ՅՕԴԵՄ

(եցի.) NBH 2-0379 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c, 15c ն. συναρμολογέω, συναρμόζω, συμπλάττω , συντίθημι concinno, compingo, coapto, compono ἁρθρόω articulo, formo, figuro եւն. Յօդիւ կապել. զօդել. շաղկապել. բաղադրել. յարմարել. յերիւրել. պատկանել. յանգել. *Յորում ամենայն շինուածն յօդեալ եւ պատշաճեալ: Ուստի ամենայն մարմինն յօդեալ եւ պատշաճեալ ամենայն խաղալեօք տարաբերութեան. Եփես. ՟Բ. 21: ՟Դ. 16: *Ամենեցուն արարողական, եւ միշտ զամենայն յօդող, եւ անլոյծ պատկանաւորութեան եւ կարգի ամենայնի պատճառ. Դիոն.: *Իբրեւ շինեաց յօդեաց զկողն, ամենայն պիտոյիւք կազմեաց զնա. Եփր. ծն.: *Զանարար բնութիւնն ընդ արարեալ բնութեանն յօդեաց, եթէ ոչ մկրտեսջիք ասէ՝ ʼի ջրոյ եւ ʼի հոգւոյ. Սեբեր. ՟Գ: *Իւրաքանչիւր պարզքն եւ յօդեալքն. Վեցօր. ՟Ա: *Ի չորից հիւթոցն յօդեալ են: Նախ զչորս հիւթսն մեկնեալս արարեալ, եւ ապա նոքօք յօդեաց զամենայն. Եզնիկ.: *Իբր շաղկապաւ յօդեալ ունին զմիմեանս. Երզն. մտթ.: *Յօդեա՛ ʼի քեզ միութեամբ. Շար.: *Վէմն անդրդուելի յօդէր զհանուրս՝ զՔրիստոսն Աստուծոյ դաւանելով որդի. Շ. տաղ.: *Զիա՞րդ ընդ մեծին մաղթանաց զիմս յօդեցից. Նար. կ.: *Ամենայն քարոզ յայս յօդի. վասն հոգւոցն հանգուցելոց եւ այլն. Խոսր.: ՅՕԴԵԼ. Յարմարել զյօդաւոր բարբառ կամ զնշանակ իմաստիցն, կցկցել զբան. հայթհայթել, կարկատել. ձեւացուցանել, խոխոտել. հնարել պատճառանս. *Անբանք եւ լռեալք, բայց միայն սակաւ նշանիւք յօդէին միմեանց՝ զոր պարտն էր գործել. Վրք. հց. ՟Թ: *Երեւի թէ զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն. Պիտ.: *Յօդեաց զպատճառ պատանեկին եւ զնետին ձգելոյ. Եփր. թագ.: *Ոչ պատճառս յօդես մահու, այլ հնարս խնդրես կենաց. Նար. ՟Ձ՟Բ: *Վասն դատակնքաց, զոր յօդեցին զտեառնէ մերմէ. յօդեցին իսկ զդատակնիք փրկչին մերոյ. Եւս. պտմ. ՟Թ. 5: *Սուտ պատճառս յօդելով. Շ. ընդհանր.: *Ոչ լուաք ինչ ʼի ձէնջ յայնժամ. արդ իմն յօդէք, արդ իմն կցկցէք, յորժամ իրքս եկին հասին ʼի վերայ. Ոսկ. ես. (թ. ույտուրմագ, եափամագ, տիւզմէք, էքլէմէք. որպէս ՟Ա. եւ ՟Բ. նշ.): ՅՕԴԵԼ. որ եւ ՅՕԴԱՒՈՐԵԼ. Յարել զյօդ ըստ քերականաց. *Մարդն Յիսուս Քրիստոս, ուր զ՝ն գիրն յօդելով ʼի վերայ մարդոյն, ցուցանէ՝ զի մի անձն է աստուածութեանն եւ մարդկութեան. Մխ. ապար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.