ՄԱՏՈՒՌՆ

(տրան, րունք, րանց.) NBH 2-0215 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c գ. (որպէս թէ Մարտուռն. ըստ յն. մարտի՛ռիօն այսինքն Մարտիրոսանոց.) μαρτύριον martyrium, templum in honorem martyris; locus, ubi martyres colunter, sacellum, oratorium, basilica. Վկայարան. վկայանոց, տաճար փոքրիկ ʼի յիշատակ մարտիրոսաց. եկեղեցի. աղօթարան. ուխտատեղի. *Շինեաց ʼի վերայ մատուռն (կամ մատուռ). Տէր Իսրայէլ. դեկտ. ՟Ի՟Ա.: *Զշինուած մատրանն կազմէին. Ագաթ.: *Շինէր եկեղեցիս աստուծոյ, եւ մատրունս նախ եղելոց վկայիցն աստուծոյ. Ճ. ՟Բ.: *Այլեւ ոչ ʼի մատրունսն լինել վաճառս. Բրս. հց.: *Ոչ երթեալ ʼի ժողովարանս եւ ʼի մատրունս հրէից եւ հեթանոսաց. Յհ. իմ. ատ.: *Տօնք ամենայն մարտիրոսաց, զոր մատուռն կոչեմքʼʼ. այսինքն օր մատրան կամ հանդիսարան տօնի վկայից. Կանոն.: *Ննջէին՝ որպէս այժմ ʼի մատռունս, վասն ցաւոց ինչ, կամ վասն ուխտից. Կիւրղ. թագ.: ՄԱՏՈՒՌՆ. Որպէս սեպհականեալ անուն տաճարի սուրբ յարութեան՝ որ յերուսաղէմ, ուր փակի եւ գողգոթա. *Երթան ʼի մատուռն: Այս կարգ ʼի մատրանն կատարի. Ճշ.: Տօնակ.: Յայս միտ գրի ʼի Կոչ. ՟Ժ՟Դ. *Ոչ ըստ այլոց եկեղեցեաց եւ այս գողգոթա (եւ) տեղիս այլոց եկեղեցեաց եւ տեղիս յարութեան՝ եկեղեցի կոչեցաւ, այլ՝ տուն վկայութեան (յն. մատուռ). եւ այլն: Ի նշանաւոր մատրանէ աստի առաւելապէս անուն կալաւ տօնն եկեղեցւոյ ʼի կիրակէի աշխարհամատրան:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՕԹԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c գ. ԱՂՕԹԱՆՈՑ որ եւ ԱՂՕԹԱՏՈՒՆ, ԱՂՕԹԱՐԱՆ. εὑκτήριον oratorium Տուն եւ տեղի աղօթից. եկեղեցի. տաճար. մատուռն. աղօթք ընելու տեղ, ժամ. ... *Քրիստոս իբրեւ եկն, զամենայն երկիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: 13c ա. Բազմագունի. գեղեցկանկար. *Ամենագոյն եւ վայելչագոյն մատուռն ʼի վերայ գերեզմանին Քրիստոսի շինեցաւ. Հ. կիլիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՈՒՌՆ — (տռան կամ տրան.) NBH 1 0263 Chronological Sequence: Unknown date գ. βασιλική basilica (այսինքն արքունի տաճար.) Մատուռն կամ եկեղեցի երեւելի, յոր ընթանայ ամենայն աշխարհ. որպիսի էր առաջին կաթողիկէն հիմնարկեալ յառաքելոց՝ կից վերնատանն սիոնի. յորմէ եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՏՆԱՓՈՐ — ( ) NBH 1 0541 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c, 14c ա. ὐπόγαιος, γλαφυρός subterraneusm cavus Փորեալ ընդ գետնով. ստորերկրեայ. *Գետնափոր տուն. Երեմ. ՟Ը. 11: Ճ. ՟Զ.: Զենոբ.: *արգելանոցս իւրեանց արարին գետնափորս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՄԱՏԵՂ — (ի, աց.) NBH 1 0830 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c գ. ԺԱՄԱՏԵՂ ԺԱՄԱՏԵՂԻ. Տեղի ժամ ասելոյ. եկեղեցի. մատուռն. աղօթարան. աղոթք ընելու տեղ, ժամ. *Ժամատեղ եդիք, աղօթս կարգեցիք. . . Ծոյլ ժամատեղաց, սիրող հեշտ կենաց. Գանձ.: *Քակեցան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՄԱՏԵՂԻ — (ղւոյ, ղեաց.) NBH 1 0830 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c գ. ԺԱՄԱՏԵՂ ԺԱՄԱՏԵՂԻ. Տեղի ժամ ասելոյ. եկեղեցի. մատուռն. աղօթարան. աղոթք ընելու տեղ, ժամ. *Ժամատեղ եդիք, աղօթս կարգեցիք. . . Ծոյլ ժամատեղաց, սիրող հեշտ կենաց. Գանձ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՆԱՆԻ — (նւոյ կամ նոյ.) NBH 1 1047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. Կանայք. γυναῖκες mulieres, feminae. կնիկներ. ( կանանի ասեն եւ ջուղայեցիք.) *Զարհուրեցան կանանին՝ որ ընդ նունեայ, եւ սկսան փախչել. Պտմ. վր.: *Զիւրեանց կանանին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆՍՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 1088 Chronological Sequence: 10c, 12c, 13c ա. Ունօղ զկեանս. կենսակիր. կենդանի. կենդանաւէտ. *Կենսունակ տախտակ անխորտակելի. Նար. գանձ խչ.: *Մարմնով կամաւ բեւեռեալ ʼի կենսունակ փայտին. Շ. տաղ խչ.: *Ի վերայ կենսունակն փայտի: Ի կենսունակն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՏՐԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 2 0216 Chronological Sequence: Unknown date գ. Մարտիրոսանոց. մատուռն. վկայարան. *Եկեղեցիս եւ մատրանոցս շինէր: Շինէիք եկեղեցիս եւ զգերեզմանս մեռելոց, զորս եւ մատրանոցս իմն անուանէիք. Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԳԱՐԷԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 2 0218 Chronological Sequence: Early classical գ. որ եւ ՄԱՐԳԱՐԷԱԿԱՆ. Վկայարան կամ մատուռն մարգարէի. *Մարգարէանոցն յովհաննու: Ի գաւառէն տարոնոյ ʼի մեծէ մարգարէանոցէն յովհաննուʼʼ. (այն է եկեղեցի եւ վանք՝ մշու սուրբ կարապետին.) Բուզ. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.