ԱՆԶԵՂՋ

(զղջի, ից.) NBH 1-0145 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 9c, 12c ա. գրի եւ ԱՆԶԻՂՋ. ἁμετανόητος Որ չունի զեղջ. որ ոչն զղջանայ. անապաշաւ. անդարձ. չիզըղջացօղ ... *Ըստ անզեղջ սրտի քո գանձես անձին քում բարկութիւն. Հռ. ՟Բ. 5: *Խստանայ սիրտ նորա, եւ մնայ անզեղջ: Անզեղջ է ʼի չարիսն: Ո՞ւր ես անզեղջդ ʼի չարիս բանսարկու: Անզեղջ յանօրէնութիւն, կամ ʼի ստախօսութիւն, կամ ʼի նենգութիւնն: Ի վերայ կամակորիցն եւ անզղջիցն. Լմբ.: *Մեղաւորաց անզղջից: Անզղջիցն դատաստան արեան: Անզղջիցն մահ որոշեաց. Մշ. Դտ.: Մերթ այն ինչ՝ յորոյ վերայ չէ եղեալ զղջումն եւ ցաւ. չիզղջացած. ... *Մահ՝ անզեղջ մեղքն է. Լմբ. սղ. ՟Զ: ԱՆԶԵՂՋ. Անստրջանալի. ընդ որ ոչ լինի զղջալ. անփոփոխ՝ բարի կամ անբրի. որ ետ չիդառնար. ... ἁμεταμέλητος *Անզեղջ են շնորհք եւ կոչումն Աստուծոյ. Հռ. ՟Ժ՟Ա. 29: *Անզեղջ իմաստութիւն: Անզեղջ սրտիւ՝ օրհնել: Յճխ. ՟Գ. ՟Ժ՟Գ: *Անզեղջ ուրախութիւն, կամ կերակուր. Լմբ. սղ. եւ Լմբ. պտրգ.: *Ի Տեառնէ ժամանեալ անզեղջ խռովութիւն ʼի վերայ Ադամայ. Զքր. կթ.: մ. ԱՆԶԵՂՋ. մ. Առանց զղջանալոյ. *Ուրախանայ սիրտս՝ անզեղջ: Երդուաւ անզեղջ. Լմբ. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԳՈՐՈՅՆ — ( ) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c ա. ԱՆԱԳՈՐՈՅՆ. գրի եւ ԱՆԱԳՈՐՈՆ. ԱՆԱԳՈՐՈՒՆ. ԱՆԱԳՈՐՈՎՆ. իբր անգորով, անգութ, անկարեկից, խստասիրտ. ἅστοργος naturalis amoris expers, ἁσυμπαθής adfectu carens, ὡμός …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱՇԱՒ — ( ) NBH 1 0109 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c, 12c, 13c ա. ἁμετανόητος quem non poenitet Որ ոչն ապաշաւէ. անզեղջ. անապաշխար. յամառ. ... *Անապաշաւս թշնամութեամբ: Անապաշաւ կամօք. Լմբ. ատ. եւ Լմբ. սղ.: *Յանապաշաւ բարս մնալով. Համամ առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱՇԽԱՐ — (ի, ից.) NBH 1 0109 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c ա. Չապաշխարօղ. անզեղջ. անապաշաւ. անդարձ. ծրդեալ մեղօք. ... *Որ գալոցն են ʼի վերայ անապաշխարիցն (տպ. անապաշխարողաց). Յճխ. ԺԹ: *Բարկութիւնն եկեալ ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱՇԽԱՐՈՂ — (ի, աց.) NBH 1 0109 Chronological Sequence: Early classical, 9c Տ. ԱՆԱՊԱՇԽԱՐ, իբր անզեղջ. *Վասն անապաշխարողաց տրտմեցայց. Ոսկ. ՟բ. կոր.: *Մի՛ ոք յանապաշխարողաց մերձեսցի. Նանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԱՌՆԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0131 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. Անդարձ. որ ոք կամ որ ինչ ոչ դառնայ յետս. անզեղջ. եւ անխոտոր. հաստատուն եւ անհրաժեշտ. ... *Սուրբք եւ անդառնալիք ʼի չարիս. Վրք. հց. ԻԱ: *Ետես բռնաւորն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԱՐՁ — I. (ի, ից.) NBH 1 0131 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἁμετανόητος animum mutare nescius, impoenitens որ եւ ԱՆԴԱՌՆԱԼԻ. Անզեղջ. յամառ. անփոփոխ ʼի չարեաց. դարձի չեկօղ. ... *Վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԻՂՋ — ( ) NBH 1 0145 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆԶԵՂՋ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶՂՋԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0145 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c Տ. ԱՆԶԵՂՋ ըստ ՟Ա. նշ. *Անզղջական զառածեալ: Յանզղջական հոգւոյն. Նար. ՟Հ՟Ա. եւ Մծբ.: Եւ ըստ ՟Բ. ἁμεταμέλητος *Եռացեալհոգւոյն՝ անզղջական իմանալեաւն նահատակէր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶՂՋԱԿԱՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0145 Chronological Sequence: 12c մ. ԱՆԶՂՋԱԿԱՆԱԲԱՐ ԱՆԶՂՋԱԿԱՆԱՊԷՍ Անզեղջ մնալով ʼի չարիս. անզղջութեամբ. խստասրտութեամբ. *Անզղջականաբար ըմբռնէ ʼի մեղս. Լմբ. սղ.: *Մինչեւ ցե՞րբ յաջակողմեանն գթեմք անզղջականապէս: Յաճախողին ʼի մեղս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.