ՃԱԿԱՏ

(ու, ուց կամ ի, աց.) NBH 2-0166 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. μέτωπον frons. (լծ. գագաթն. պ. չէգէատ, ճէպհէտ ) Վերնակողմն դիմաց մարդոյ կամ անասնոյ. առաջակողմն գլխոյ ʼի վայր քան զհերս, եւ ʼի վեր քան զունչս ընդ մէջ երկուց աչաց. ճակատ, ճակտին օրթան. ... *Թիթեղն եղիցի խուրին յերեսաց կողմանէ՝ ʼի վերայ ճակատուն ահարոնի: Կապեաց զապարօշն ʼի ճակատ իւր: Եհար զճակատ այլազգւոյն: Երեւեցաւ բորոտութիւն ʼի ճակատն նորա: Դի՛ր նշան ʼի ճակատ արանցդ: Ի ճակատ երեսաց նորա: Զօձիս պատառեալ, զճակատ հարեալ. եւ այլն: *Նշանաւ խաչին կնքին ճակատք մեր՝ քրիտոնէիցս. Ղեւոնդ.: *Արուեստ հրաշից ʼի ճակատիս շուք նշանակեսցի. Նար. ՟Կ՟Ե: ՃԱԿԱՏ շինուածոյ կամ գրուածոյ. Բարձր դիրք՝ երեւելի. առաջք. եւ Նախադուռն. ὅψις visus, adspectus, species եւ frons libri. իտ. frontispicio. երեսը, տեսք, երեւցածն, սկիզբը. *Եւ զճակատ խորանին ծօցեն խաչանման. Մաշտ.: *Զճակատս կոզակացն ʼի նմանութիւն լեռանց յարդարէր: Խնդրեսցես զնա ʼի ճակատ կանոնին, ընդ որ կարմրագրովն ... իջուցանիցէ. Եւս. քր. ՟Ա. եւ Եւս. նախադր. աւետար.: ՃԱԿԱՏ զօրու կամ բանակի. παράταξις acies, frons exercitus եւն. Կարգաւորութիւնք եւ շարք զինուորաց. յարդարումն բանակի. պատրաստութիւն պատերազմի. եւ Պատերազմ. եւ Տեղի պատերազմի. ... *Երկայնէր ճակատն: Հասին ճակատքն երկոքեան ʼի միմեանս: Անկաւ ʼի մէջ երկուց ճակատուցն: Ճակատ յարդարել: Ե՛լ ʼի ճակատէ այլազգեացն: Ձայն ետ ʼի ճակատէ անտի: Ի ճակատուց այլազգեացն: Հարան ʼի ճակատու անդ: Եկելոց ʼի ճակատէ պատերազմին. եւ այլն: *Զտեղի ճակատուն շինէ դաստակերտ, եւ անուն կոչէ հայք: Զի միւսանգամ ճակատ յօրինեսցէ. Խոր. ՟Ա. 10: *ակատ տուեալ՝ ʼի փախուստ դարձուցանէ: Ճակատս տուեալ ընդ բակուր բդեշխին՝ սատակէ զնա եւ զզօրս նորա. Խոր. ՟Բ. 69: ՟Գ. 7. եւ 10: *Կարգէր եւ կազմէր զճակատն: Ի ժամ ճակատուցն՝ յամուր տեղւոջ ուրեք թողուք զնոսա. Եղիշ.: *Զօրս գումարէիք, ճակատս դնէիք. Արծր. ՟Գ. 5: *Ճակատ տուեալ ընդ նոսա՝ եւ յաղթէր: Որ զառաջինն ետ ճակատ ընդ հռոմայեցիս: Յայլ ճակատ մտեալ վախճանէր: Ճախուցեալ ʼի ճակատուէն. Եւս. քր.: *Յահեղ ձայնէն սուրբ զինուորքըն զօրացան, ճակատ առին, եւ ախոյեան չարին յարեան. Լմբ. տաղ.: *Ճակատս սովոր են կոչել գիրք զռազմն, որ ʼի ժամ մարտին կանգնէին ընդդէմ միմեանց. Նչ. եզեկ.: ՃԱԿԱՏ ԱՌ ՃԱԿԱՏ. Դէմ ընդդէմ. դիմացէ դիմաց. ... *Ճակատեցան հանդէպ միմեանց ճակատ առ ճակատ. ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Է. 21: *Ճակատ առ ճակատ յարդարէր: Ճակատ առ ճակա՞տ գործիցեն: Յառաջ խաղացեալ ճակատ առ ճակատ, գունդ առ գունդ: Յարդարեցին գունդ առ գունդ, եւ ճակատ առ ճակատ. Եւս. քր.: Եղիշ.: Մեսր. երէց.: Ղեւոնդ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԳՈՒՆԴ — I. (գնդոյ. որ եւ ԳՈՒՆՏ, գնտոյ. եւ դի, դիւ կամ դաւ.) NBH 1 0581 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c գ. ԳՈՒՆԴ որ եւ ԳՈՒՆՏ. σφαῖρα , στρεπτόν, βολίς sphaera, globus, orbis, circulus, bolis Նոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0166 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 13c ձ. Մարտնչիլ ճակատ առ ճակատ. ... *Ի հանդիսական պատերազմին ճակատամարտեցայք ընդդէմ թշնամւոյ. Գանձ.: *Եւ դու արեաց գնդիւք ճակատամարտեա՛ց ընդ հռովմայեցւոց հենիցն. Մեսր. երէց.