ԱՆԵՐԿԲԱՅ

(-) NBH 1-0140 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. Ուր չկայցէ երկբայութիւն ինչ յանձին՝ եւ զիրէն. անկասկած. անվեհեր. անտարակոյս. աներկմիտ. աներկբայելի. *Աներկբայ մտօք, կամ յուսով. Յհ. կթ.: *Ի խորհուրդ յուսոյ աներկբայ դիտման. Նար. խչ.: *Աներկբայ բարեացն՝ յուսով տեսելոցն. Նար.: *Աներկբայ խոստումն, կամ հաստատութիւն, կամ ստուգութիւն. Պիտ.: մ. ԱՆԵՐԿԲԱՅ. մ. Տ. աներկբայաբար

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԵՐԿԲԱՅԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0140 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ԱՆԵՐԿԲԱՅ մ. ԱՆԵՐԿԲԱՅԱԲԱՐ. Առանց երկբայելոյ կամ երկբայութեան. անշուշտ. հաւաստեաւ. եւ անվեհեր. անտարակոյս, անվախ. ... *Այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի. Պիտ.: *Ի սոյն հաւատամք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎԵՀԵՐ — ( ) NBH 1 0240 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. (լծ. հյ. անահ, անվախ. որ եւ յն. ա՛ֆօվօս. իսկ լտ. անպղերգ.) ἅοκνος impiger, ἁνυπέρθετος cunctationis nescius, ἅφοβος intrepidus Արի եւ փոյթ. ժիր եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԱՏ — (ի, ից, կամ ոց.) NBH 1 0113 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. ἅμωρος imaculatus, sine labe ... Ազատ յարատոյ ըստ մարմնոյ. *Որոջ անարատ: Գառինս անարատս: Ոչխար կամ խոյ անարատ: Արու կամ էգ անարատ: Ընտրել ʼի մէջ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՂԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0118 Chronological Sequence: 11c մ. եւ ա. Ոչ բաղեալ. առանց կցկցուածոյ. իբր անբաղադրելի. անխառն. պարզաբար. *Ի բաղկացուցիչն զօրութենէ անբաղաբարն բարւոյ (Աստուծոյ). Մագ. ՟Ը: Եւ իբր անպատճառ. անբաղբաղայ. անստգիւտ, եւ աներկբայ. *Գտցես ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՂԱՅԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0118 Chronological Sequence: 8c, 10c մ. Առանց կարելոյ պատճառել ինչ. աներկբայ. անշուշտ. ... *Տրտմականացն անբաղայապէս հանդիպեսցի. Յհ. իմ. ատ: Կամ առանց ստգտանելոյ. անպարսաւ. *Զաչս արձակեալ յարտադրութիւն բանիս մաքրական մտօք անբաղայապէս. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿԲԱՅԵԼԻ — ( ) NBH 1 0141 Chronological Sequence: 8c, 10c, 12c Տ ԱՆԵՐԿԲԱՅ. ա.մ. *Աներկբայելի սրտիւ մեծարել. Յհ. իմ. պաւլ: *Որով ծանուցեալ լինիս, թէ իցես աներկբայելի: Ամենաստեղծ աներկբայելի. Նար. ՟Կ՟Գ. ՟Ղ: *Կացէ՛ք ʼի նմին անշարժ, հաստատուն, աներկբայելի. Սարգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿԲԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0141 Chronological Sequence: 5c, 10c, 14c գ. Չունելն զերկբայութիւն, եւ աներկբայ գոլն. անշարժութիւն մտաց, եւ հաւաստութիւն. ... *Այլում հաւատ հաստատուն աներկբայութեան. Առ որս. ՟Ժ՟Բ: *Իբրեւ ետես բռնաւորն զաներկբայութիւն հաւատոցն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿԵՒԱՆ — ( ) NBH 1 0141 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 10c, 13c ա.մ. Անմասն յերկուանց եւ յերկիւղէ. աներկբայ եւ անկասկած. անխիղճ. անկեղծ. զուարթագին. աչալուրջ. *Պահել զձեզ անարատս եւ անբիծս հաստատեալ առաջի իւրոց փառաց աներկեւան՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿՄԻՏ — ( ) NBH 1 0141 Chronological Sequence: 5c ա.մ. Որ ոչ երկմտի. ուրչիք երկմտութիւն. աներկբայ. ... *Աներկմիտ պաշտօն առ Աստուած: Աներկմիտ խնդրողացն զամենայն հայցուածսն կատարէ Աստուած. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՐԾ — ( ) NBH 1 0172 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἁδόκητος inopinatus Ոչ կարծեցեալ. անկարծելի. անակնկալ. յեղակարծ. չի կարծած. ... *Արհաւիրք անկարծք ʼի վերայ հասանէին. Իմ. ՟Ժ՟Ը. 17: *Յանկարծ վտանգէն երկնչէին. Ոսկ. յհ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.