ՄՍՈՒՐ

(մսրոյ, կամ ի, ոց.) NBH 2-0303 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 13c գ. φάτνη praesaepe, praesaepium եւ stabulum παράθεσις appositio. Տախտակամած տաշտաձեւ խորշ յախոռս եւ ʼի գոմս՝ որպէս սեղան կերակրոյ անասնոց. լայնաբար՝ Ախոռ. գոմք. ... *Ուր ոչ գոն եզինք, մսուրք սուրբ են: Կամ թէ գոչիցէ՞ եզն առ մսուր, յորժամ ունիցի զկերակուր: Եդ զնա ʼի մսուր, զի ոչ գոյր նոցա տեղի յիջեւանին: Ո՞չ արձակէ զեզն իւր կամ զէշ ʼի մսրոյ. եւ այլն: *Զանասունս ʼի մսրոց ʼի բաց հալածէին: Կերակրոց եւ ըմպելեաց եւ մսրց (գիտակ են անբանք). Փիլ. յովն. եւ Փիլ. լիւս.: *Ժողովեալք առ մսրովն (բեթղեհեմի՝) մարգարէութեամբ սաղմոսաց զծնունդն պատմեն. Արշ. ՟Ժ՟Ա: *Ի մսուր եդաւ, այլ զմսրովն հրեշտակք պարաբերեցին. Պիտառ.: *Մսրին նման երկնանման՝ յորում եդաւ աստուած բանն, լիցին եւ սիրտք մեր արժան՝ լինել նմին օթարան. Տաղ յհ. եղբ. հեթմ.: *Ի մսրոյ սկսաւ, եւ առ յովանակն կատարեաց յովանակով. Եփր. համաբ.: ՄՍՈՒՐ կամ ՄՍՈՒՐՔ ԲԵՐԱՆՈՅ՝ են Շրթունք բացեալք. *Զկզակսն, եւ զմսուր բերանոյն խորտակել: Մսուրք բերանոյն փշրեցան, եւ ատամունքն չարաչար ʼի բաց թափեցան: Գանել քարամբք զկզակս նորա, մինչեւ ջաղջախեալ խորտակեցան մսուրք բերանոյ նորա. Հ. կիլիկ.: Ճ. ՟Ա. եւ Ճ. ՟Բ.: ՄՍՈՒՐ, եւ ԿԱՌՔ ՄՍՐԻ. Տ. ՅԱՐԴԳՈՂ. *Եթերին պատեանքն են ʼի կառս մսրի ժողովեալ սառնական օդքն: Պիտառ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԽԱՆՁԱՐՐԱՊԱՏ — ( ) NBH 1 0921 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 13c ա.մ. Պատեալ խանձարրովք կամ ʼի խանձարուրս. *Ի կուսէա սրբոյ խանձարրապատ յանբանից մսուր: Այժմ խանձարրապատ արաւի ազգի մարդկան. Զքր. կթ. ծն.: *Խանձարրապատ ʼի նիւթականաց. Գանձ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՆՁԱՐՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0921 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ն. σπαργάνω fasciis constringo. Խանձարրովք կամ ʼի խանձարուրս պատել. *Խանձարրեաց զնա, եւ եդ կամ ընկողմնեցոյց ʼի մսուր: Խանձարրեաց զարկողն զլոյս որպէս զօթոց: Խանձարրեաց զխմբագործօղն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՂՄՆԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 1113 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c ԿՈՂՄՆԵՑՈՒՑԱՆԵԼ կամ ԿՈՂՄԵՑՈՒՑԱՆԵԼ, ԿՈՂՄԱՆԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. κοιμίζω, κοιμάω cubare facio. Ընկողմանեցուցանել. ննջեցուցանել. տարածել զհիւանդն կամ զմեռեալն կամ զմանուկն. պառկեցընել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐԴԳՈՂ — (ի, իւ.) NBH 2 0346 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 14c գ. ՅԱՐԴԳՈՂ կամ ՅԱՐԴԱԳՈՂ. որ եւ ԾԻՐ կամ ՀԵՏՔ ՅԱՐԴԳՈՂԻ. ըստ յն. եւ լտ. Կաթնածիր կամ Ծիր կաթին. γαλαξίας κύκλος lacteus circulus, galaxia, via lactea. իտ. via lattea. Սպիտակափառ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՔԱՏԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: 8c, 12c մ. Որպէս աղքատ ոք. աղքատաբար. ախքըտի պէս, խեղճաբար. ... *Աղքատապէս երեւեցաւ (Տէրն մեր). Լմբ. սղ.: *Եդեալ ʼի մսուր աղքատապէս. Եփր. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏԵՂԱՏԵՍԱԿ — ( ) NBH 1 0318 Chronological Sequence: Unknown date, 9c ա. ԱՍՏԵՂԱՏԵՍԱԿ ԱՍՏԵՂԱՏԻՊ Որ ունի զտեսիլ եւ զնմանութիւն աստեղ. աստղակերպ. աստեղաձեւ. *Աստեղատեսակ յերկինս նկարագրութեամբն (խաչի) զյաղթութիւն ստացեալ լինէր. Նանայ. (որ ʼի Ճ. գրի ԱՍՏՂԱՏԵՍԱԿ):… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏԵՂԱՏԻՊ — ( ) NBH 1 0318 Chronological Sequence: Unknown date, 9c ա. ԱՍՏԵՂԱՏԵՍԱԿ ԱՍՏԵՂԱՏԻՊ Որ ունի զտեսիլ եւ զնմանութիւն աստեղ. աստղակերպ. աստեղաձեւ. *Աստեղատեսակ յերկինս նկարագրութեամբն (խաչի) զյաղթութիւն ստացեալ լինէր. Նանայ. (որ ʼի Ճ. գրի ԱՍՏՂԱՏԵՍԱԿ):… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԳԼՈՒԽ — ( ) NBH 1 402 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c ա. πολυκέφαλος multa habens capita Որոյ են բազում գլուխք. որ եւ ասի ԲԱԶՄԱԳԼԽԵԱՆ, ԲԱԶՄԱԳԼԽԻ. շատ գլխով, գլուխը շատ. *Գօտի ածել ընդ մէջ. քանզի տեղին այն ʼի մսուր համարեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 407 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. κλητός, συνανακείμενος, ἁνακείμενος invitatus, discumbens, convictor Կոչնական՝ բազմեալն ʼի սեղան. բարձակից. ... *Ադոնիա, եւ ամենայն բազմականք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 418 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 13c ն. κατακλίνω reclino, discumbere facio, depono Տալ բազմիլ. նստուցանել. դնել՝ զետեղել պատուով, կամ ʼի սեղան, եւ այլն. ... *Բազմեցուցէ՛ք զդոսա դասս դասս.. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.