ՄՐՐԻԿ

(մրրկի, կաց.) NBH 2-0309 Chronological Sequence: Unknown date գ. ἁτμίς vapor ὀμίχλη fuligo λαίλαψ , καταιγίς procella, tempestas, turbo συστροφή conversio, contorsio. Մրուր կամ մուր ցնդեալ յօդս հողմակոծեալս. շոգի՝ գոլորշի՝ ծուխ ցնդեալ եւ ծփեալ. փոթորիկ. խռովութիւն օդոց, եւ ալէկոծութիւն ծովու. ... *Ելանէր բոց երկրին իբրեւ մրրիկ հնոցի: Մրրիկ ծխոյ: Իբրեւ զմրրիկ էք: Այս մրրիկ բաժին նոցա: Շուրջ զնովաւ մրրիկ յոյժ: Հալածեսցես զնոսա մրրկաւ քով: Կործանումն ʼի նմանութիւն մրրկի գայցէ: Մրրիկ հողմոյ շնչեսցէ ʼի թեւս նոցա: Իբրեւ զփոշի՝ զոր տարաւ մրրիկ: Ի մրրկէ հալածեալ: Իբրեւ զմրրիկ հոսեսցէ զնոսա: Ասէ տէր զյոփ ʼի մրրկէ եւ յամպոյ: Եղեւ մրրիկ մեծ ʼի ծովուն: Իբրեւ զնաւավար ʼի մէջ բազում մրրկի. եւ այլն: *Եւ են ʼի միասին ամենայն հոտք՝ ծուխ, եւ կամ մրրիկ. եւ ʼի սոցանէ՝ այն, որ յօդոյ ʼի ջուր հասանի, մրրիկ է. եւ այն՝ որ ʼի ջրոյ յօդ, ծուխ. Պղատ. տիմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԾՈՒԽ — (ծքոյ, ոց.) NBH 1 1027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. καπνός fumus. Թուխ եւ թանձր գոլորշիք նիւթոց խանձողելոց ʼի հրոյ. եւ Շոգի. մուխ. ... *Ծուխ հնոցի: Սիւն ծխոյ: Ստեղն ծխոյ: Մրրիկ ծխոյ: Ծուխ խնկոյ: Որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈՒՌՈՅՑՔ — (ռից.) NBH 1 0057 Chronological Sequence: 6c գ. ԱՄԲՈՒՌՔ որ եւ ԱՄԲՈՒՌՈՅՑՔ, այս ինքն ուռոյցք ամպոց. ամպրոպ. խառնակութիւն օդոց. մրրիկ. փոթորիկ. ... τυφών որ եւ ՏԻՒՓՈՆ. typho, vortex, ventus acrior *Շունչք հողմոց եւ ամբուռից (ա՛յլ ձ. ամբուռուցից), եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈՒՌՔ — (ռից.) NBH 1 0057 Chronological Sequence: 6c գ. ԱՄԲՈՒՌՔ որ եւ ԱՄԲՈՒՌՈՅՑՔ, այս ինքն ուռոյցք ամպոց. ամպրոպ. խառնակութիւն օդոց. մրրիկ. փոթորիկ. որ եւ ՏԻՒՓՈՆ. *Շունչք հողմոց եւ ամբուռից (ա՛յլ ձ. ամբուռուցից), եւ որոտմունք, եւ փայլատակունք. Արիստ. աշխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊՐՈՊ — (ի, աց.) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. Թուի ամպուռք, ամպուռոյցք. կամ րոպէ՝ այս ինքն արկած՝ ամպոց. տրոփումն ամպոց. ամբոխումն օդոց. մրրիկ. փոթորիկ. եւ ամենայն խառնակութիւն, վրդով, յոյզք. խռովութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍ — I. (այսր, այսմ, յայսմ, այսու, այսք, այսց. կամ այսորիկ, այսմիկ, յայսմանէ, այսուիկ, այսոքիկ, այսոցիկ, յայսցանէ, այսոքիւք.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դեր. ցուց. ա. Իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԱՅՏ — (ի, ից.) NBH 1 0206 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἅδηλος non manifestus, occultus, obscurus, nonnnotus Որ չէ յայտ կամ յայտնի. անգիտելի. անծանօթ. ծածուկ. գաղտնի. մթին. անհաւաստի. անստոյգ. ... *Մուտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՒՕՏՈՒ — ( ) NBH 1 0298 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c մ. ԱՌԱՒՕՏՈՒ ԱՌԱՒՕՏՈՒՆ ԱՌԱՒՕՏՈՒՑ. գրի եւ ԱՌԱՒՕՏՈՅ. Ընդ առաւօտն. ընդ առաւօտս. առւըտուն, առտու. ... *Առաւօտու եղիցի ուրախութիւն: Լցաք առաւօտու ողորմութեամբ քո: Պատմել առաւօտու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 423 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c ն. եւ չ. ԲԱԽԵՄ որ եւ ԲԱՂԽԵԼ, եւ առաւել ըստ յետնոց. (ʼի ձայնէն առեալ՝ բա՛խ, բախ. ջա՛խ, ջախ.) Հարկանել ուժգին՝ մինչեւ ցթնդիւն եւ ʼի հնչիւնձայնի իրիք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԱԴԷՄ — ( ) NBH 1 470 Chronological Sequence: 14c ա. Բացաւ գլխով եղեալն. համարձակ, աներկիւղ. *Կին (չար)՝ տան մրրիկ, բացադէմ պատերազմ, հարակից գազան. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՑ — (ոյ, ով, բոցք.) NBH 1 508 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. φλόξ flamma Փայլակնացեալ բորբոք հրոյ. պայծառագոյն եւ նրբագոյն մասն կրակի ցոլացեալ ʼի վերոյ քան զայրելի նիւթն. բոց. ... *Ելանէր բոց երկրին իբրեւ մրրիկ հնոցի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.