ՃԵՊԵՄ

(եցի.) NBH 2-0179 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 9c, 11c, 12c ն. ՃԵՊԵՄ ἁναγκάζω cogo κατεπείγω compello ἑπισπεύδω accelero ἑποξύνω exacuo եւն. որ եւ ՃԵՊԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. Փութացուցանել. ստիպել. տագնապել. հարկեցուցանել. ʼի նեղ արկանել. արտորցընել, ճորովցընել. ... *Եթէ արծաթ փոխ տայցես եղբօր քում, մի՛ ճեպեսցես զնա: Ճեպէր զզօրսն ʼի ձայն փողոյ: Ստիպէր ճեպել (զընթացս) ʼի ճանապարհ: Ճեպեաց զաշակերտսն մտանել ʼի նա: Համբաւք եւ տագնապք ճեպեսցեն զնա յարեւելից: Երկունք ճեպեցին զնա. եւ այլն: *Ի հրամանէ թագաւորին ճեպեսցեն զնոսա շինել զեկեղեցիս. Եւս. պտմ. ՟Ը. 17: *Ճեպեալ զինքն՝ փութապէս մկրտի. Ճ. ՟Բ.: *Ճեպեցին զանձինս առ հաւատս. Նանայ.: *Առաքինաբար առ հաւատսն յորդորեալք ճեպեցէ՛ք զանձինս. Լծ. ածաբ.: *Երկունք փրկութեան աշխարհին ճեպէին (զհայս). Շար.: *Որպէս երբեմն զխաչօղսն ճեպէր ʼի տէրունական մահն. Խոր. հռիփս.: չ. ՃԵՊԵՄ, եցի. չ. եւ ՃԵՊԻՄ, եցայ. ձ. σπουδάζω, σπεύδω, διωκέομαι studeo, operam do, festino, sector ἑπείγομαι propero, maturo. Փութալ. աճապարել. վաղվաղել. ստիպիլ. եարգել. ընթանալ, կանխել. դիմել. բերիլ. բերիլ. հոգալ. գուն գործել. արտորալ, վառուիլ, վազել. ... *Ճեպեալ էք յիւրաքանչիւր տուն իւր. Անգ. ՟Ա. 9: *Ճութացեալ ճեպեցին մեղաւորք ʼի սիոն. Մծբ. ՟Ժ՟Դ: *Յերկիրն աւետեաց ճեպեսցուք: Ճեպէին յերուսաղէմ: Ճեպէին յափշտակել զնա. Սարգ.: Ոսկ. յհ.: *Փութամ ճեպիմ միշտ զձեզ յորդորել. ՟Բ. Պետ. ՟Ա. 15: *Ճեպելն քան զփոյթն առաւել է: Ճեպել է ամենայն պնդութեամբ զհետ ընթանալ. Սարգ. անդ: *Եւ ինքն մահուամբ ճեպի զհետ ամենայն երկրածնաց. Լաստ. ՟Զ: *Մի՛ հեղգայք առ շնորհն, այլ ճեպեցարո՛ւք: Ի գործ ճեպի: Ճեպին ազգք ամենայն առ ʼի հաւատսն: Յայլ իմն ճեպի բանս. Ածաբ. մկրտ.: Առ որս. ՟Ժ՟Բ: Նանայ.: *Առ սողոմոն յաղագս իմաստութեանն փառացն (կամ վարկի) ճեպեցաւ. Նիւս. երգ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՃԵՊԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — ( ) NBH 2 0179 Chronological Sequence: 5c, 11c Տ. ՃԵՊԵՄ. ն. *Ստիպագոյնս եւ անհանգիստ ʼի նոյն խորհուրդս ճեպեցուցանէր զամենեսեան. Փարպ.: *Որ առաւել ճեպեցուցանէր զնոսա: Այս եւ զտիեզերս ճեպեցուցանէր ʼի հաւատս. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 26 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԵՊԻՄ — ( ) NBH 2 0179 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՃԵՊԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.