ԱԼՔ

(ալից, որ եւ ալուց.) NBH 1-0014 Chronological Sequence: 6c, 12c, 14c գ. μυχός, ἅδυτον penetrale, intimus locus, recessus, adytm, profundum Ներքին եւ խորագոյն վայրք անմատչելիք. խորք. խորշք. խոր տեղ .... *Զերկրի ներքին ալսն. որ մինչ յանդունդս եւ ʼի ներքին ալս ոգւոցն: Յաղագս անմարմնոցն խօսելով նշանակօք, յորժամ ըստ ներքին ալիցն զտապանակն աստուածաբանէր: Թունաբերքն (ճճիք) եւ ʼի նոյն ինքն յալս տաճարաց դարանամուտք են. Փիլ.: *Ձգէ զտկարութիւն հոգւոյ իմոյ յալս խաւարի եւ ʼի մահ մշտնջենական. Սարկ. աղ.: *Նուրբ է եւ թափանցիկ, մինչ զի ʼի ներքին ալս մտանել զօրէ: Իբր գոռոզն այն դնէր զաթոռն յամպս, անկաւ ʼի ներքին ալս որպէս փայլակն. Երզն. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԼ — (ի.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: 6c գ. ԱԼ (կամ ԱԼԻ) Սեռն. լիսեռն. առանցք անուոյ, աղօրեաց. կամ ճախարակ: (Իսկ յն. ἅλη է թափառումնս որպէս եւ ἁλέω աղալ) *Ալի հոլովելով՝ ոչ փոխէ զտեղին. ինքն յինքեան շրջելով՝ ոչ մատչի ʼի բաց. նոյն օրինակ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԻ — (ալւոյ, կամ ալոյ.) I. NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 13c գ. Պիտակ եզականն բառիս Ալիք. ... *Յեզերս՝ սպիտակացեալ ալի ցուցանել: Զծովու զահագին ալի: Ես եղէց ալի, եւ հեղձուցանեմ զնա: Վերանայր ալի առ ալի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼՈՒՑ — (ալցի.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c գ. μυχός penetrale Ալք. ներքսագոյն վայր. խորշք. խորք. խոր. ... *Օդ ʼի վերուստ ձգտեալ մինչեւ ʼի ստորինս երկրի ʼի բուն յալուցս ... Այնք՝ որք ʼի ներքին յալուցսն են, անտեսանելիք են:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻ — I. (աղւոյ.) NBH 1 0039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c գ. եզականն բառիս ԱՂԻՔ. որպէս մասն ախոնդանաց կամ փորոտեաց. աղիք. ... եւ լար քնարի՝ կազմեալ յաղեաց. ... σπλάγχνον viscus, χορδή chorda *Որ ʼի սրտին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՈՒՆԴՔ — (դընդոց.) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c ԱՆԴՈՒՆԴՔ. դուն ուրեք եզակի՝ ԱՆԴՈՒՆԴ. ἅβυσσος, βυθός abyssus, fundus, profunditas Խորք. վիհ. իբր անյատակ խորութիւն. ալք. խորին վայրք. դժոխք. որպէս խորք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՀԱԼՔ — ( ) NBH 1 0958 Chronological Sequence: 7c գ. Բառ անստոյգ՝ իբր Խոհերք, կամ ալք խոհերաց. (եթէ չիցէ գրելի Խոհաւք, այսինքն խորհօղք.) *Մթաւորական ուսմանց խոհալք, որք շրջինն յաղջամուղջ խաւար. Վրթ. քերթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՒԹ — (մթոյ, ով, ոց, կամ ից, ʼի մթի.) NBH 2 0299 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 12c, 13c գ. ՄՈՒԹ ՄՈՒԹՆ. μυχός penetrale, intimus, recessus σκότος tenebrae θύελλα, γνόφος, ζόφος caligo ἁόρια situs invisibilis,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՒԹՆ — (մթան, ʼի մըթան.) NBH 2 0299 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 12c, 13c գ. ՄՈՒԹ ՄՈՒԹՆ. μυχός penetrale, intimus, recessus σκότος tenebrae θύελλα, γνόφος, ζόφος caligo ἁόρια situs invisibilis, obscuritas. Խաւար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐՔՆԱՏՈՒՆ — (տան, տանց.) NBH 2 0422 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. καταγέα, κατωγέα subterraneum, interior contignatio juxta terram եւ ἁποθήκη ἑσωτέρη reconditorium, repositorium interius μυχαίτατον τῆς οἱκίας intimus… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐՔՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0424 Chronological Sequence: 8c գ. μυχός (լծ. հյ. մխոց.) penetrale, adytum, abditus locus. Ներքին վայրք՝ խորշք. խորք. ալք. մուտք գաղտնեաց մթինք. *Յանճաճանչ անգիտութեանն ներքսութենէ ʼիբաց գնասցէ. Դիոն. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.