ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0136 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. Յետս դարձումն. ետ դառնալն. ... *Անդրադարձութիւն խնդրեցին յԵգիպտոս. ՃՃ.: *Որ զՅորդանանու ջրոյն սրաշարժ վայրեկութիւն՝ հրաշաւոր անդրադարձութեամբ ʼի թիկունս առաքեցեր: Ոչ թիկանց շրջումն, եւ ոչ երեսաց անդրադարձութիւն. Նար. ԿԳ. ՀԶ: Փոխադարձութիւն բանի. կրկնութիւն. *Զի անդրադարձութեամբ սկզբամբն եւ վերջաւորօքն բառիւք եդից. մեղայ մեծիդ բարերարութեան, անարգս մեղայ: Յամենայն ժամ յաւիտեան, անդրադարձութեամբ բանին միջնորդեալ զկրկին հաստատութիւնն, թէ՝ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Նար. ԻԷ. ԿԴ: Կամ պատասխանի. ... *Գրեաց նոցա անդրադարձութիւն՝ օրինակ զայս. Պտմ. աղեքս.: Եւ փոխարէն հատուցումն. *Անդրադարձութեամբ պարտ է զպատշաճն հատուցանել զփոխատրութիւն. ՃՃ.: *Զնոյն լինելութեան երախտիսն՝ անդրադարձութեամբն ʼի նոսա, պատուհասէ զնոսա. Լծ. կոչ.: Եւ անդրէն ստացումն. նորոգութիւն. *Զփառաց նախնւոյն առակէր զանդրադարձութիւն. Նար. ՂԳ: *Փութացարուք անդրադարձութեամբ ( ʼի խաւարէ մեղաց) լինել որդիս լուսոյ եւ տուընջեան. Անան. ի պետր.: Եւ հակադարձութիւն բառից կամ տառից. շրջուն ասութիւն. ἁντιστροφή *Գտցէ դարձեալ ʼի վերայ հօր զհաւասար անդրադարձութիւն. (զորօրինակ՝ լոյս է հայր. որպէս եւ որդին ասէ, ես եմ լոյս աշխարհի). Կիւրղ. գանձ.: *Ոչ ունելով առ հայր եւ որդի զանդրադարձութիւնն, որպէս առ իրեարս. (զի հայր ո՛չ է որդի, եւ ոչ որդի՝ հայր). Վահր. երրորդ.: *Եւ է ճշմարիտն՝ բարի, եւ բարին՝ ճշմարիտ, անդրադարձութեամբ. Վրդն. սղ.: *Դրամն է մարդ՝ տառիւքն անդրադարձութեամբ. Մխ. դտ.: *Մարդն՝ անդրադարձութեամբ՝ դրամ է. Տօնակ.: *Այսպէս ըստ անդրադարձութեան. Նիւս. կազմ. այս ինքն ընդ հակառակն, փոխանակաւ. որ առ յետինս՝ ԵՒ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԵԱԼ՝ ասի. Մխ. ապար.: ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ (2-1043) ըստ վերջին նշ. *Գովեստ սուրբ աստուածածնին՝ ըստ անուան ոգողին անդրադարձութեամբ. տաղ. (սկզբնատառիւքս գնատսոկ, որ է կոստանդ:) *Անդրադարձութիւն տառից յիշատակի. Շ. ի գիրս սող. ʼի Ք տառէ միջեւ ց՝Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄՆ — (ձման.) NBH 1 0136 Chronological Sequence: Unknown date, 5c Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ) *Մոգուցն եւս ազդէին զանդրադարձումն ճանապարհին յիւրեանցն երկիր. Տօնակ.: *Պարտ է ինձ կրել զգեղեցիկ անդրադարձումն. Ածաբ. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՐԷՆԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0137 Chronological Sequence: Unknown date, 5c գ. ԱՆԴՐԷՆԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ ԱՆԴՐԷՆԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ. Իբր անդրադարձութիւն բանի. ἁντιστροφή inversio *Պարտ է երկիր պագանել ոչ մարդոյ աստուածազգեստի, այլ Աստուծոյ մարմնազգեստի, որ պայծառութիւն իմն ունի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՐԷՆԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0137 Chronological Sequence: Unknown date, 5c գ. ԱՆԴՐԷՆԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ ԱՆԴՐԷՆԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ. Իբր անդրադարձութիւն բանի. ἁντιστροφή inversio *Պարտ է երկիր պագանել ոչ մարդոյ աստուածազգեստի, այլ Աստուծոյ մարմնազգեստի, որ պայծառութիւն իմն ունի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0605 Chronological Sequence: Unknown date գ. Դարձումն, կամ անդրադարձութիւն. *Մերձ կացին հրեշտակքն, զի զվերնաճանապարհորդելոյն զտրտմութիւն՝ անդր ի նա դարձութեամբ գալստեանն սփոփեսցեն. Ոսկ. համբարձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԿԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0005 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. ἁντιστροφή inversio, conversio, reciprocatio. Անդրադարձութիւն. յեղափոխութիւն ʼի տեղի իրերաց. ստորոգումն զմիմեանց. *Ընկալցի սահմանացն ձեւ զհակադարձութիւն: Եթէ սահման է, մի՛ հրաժարեսցէ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԿԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0194 Chronological Sequence: 8c գ. ἑπιστροφή conversio. Վերադարձ. դարձուած. անդրադարձութիւն. *Հուրն շարամօտի ... ըստ չորութեանն յերկիր, ըստ մակբեկութեանն եւ ըստ մակդարձութեանն առ ծայր. Նիւս. բն. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՐՋՈՒՄՆ — (ջման, անց.) NBH 2 0499 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c գ. περιόδευσις obambulatio, motus περίοδος periodus, circuitus στροφή, τροπή conversio, versatio. Յածումն. երթեւեկութիւն. մանաւանդ՝ Շրջան, դարձ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.