʼի գործ արկեալ զանդադար վարդապետութիւնն. Ագաթ.: *Մոռացի՛ր զթիւս չարեացն, եւ անդստին համարձակեցայց: Մատո՛ մատն այցելութեան, եւ անդստին իսկ կատարեցայց. Նար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲՈՒՆ — (բնի, կամ բնոյ, իւ կամ աւ, ից, իւք.) NBH 1 511 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. պրս. պիւն. στέλεχος truncus, stipes, καυλός caulis, scapus Հաստարան տնկոց եւ բուսոց՝ ʼի ներքին արմատոյ կամ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՐ — ( ) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c մ. αὑτοῦ, ἑνταῦθα, ἑνθάδε, ᾦδε huc, hic Յայս վայր, ուր մեքս եմք. ʼի տեղիս յայս. հոս. ... *Ձայնեա՛ առ իս զամենայն այր Յուդայ, եւ դու այսր եկեսցես: Գտջիք զնա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԷՆ — ( ) NBH 1 0132 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c մ. Անդ. ʼի նմին վայրի. ʼի յիշատակեալ տեղւոջ. հոն տեղը, նոյն տեղը. ... αὑτοῦ ibi, ibidem կամ լոկ յօդիւ, ἑν τῶ եւն. *Հաճոյ թուեցաւ Շիղայի մնալ անդէն: Նստէր անդէն ʼի տան:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՈՒՍՏ — ( ) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c մ. որ եւ ԱՆՏՈՒՍՏ. ἑκεῖθεν indew Անտի. յայնմ տեղւոջէ, վայրէ, կողմանէ. անկէց, անդիէն. ... *Այլ ոք անդուստ յանդգնագոյնս բարբառեցաւ: Անդուստ քաջալերել սկսաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵԿԱՄՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0138 Chronological Sequence: 10c մ. Ոչ իբր եկամուտ, այլ՝ անդստին ʼի ներքուստ, ʼի բնէ. ինքնին. *Ի ջահէ անտի զօրութեամբ անեկամտաբար վիճակաւորեալ (իւղն). Նար. ՂԳ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՆԵՄ — (անկի, ա՛նկ.) NBH 1 0168 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c ն. ԱՆԿԱՆԵՄ որ գրի եւ ԱՆԳԱՆԵՄ, գի. ὐφαίνω, ὐφάω, συνυφαίω texo, detexo, contexo հիւսել. նիւթել. յարամանել. յարմարել. հուսել, բանիլ. ... *Թիթղունս ոսկիս՝ թելս թելս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՐՈՇԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0218 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 12c մ. ἁδιορίστως, ἁορίστως indistincte, indefinite, ἁδιαφόρως indifferenter Առանց որոշելոյ. անորիշ. անխտիր. հասարակաբար. անյայտաբար. եւ Անխորհրդաբար կամ անպատճառ. *Խայթոց մահու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԲԱՐՈՅ — (ի, ից.) NBH 1 445 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c ԲԱՐԵԲԱՐՈՅ εὑήθηος, εὑγνώμων bonis moribus, proba mente praeditus , ἁγαθός, θή bonus, probus, benignus, a որ եւ ԲԱՐԵԲԱՐՔ ասի. ՈւՆօղ զբարի բարս, կամ զանոյշ բարոյս. քաղցրաբարոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆՈՒՍՏ — ( ) NBH 1 500 Chronological Sequence: 8c, 10c, 13c մ. ի բնուստ. Ի բնէ. բնութեամբ. անդստին. ինքնին. *Զբնուստն Աստուած. Գերմ.: *Ի բնուստ անդուստ հրաշապէս ունի զթարգմանութիւն. Նար. ՟Ղ՟Գ: *Եւ այս յայտնի է ʼի բնուստ. Վանակ. յոբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.