ՄԱՂԹԱՆՔ

(նաց.) NBH 2-0199 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c գ. ἰκετηρία, ἰκεσία, ἰκετεία supplicatio, preces. որ եւ ՄԱՂԹՔ. Աղաչանք. աղերս. պաղատանք. աղօթք. միջնորդութիւն. բարեխօսութիւն. *Մաղթանք նախարարաց կամ եպիսկոպոսաց՝ առ մեծն ներսէս, կամ առ արքայն պարսից. Խոր. ՟Գ. 29. 65: *Ոգի զրկելոյս՝ ըստ մաղթանաց գոչման ասողին: Ա՛ռ զաւանդ մաղթանացս, եւ տո՛ւր զողորմութիւն քո շնորհացդ. եւ այլն. Նար.: *Ընկա՛լ տէր զմաղթանս մեր: Մաղթանօք սորա խնդրեսցուք զթողութիւն մեղաց: *Մաղթանօք սոցա խնայեա՛ ʼի մեզ. եւ այլն. Շար.: Իսկ ʼի ժամագիրս Մաղթանք կոչին համառօտ աղօթք ʼի բերանոյ աւագերիցուն. (ռմկ. սլաքական աղօթք:)

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՕԹՔ — (թից.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c գ. Աղաչանք առ Աստուած. (որպէս լինի եւ յամաչելոյ՝ ամօթ. ʼի ճանաչելոյ՝ ծանօթ. յարածելոյ արօտ.) մաղթանք. խնդրուածք. պաղատանք. խօսք ընդ Աստուծոյ. եւ ուխտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՉԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. ἁξίωμα preccatio, preces Խնդրուած. աղերս. աղօթք, պաղատանք, մաղթանք. ... *Աղաչանք իմ եւ խնդրուածք իմ այս են: Բան աղաչանացս իմոյ ընդունելի քեզ լիցի: Զի՞նչ են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. Աղաչանք, պաղատանք, մաղթանք, ողոք, զաղէտ սրտին յայտնելով, կամ զաղիս գթոյ թափելով. խեղճ թափելու խնդրուածք. ... *Ընկալեալ աղերս ʼի յիմոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՑ — ( ) NBH 1 0099 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. (լծ. հայեացք. ա՛չս, ակն. եւ հայց). դիտողութիւն եւ խուզարկութիւն լաւաց եւ վատթարաց, լաւութեան կամ կարօտութեան, եւ յանցաւորութեան. տեսչութիւն, խնամ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԱՐԱՀԱՅՑ — ( ) NBH 1 0347 Chronological Sequence: 11c ա. Որ հայցէ զարդարն եւ զիրաւացին. *Արդարահայց մաղթանք. Ասող. յիշատ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏՕՍՐԱԲՈՒՂԽ — ( ) NBH 1 0383 Chronological Sequence: 5c, 12c ա. որ եւ ԱՐՏՕՍՐԱԹՈՐ. ԱՐՏՕՍՐԱԾԻՆ. ԱՐՏՕՍՐԱՀԵՂ. ԱՐՏՕՍՐԱՀՈՍ. Որ բղխէ զարտօսր. ուր իցէ հեղումն արտասուաց. *Զորս տեսանէին կողկողագին միշտ եւ արտօսրաբուղխս. Փարպ.: *Արտօսրաբուղխ մաղթանք. Սարգ. վջ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԿՆ — (ական, կունք, կանց.) NBH 1 408 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c, 14c ա. Բազմաչեայ. շատ աչք ունեցօղ. *Բազմակն եղեւ՝ որ տեսաւ կառքն, ապաքէն զի յամենայն կոյս զհայեցուածսն կալցի: Բազմակամբք քերոբէիւք. Անյաղթ բարձր.: *Զկոյսս զայս պահէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԵՂԷՆ — (ղինի, նաց.) NBH 1 436 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. λογικός, κή, κόν rationalis եւն. Բանաւորական. բանաւոր, բանական. խօսուն, խօսական. *Բանեղէն պատարագ, կամ մաղթանք, կամ գաւազան. Վրդն. սղ. եւ ել: Տօնակ.: *Ներկեա՛ զերանգս իմաստից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆԴՐՈՒԱԾ — (ոյ. մանաւանդ ԽՆԴՐՈՒԱԾՔ, ծաց կամ ծոց.) NBH 1 0953 Chronological Sequence: 5c, 10c, 12c գ. αἵτησις, δέησις, ἰκετεία petitio, preces, oratio, supplicatio. Խնդիր, եւ հայցուած. աղաչանք. աղերս. պաղատանք. մաղթանք. աղօթք. ... *Լուր տէր ձայնի խնդրուածաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0954 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c, 10c ն. ԽՆԿԵՄ μυρίζω unguentis imbuo. որ գրի եւ ԽՆԳԵՄ. Խնկօք եւ իւղովք պատել. զմռսել. անուշահոտ կացուցանել. ըստ յն. մեռոնել. *Յառաջագոյն խնկեաց(կամ խնգեաց) զմարմին իմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.