ՃԱՐԱԿ


ՃԱՐԱԿ
(ի, աց. եւ ոչ, ոց.) NBH 2-0174 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. νομή, βόσκημα, βρῶσις pabulum, pasculum, esca, cibus. Դարման. պարէն. կուր. բուտ. արօտ. խար. կերակուր անասնոց. սէզ. դալարի. արծելու, կամ ուտելու բան, եւ տեղ. որպէս դեղ սննդեան. պ. ջէրա, ... թ. լայիր ... *Ճարակ խաշանց, կամ հօտից, կամ գազանաց: Ձեռն նորա բաժանեաց նոցա ճարակս: Զմնացեալ ճարակն ʼի ձէնջ առ ոտն կոտորէիք: Իբրեւ խոյք՝ որոց ոչ գտանէր նոցա ճարակ: Պակասեսցեն հօտք ʼի ճարակոյ (կամ ʼի ճարակաց): Մտցէ եւ ելցէ, եւ ճարակ գտցէ. եւ այլն: *Ճարակոյ (մարդկան) նուազութիւն ոչ գոյր. Պղատ. օրին. ՟Գ: *Թողցուք զխոզիցն ճարակ. Սարգ.: *Արգելին զխաշն եւ զարջառ ʼի ճարակոյ. Մծբ. ՟Գ: *Զսահմանս ճարակաց նոցա չափեալ. Խոր. աշխարհ.: *Ճարակն ինձ այսպէս թուի ասել զկերակուրն հոգեւոր. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 13: *Արօտ արդարոց՝ բանն, եւ ճարակ կենաց՝ շնորհք հոգւոյն. Համամ առակ.: ՃԱՐԱԿ. որպէս Ծախելի նիւթ. կամ ճարակումն, որպէս Ծախումն, կամ ուտելն եւ ծաւալումն կեղոյ, եւ հրոյ. *Բանք նոցա իբրեւ զքաղցկեղ ճարակ գտանեն. ՟Բ. Տիմ. ՟Բ. 17: *Եղեւ ճարակ կեղոյ առանց բժշկութեան. Եւս. պտմ. ՟Ը. 17: *Նմա այսօր կարօտի ճարակ վիրացս մերոց առ ʼի բժշկել. Լմբ. պտրգ.: *Ճարակ բոցոյ նորա վաղվաղակի իմն հասանէր. Յհ. կթ.: *Զանձինս աներկիւղ տան մեղացն ճար, եւ նիւթ չարին կամց. Շ. յուդ. ՟Ժ՟Դ: ՃԱՐԱԿ ԼԻՆԵԼ, եւ ՏԱԼ, կամ ԱՌՆԵԼ. ἁναλίσκω, ἁναλίσκομαι absumo, consumo, -or. Կերակուր լինել. ծախիլ. սպառիլ. եւ Ծախել, սպառել. ռմկ. չայըր չայըր էրել, էրիլ. *Հրոյ ճարակ լինիցի: Ետու հրոյ ճարակ. Եզեկ. ՟Ժ՟Ե. 5. եւ 6: *Ճարակ ետուր հրոյն զօրութեանց զթշնամիսն. ՟Գ. Մակ. ՟Զ. 5: *Կամէին՝ եթէ հրոյ ճարակ լեալ էին. Շ. մտթ.: *Հրոյ ճարակ արարեալ զաշխարհն ամենայն. Մեսր. երէց.: *Սրոյ ճարակ զամենեսեան, կամ զնա տային. Եղիշ. ՟Գ: Յհ. կթ.: *Ճարակ լինէր վայրենի գազանաց: Եղեր ճարակ բարկութեանն աստուծոյ. Ճ. ՟Ա.: Մաշկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՃԱՐԱԿ 2 — ( ) NBH 2 0174 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c ՃԱՐԱԿ. որպէս Ճար. ռմկ. ճար ճարակ. հնար. ճարտարութիւն. *Անհնարից ճարակ: Անհնարաւոր ախտիցն ճարակ. Նար. ՟Ի՟Է. ՟Ծ՟Գ: *Խորհուրդս յուզէին՝ ճարակ գտանել. Արծր. ՟Դ. 12: *Ճարակ եւ հնար ետ լինել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՕՏ — (ի, ից.) NBH 1 0386 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. νομή, βόσκημα pascuum, pastus (ʼի բայէս Արածել. որպէս յամաչելոյ՝ ամօթ, յաղաչելոյ՝ աղօթք.) Ճարակ. բուտ. նիւթ եւ դաշտ արածելի յանասնոց. եւ Արածումն. ճարակումն. ... *Խնդրել արօտս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԻՒԱՂ — (ի, աց.) NBH 2 0180 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c գ. ՃԻՒԱՂ որ եւ ՃՈՒԱՂՆ, ղան, անց. Ճեւեղիկ. հրէշ. խըրտուիլակ. գազան այլանդակ եւ խառնակ մտացածին՝ ʼի ճուալոյ անհեթեթ ձայնից յօդեալ. կամ ուրուական ցնորք, եւ իբր անշունչ պատկեր՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՈՒԱՂՆ — (ղան, անց.) NBH 2 0180 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c գ. ՃԻՒԱՂ որ եւ ՃՈՒԱՂՆ. Ճեւեղիկ. հրէշ. խըրտուիլակ. գազան այլանդակ եւ խառնակ մտացածին՝ ʼի ճուալոյ անհեթեթ ձայնից յօդեալ. կամ ուրուական ցնորք, եւ իբր անշունչ պատկեր՝ նուաղ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱԳ — (գի, գաւ, աղագս, յաղագս.) NBH 1 0031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (լծ, տճկ. ըլաճ, իլաճ ) Հանճարաւոր եղանակ, կերպ. օրինակ. հնար. ճարակ. դեղ եւ դարման. τρόπος modus ... *Սեռ եռակի ասի. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՒՆԱՐՕՏ — ( ) NBH 1 0035 Chronological Sequence: Unknown date, 18c ԱՂԱՒՆԱՐՕՏ կամ ԱՂՈՒԵՆԱՐՕՏ. (զոր Ստեփ. լեհ. կամի ընթեռնուլ որպէս ռմկ. ԱՂԱՒՆԻՃ.) Խոտ՝ որ լինի արօտ կամ ճարակ աղաւնեաց. ըստ յն. աղաւնական: περιστερέων peristereon, verbenaca, verbeneca իտ. erba …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՆԱՐ — (ի, ից.) NBH 1 0186 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. որ եւ ԱՆՀՆԱՐԻՆ. ἁδύνατος, ον impotens, impossibilis, le Որում չիք հնար. անկար. անկարելի. ուստի եւ ԱՆՀՆԱՐ Է. դիմազ. անմա՛րթ է. ... *Անհնար համարեցաւ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՆԵՄ — (արարի, արա՛, արարեալ, արարօղ կամ առնօղ կամ առնելի. կր. առնիմ, արարայ.) NBH 1 0308 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ποιέω, πράσσω, πράττω, κτίζω ago, facio, fabrico եւն. Գործել (որպէս թէ առնաբար,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՂ — (ի.) NBH 1 503 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԲՈՂ կամ ԲՈՂԻԿ. Ռամկօրէն բողիկ ասի բանջարն որ տաճկերէն կոչի էապան քէրէվիզի Իսկ ի բառս Գաղիանոսի, եւ ի Բժշկարանս գրի. *Բողկի, կամ բողի տակ. (իբր յն). ակիկարա. բազր լալ, հարմալʼʼ. կամ *Բողի խէժ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.