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱԿԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0166 Chronological Sequence: Early classical ն. ՃԱԿԱՏԵՄ ՃԱԿԱՏԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. παρατάσσω, παρεισάγω aciem instruo, induro. Ճակատ յարդարել. կարգել զզօրն ընդդէմ թշնամեաց. ʼի ճակատ հանել. ... *Եւ այս իսկ սատանայի խարդախութեանն գործ է, ընդդէմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱԿԱՏԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0166 Chronological Sequence: Early classical ն. ՃԱԿԱՏԵՄ ՃԱԿԱՏԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. παρατάσσω, παρεισάγω aciem instruo, induro. Ճակատ յարդարել. կարգել զզօրն ընդդէմ թշնամեաց. ʼի ճակատ հանել. ... *Եւ այս իսկ սատանայի խարդախութեանն գործ է, ընդդէմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐԴԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0346 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. κοσμέω orno κατασκευάζω apparo, fabrico ῤυθμίζω apto τάσσω ordino διορθόω corrigo καθίστημι constituo ποιέω facio, paro. (արմատն է Արդ, զարդ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0609 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c ձ. πολεμέω belligero, bellum gero, praelior μάχομαι pugno ἁγωνίζομαι certo, contendo. Տալ պատերազմ. մարտնչել ճակատ առ ճակատ. մրցիլ. ճգնիլ. ... *Տէր պատերազմի վասն նոցա ընդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • First Armenian Front — (Armenian: Հայկական Առաջին Ճակատ), also known as FAF, is the official football supporters association in Armenia, founded in 2008. The association currently consists of around 2,000 active members.FoundationFAF has been formed by merging Ararat… …   Wikipedia

  • ԱՂՈՒԵՍԱԴՐՈՇՄ — ( ) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Early classical, 11c գ. ԱՂՈՒԵՍԱԴՐՈՇՄ կամ ԱՂՈՒԷՍԱԴՐՈՇՄ ա. Խարան՝ որպէս դրոշմ կամ կնիք ʼի ճակատ եւ կամ յերեսս յանցաւորաց եւ աղանդաւորաց՝ քանդակաւ նմանութեան նենգաւոր աղուեսու. ... *Աղուեսադրոշմ ʼի ճակատն դիցեն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹԻՒ — (թուոյ, ոց.) NBH 1 0151 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. ἁναρίθμητος innumerus, innumerabilis Որոյ ոչ գոյ թիւ. անթուելի. անհամար. բազում յոյժ յոյժ. համրանք չունեցօղ. ... *Անթիւ են որսացեալք ʼի նմանէ: Անթիւ լիցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՐՏ — (ի, ից.) NBH 1 0230 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. ἁθῷος innocens, insons, ἁναίτιος innoxius, καθαρός purus Ոչ պարտաւոր. անպարտական. ազատ ʼի պարտուց, ʼի յանցանաց. ʼի պատժոց. անմեղ: արդարացեալ. քաւեալ. ... տե՛ս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.