ԱՆԵՐԿԵՒԱՆ

(-) NBH 1-0141 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 10c, 13c ա.մ. Անմասն յերկուանց եւ յերկիւղէ. աներկբայ եւ անկասկած. անխիղճ. անկեղծ. զուարթագին. աչալուրջ. *Պահել զձեզ անարատս եւ անբիծս հաստատեալ առաջի իւրոց փառաց աներկեւան՝ ցնծութեամբ. Յուդ. 24. (յն. պահել աներկիւղս ... կացուցանել անարատս ʼի ցնծութեան): *Աներկեւան պահեսցուք զհաւատսն. Սհկ. կթ. եկեղ.: *Առցեն ʼի տեսլենէ անտի զբանս զաներկեւանն աղաւնոյ. Ագաթ.: *Աներկեւանն սիրով պաշտպանեալ. Յհ. կթ.: *Զիւրեանց միտս եւ զբանս անքակ եւ աներկեւան առ միմեանս հաստատէին. Փարպ.: *Աներկեւան տեսութիւն: Աներկեւան մտաց տեսութեամբ: Վասն աներկեւան նորոգմանն: Զարդարն եւ զաներկեւանն ստուգապէս իսկութեամբ պատմեաց. Նար.: *Ի տեսլենէ անտի դիմացն յաներկեւա՛ն քարոզեսցէ զճշմարտութիւնն. Սկեւռ. յար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄՐԱՊԱՀ — ( ) NBH 1 0076 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Որ անքոյթ պահէ. աներկեւան. որ եւ ԱՄՐԱՊԱՀԵՍՏ. *Յանձնէ զանուշահոտ հոգին իւր յամրապահ ձեռն Տեառն. Տօնակ.: գ. ԱՄՐԱՊԱՀ. գ. Պահապան ամրոցի. բերդապահ. կամ խումբ արանց պահելոց եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0188 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 11c, 12c գ. ἁσφάλεια securitas Անհոգն գտանիլ, որպէս յապահովութիւն. աներկեւան վիճակ. անդորրութիւն. անզբաղ հանդարտութիւն. ... *Բնակեսջիք անհոգութեամբ յերկրիս ձերում. Ղեւտ. ՟Ի՟Զ. 5:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎԹԱՐ — ( ) NBH 1 0240 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. (լծ. յն. ա՛ֆթօրօս. եւ հյ. անվթարելի. թ. ֆէթհ օլմազ ἅπτωτος , ἁδιάπτωτος, ἁκέραιος, ἁνέπαφος illaesus, inconcussus, integer, intactus Անեղծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԱՐԱԿԱՐԾ — ( ) NBH 1 0243 Chronological Sequence: 8c ա. Անկեղակարծ. աներկմիտ. հաւաստի. *Աներկեւան եւ անտարակարծ խոհականութեամբ. Յհ. իմ. երեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉԱԼՈՒՐՋ — ( ) NBH 1 0266 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c ա. Լուրջ եւ անխէթ աչօք. համարձակահայեաց. վստահ. աներկեւան. արթուն զուարթուն. զուարթ, եւ համարձակ. պարզերես. ... *Գալ այսր համարձակութեամբ սրտիւ, եւ աչալուրջ երեսօք: Այնպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԵՐԵՍ — ( ) NBH 1 475 Chronological Sequence: Unknown date, 13c, 14c ա.մ. Որոյ երեսն է բա՛ց. եւ Բացաւ երեսօք. պարզերես, աներկեւան բացադէմ. համարձակ, ազատադէմ. ճակատը բաց. *Բացերես է, ոչ ամաչէ: Բացերեսս եւ պայծառս արտսցես: Արասցէ առաջի Աստուծոյ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ — (րմի, մաց.) NBH 2 0077 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c ա. πιστός fidelis, fidus. Մտերիմ ʼի հաւատս առաջի աստուծոյ, կամ մարդկան. արժանահաւատ. իրաւամբք եւ յապահովի հաւատալի. հաւաստի. վստահելի. ընդունելի. եբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՐԱՍՏԱԲՆԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0623 Chronological Sequence: 10c գ. աներկեւան կամ պատրաստել բնակութիւն. *Ի հովանի թեւոց ինքնակալցդ պատրաստաբնակութեամբ կայաք որպէս ʼի վայելուչ քաղաքի. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵՐՏ — (ի, ից.) NBH 2 0710 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c, 10c, 12c, 14c ա. ἰδρυτός fundatus, firmus, solidus ἑκτενής extensus γνήσιος genuinus, sincerus եւն. (լծ. թ. սէրթ. խիստ. լտ. չէրդուս. ստոյգ. եւ հյ. սէր. սիրտ. սեռն) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.