ԱՆԵՐԿԻՒՂ

(ի, ից կամ աց.) NBH 1-0141 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ԱՆԵՐԿԻՒՂ գրի եւ ԱՆԵՐԿԵՒՂ, ԱՆԵՐԿԵՂ. ἅφοβος, ἁπτόητος metu carens, intrepidus Որ չունի զերկիւղ. անահ. անվախ. ... *Եթէ նստիցիս, աներկիւղ իցես: Փափուկք աներկեւղք: Ծառայ աներկիւղ ʼի Տեառնէ իւրմէ. եւ այլն: *Անտրտում եւ աներկիւղ՝ Աստուծոյ բնութիւնն է. Փիլ. իմաստն.: *Աներկիւղք են իբրեւ զանմահս: Աներկիւղ էր ʼի մարդկան հարուածոց. Եղիշ. ՟Ը: *Ի յանդիմանել զարքայ՝ ահաւոր սաստիկ էր, եւ աներկիւղ. Խոր. ՟Գ. 31: *Աներկեղ լիցիս ʼի մահաբեր նետից սատանայի. Նեղոս.: *Ի պատերազմէ դիւացն զազգս մարդկան աներկիւղս պահեսցեն. Ագաթ.: Կամ ուր չկայցէ երկիւղ ինչ եւ կասկած. *Աներկիւղ խնդութեամբ. Շար.: *Աներկիւղ ամրութիւն, քաջալերութիւն, կամ գրկախառնութիւն, համարձակութիւն, ընթացք, փրկութիւն, գաւառ. Փարպ.: Պիտ.: Նար.: Լմբ.: Եփր.: *Զի աներկիւղս արասցէ զգարշապարս աւետարանչացն. Արշ.: *Աներկիւղ եւ քաջասիրտ, կամ խրոխտ մտօք. Փարպ, եւ Լաստ.: ԱՆԵՐԿԻՒՂ. որպէս աներկիւղած. ... *Ի յԱստուծոյ աներկեղին, ʼի մարդկանէ անամօթին: Բազմաց աներկիւղից պատճառ կորստեան լինի հոգւոյ. Շ. յիսուս որդի. եւ Շ. ընդհ.: *Տգիտաց եւ աներկեղաց. Ոսկիփոր.: *Ի վաճառելն զԱստուած աներկիւղ եմք. Լմբ. պտրգ.: *Աներկիւղ կամակարութեամբ. Փարպ.: *Յայդպիսի աներկիւղ սովորութեանց. Շ. ընդհ.: *Ո՛վ աներկիւղ երկիւղածութեանդ. Ածաբ. մկրտ.: ԱՆԵՐԿԻՒՂ կիւղս. ԱՆԵՐԿԻՒՂԱԲԱՐ. Տ. ԱՆԵՐԿԻՒՂԱԲԱՐ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԵՐԿԻՒՂԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0141 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c մ. ԱՆԵՐԿԻՒՂ կիւղս. ԱՆԵՐԿԻՒՂԱԲԱՐ. ἁφόβως, ἁδεῶς impavide, absque metu, tuto Հեռի յերկիւղէ. յապահովս. անքոյթ. համարձակ. ... *Դադարեսցէ աներկիւղ յամենայն չարութենէ: Եւ ոչ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՀ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 13c, 14c ա.մ. Տ. ԱՆԵՐԿԻՒՂ. անվախ. *Անահ աներկիւղ համարձակութեամբ հայհոյես. Եղիշ. ՟Բ: *Որո՛ւմ եւ դիպիմ քրիստոնէութեամբ, ուրախ եմ եւ անահ. Փարպ.: *Անահ յամենայն երկիւղական վտանգից. Ճշ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈԳ — (ի, աց.) NBH 1 0187 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ա. Ազատ ʼի հոգոց. անզբօս, անզբաղ. անկասկած. անքոյթ. յապահովացեալ. աներկիւղ. անխռով. հանդարտ. ἁμέριμνος curis vacuus, securus ... *Որ տքնի վասն նորա, վաղվաղակի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎԱԽ — ( ) NBH 1 0238 Chronological Sequence: 5c, 13c ա.մ. Աներկիւղ. անահ. *Ամւրն երնջակայ անվախ եւ անսասան ʼի հնարից մարդկան. Ուռպ.: *Որ զօրաւոր եւ անվախ յարդարեաց զքեզ. Գէ. ես.: *Ի միւսն աներկիւղ եւ անվախ մերձենայցէ. Մանդ. ՟Ժ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՋԱՍԻՐՏ — (սրտի, տաց.) NBH 2 0988 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 11c ա. Քաջ սրտիւ. արիասիրտ. քաջայանդուգն. *Քաջասիրտ եւ պատերազմասէր գոլով: Զվարդապետն քաջասիրտ սուրբ վարքն առնեն. Լաստ. ՟Բ: Նեղոս.: Եւ (առաւել ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱԲԵՐԱՆ — ( ) NBH 1 0005 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ա. Որ ինչ ասի ազատ եւ համարձակ բերանով. *Ազատաբերան բարբառով յիւր լեզուն գործեալ. Ոսկ. յհ.: մ. մ. Ազատ բերանով. աներկիւղ համարձակութեամբ. *Ազատաբերան իսկ յայտնապէս ասացի. Կոչ. ՟Ժ՟Ա:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: 6c ա. ἑλεύθερος , liber Սեպհական ազատի եւ ազատութեան. եւ անվեհեր. աներկիւղ. *Ազատականօք եւ արձակ յարձակմամբք փոխէր զբնակութիւնն. Փիլ. իմաստն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈՂՋ — (ի, ից.) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c ա. ὀλόκληρος integer Համբուն ողջ, կամ անթերի մասամբք, բովանդակ. կատարեալ. ... *Հիւանդաց, ողջից. յապաւելոց, ամբողջից. Փիլ. այլաբ.: *Ամբողջս եւ պատարունս: Պատճառ ամբողջ շինութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԿՆԱԾԵԼԻ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c մ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԱԿՆԱԾԱՊԷՍ) *Յամենայն ʼի ցանկութիւնս վայելեմք անհոգաբար, եւ հանգչիմք անակնածելի: Զծերս եւ զտղայս առ հասարակ սատակել անողո՛րմ եւ անակնածելի: Անակնածելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԿՆԱԾՈՂ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 9c ա. ԱՆԱԿՆԱԾԵԼԻ ԱՆԱԿՆԱԾՈՂ. Որ ոչն ակնածէ յումեքէ. անխիղճ. աներկիւղ. անպատկառ. յանդուգն. չի նկատօղ, չորս դին չինայօղ. ... *Անկասկած ʼի բռնաւորաց, եւ անակնածելի յամենայն զրպարտողաց. Մանդ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.