ԱՆԸՆԴՈՒՆԱԿ

(-) NBH 1-0148 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἅδεκτος, ἁμέτοχος incapax, expers Որ չէ՛ ընդունակ. անկցորդ. անբաժ. անտեղի տալի. տեղիք չտուօղ, անյարմար. ... *Հրեշտակք անկցորդք են եւ անընդունակ ամենայն ախտի. Փիլ.: *Անընդունակ են ամենեւին մերոյս ախտաւոր խնդութեան: Նիւթականաց ինչ ցնորից անընդունակ եղեալք. Դիոն.: *Արեգակն անընդունակ ասի լինել խաւարի. Սահմ. ՟Ժ: *Ոչ ոք է անընդունակ Աստուծոյ շնորհացն. Բրս. հց.: *Կատարեալ է Աստուածութիւնն, եւ անընդունակ նուաստութեան. Աթ. ՟Բ: *Որպէս բնութիւնն անխառն եւ անընդունակ է վատթար կրից, նմանապէս եւ արդարութիւն նորա անընդունակ է չարաչար կրից: Անընդունակ չարաչար գանձուց բանսարկուին. Սարգ. յկ. ՟Դ: եւ Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ժ՟Բ: *Անընդունակ յանցման մեղաց, կամ ապականութեան. Նար.: *Ամպ թեթեւ լուսաւոր՝ անընդունակ խոնաւութեան. Շար.: *Ոչ խիստ եւ անընդունակ առ իրսդ. Թղթ. յն.: *Անարժանս բարեաց, անընդունակս սիրոյ. Նար. ՟Կ՟Է: Կամ չընդունօղ, եւ չունօղ. *Ոչ եթէ զամենեսեան անընդունակս ասէ լինել նորա վկայութեանցն. Նանայ.: *Անընդունակք լինէիք՝ որ ʼի մէնջ առաքեցեալքն գային առ ձեզ. Արծր. ՟Ա. 5: *Ասեն՝ թէ անընդունակ է (այդր հատուածոյ՝) առաջին թարգմանութիւն Աւետարանին. Թէոդոր. մայրագ.: ԱՆԸՆԴՈՒՆԱԿ. իբր անընդունելի. չընկալեալ. անընկալ. ... *Առանց ուղիղ հաւատոյ եւ առաքինութեան անընդունակ է պաշտօնն. Խոսր.: *Քամահեսցեն զնա, եւ անընդունակ զվարդապետութիւնսն ցուցցեն. Նանայ.: *Գնաց ʼի կողմանս մարաց եւ եղիմացւոց, եւ անընդունակ եղեալ ʼի նոցանէ՝ ոչ կարաց կատարել անդ զօրութիւնս. ՃՃ.: Կամ անտանելի. անբովանդակելի. *Անընդունակ բնութիւն. Առ որս. ՟Ե: *Զանընդունակն լայնատարած դիմաց երկրիս՝ առ իւր պարփակել. Նար. խչ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԶՂՋԱՆԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0145 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c, 13c ա. Իբր անընդունակ զղջման եւ ստրջանաց. *Ո՛վ՛ անտանելի ձայնիս. Աստուած զղջանայ անզղջանալի բնութիւնն. Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Ե: Իբր այն ինչ՝ ընդ որ ոչ լինի զղջալ կամ ստրջանալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԴՈՒՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0148 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ἁμέτοχος Տ. ԱՆԸՆԴՈՒՆԱԿ ըստ ՟Ա նշ. *Աստուած յայսմ ամենայնէ անընդունական է: Տղայ մանկանն անձն անկցորդ եւ անընդունական է երկաքանչիւրոյ, ʼի բարւոյ եւ ʼի չարէ. Փիլ. նխ. ՟բ. եւ Փիլ. այլաբ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c ա. Չընդունելի. անհաճոյ. ... *Բայց զի ʼի բնագրին ոչ գտանի, մեզ անընդունելի է. Արշ. ՟Ժ՟Ե: *Անընդունելի են պատարագք նորա. Մծբ. ՟Դ: *Զաղօթսն անգործ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԴՈՒՆՈՂ — ( ) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date ա. Չընդունօղ. *Դու միայն անընդունող եղեր, եւ ատեցեր զմեզ. Ճ. ՟Բ.: ( Ճ. ՟Ա. անընդունակ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԿԱԼ — ( ) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c ա. (որ գրի եւ ԱՆԸՆԳԱԼ). Չընկալեալ. անընդունելի. *Զի մի՛ յանկարծ երեւեալ՝ անծանօթ անընկալ լիցի: Անընկալ եղեւ (ʼի մարդկանէ). Ագաթ.: *Ապաշխարութիւն նոցա անընկալ լիցի: Անընկալ լիցի տօնն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԻՐԸՆԴՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 0174 Chronological Sequence: 8c ա. Անընդունակ կրից. անկարիք. *Բնութիւն անկիրընդունակ, եւ առանց կարեաց. Խոսրովիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԱՍՆ — (սին, սունք կամ մասք, սանց.) NBH 1 0200 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 14c ա. ἁμερής partium expers Որ ոչն ունի մասունս բաղադրիչս. պարզ ամենեւին. անմասնիկ. անբաժանելի ʼի մասունս. (հոգին, եւ կէտն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՉԱՐՉԱՐ — (ի, ից.) NBH 1 0224 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c ա. ἁπαθής passione carens, incolumis Անչարչարելի. անընդունակ չարչարանաց. անկիր. անախտ. *Անչարչար ըստ բնութեան աստուածութեանն է բան. Լմբ. հանգ.: *Անչարչար բնութիւն. Սկեւռ. ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՉԱՐՉԱՐԵԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0224 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ա. ἁπαθής impatibilis որ եւ ԱՆՉԱՐՉԱՐ. Անընդունակ չարչարանաց, եւ կրից, կամ ախտից. անայլայլելի. անախտ. անկրական. *Անշօշափելին, եւ անչարչարելին, որ վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԱՐ — ( ) NBH 1 0243 Chronological Sequence: 6c, 8c ա. ἁφόρητος intolerabilis Որ ոչն տարեալ լինի. անտանելի. անըմբռնելի. անհնարին. ... *Անտար վրիժագործութիւն: Անտար խռովութիւն. Պիտ.: ԱՆՏԱՐ. ἁχώρητος incapax Անկարօղ ʼի տանել. անընդունակ. ... *Մարմնաւորք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.