ՅՕՐԻՆՈՒԱԾ

(ոյ, ոց, կամ ի, աց.) NBH 2-0382 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c գ. διάταξις dispositio, ordinstio ἑκτύπωσις expressio, efformatio κρίμα judicium πολυτέλεια sumptuositas, magnificentia եւն. Յօրինումն, եւ Յօրինեալ ինչ. կազմութիւն. կազմած. գործած. դրուագ. հանդերձանք. զարդ. վայելչութիւն. կարգաւորութիւն, իբր կարգ, եւ տնտեսութիւն. հրաման. օրէնք. *Յօրինուածովք եղեւնափայտից: Պատեալ ոսկւով իջելով ʼի վերայ յօրինուածոյն (կամ յօրինուածին): Զձեւ եւ զյօրինուած. ՟Գ. Թագ. ՟Զ. 9. 35: Եզեկ. ՟Խ՟Գ. 10: *Արար զաշտանկսն ոսկիս տասն ըստ յօրինուածոյն իւրեանց: Եւ զճրագունսն լուսոյ ըստ յօրինուածոյնʼʼ. իմա՛ ըստ օրինաց կամ կարգաւորութեան. ՟Բ. Մնաց. ՟Դ. 7. 20: *Կազմեցեր զյօրինուածս երեւելի եւ աներեւոյթ արարածոց: Զի զոր բանն յօրինեսցէ, լոյսն զյօրինուածս ցուցանիցէ. Ագաթ.: Յճխ. ՟Է: *Յօրինուած մարմնոյս: Սքանչելի յօրինուածաւ. Իսիւք.: *Այսպիսի յօրինուածաւ դարմանեալ զհոգիս նոցա յառաջագոյն քան զմարմինս. Արշ. ՟Ի՟Ը: *Ետ բերել պարգեւս եւ պատիւս Աշոտի ըստ իշխանական յօրինուածի. Արծր. ՟Դ. 6:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄՈՔԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0073 Chronological Sequence: 6c գ. παράρτυσις, ἤδυσμα conditura, condimentum Համեմումն. յօրինուած համեմիւք. հանդերձանք համեղութեան. ... *Կազմութեամբ պատրաստութեան, եւ համեմոցն ամոքանօք (յն. մի բառ): Հացք եւ աղ առանց ամոքանաց. անխմոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԴ — (ոյ կամ ի.) NBH 1 0115 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c ա. Որոյ չկայցէ արդ, այս ինքն զարդ կամ յօրինուած. անյարդար. անշուք. անհարթ. անհեթեթ. անձեւ. տձեւ. անզարդ, տգեղ, անշնորհք. ... ἁσχήμων figura carens, deformis, turpis *Հարկ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՀՐԱՄԱՆ — ( ) NBH 1 0325 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c ա. ՅԱստուծոյ հրամայեալ, կամորպէս հրաման աւանեալ. *Աստուածահրաման պատուիրան, կամ պատուէր, օրէնք, գործք, յօրինուած. Ագաթ.: Տօնակ.: Եղիշ. դտ.: Անյաղթ բարձր.: Մանդ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴ — I. ( ) NBH 1 0345 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c մ. ԱՐԴ կամ ԱՐԴ ԵՒՍ. (որ եւ յն. ա՛րդի.) ἅρτι, ἁρτίως, προσαρτίως , νῦν, νυνί, τανίν modo, nunc, nuper Այժմ. յարդի ժամանակի կամ ժամու. ʼի մօտոյ. նորոգ. հիմաշ հիմաճուկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԻՒՆ — (դեան, դեամբ. մանաւանդ՝ արդիւնք, դեանց, դեամբք կամ դեօք.) NBH 1 0349 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ԱՐԴԻՒՆ մանաւանդ՝ ԱՐԴԻՒՆՔ. γέννημα, εὑφόριον, γεώργιον, πράγμα productum, fructus terrae, manipulus… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴՈՒԱԾ — (ոյ.) NBH 1 0351 Chronological Sequence: 6c գ. (ʼի բառէս Արդել). Յօրինուած. Ձեւ. *Հասակ ունի ո՛չ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ բարձեալ ʼի շքեղութիւն. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 435 Chronological Sequence: 10c, 11c, 12c, 13c գ. ποίησις, ποίημα poesis, poema Քերթողութիւն, քերթուած. ... *Տաղաչափութիւն, որ եւ բանաստեղծութիւն ասի. Երզն. քեր.: Այլ առաւել՝ Յօրինուած ճարտար բանից յո՛ր եւ է կարգի. բանահիւսութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԿԱԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0537 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. Գեղեցիկ կազմութիւն. ճարտար յօրինուած, կերտուած. գեղեցիկ շէնք, աղուոր ստեղծուած. *Հայել ʼի բոյսս, ʼի տունկս, ʼի մարդոյն գեղեցկակազմութիւն. Գր. հր.: *Քաղաք բազմաժողով էր մարդկային… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐԾՈՒԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0577 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. ποίησις, ἑργάσις factura, ous Գործած. արարուած. յօրինուած. գործ. գործուած. շէնք, բանուածք, բան. ... *Ըստ իւրում գործուածոյ: Ըստ ամենայն գործուածոյն: Յաւուր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐՈՒԱԳ — (ի, աց.) NBH 1 0644 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ԴՐՈՒԱԳ կամ ԴՐՈՒԱԿ. ψαλίς, ἁγκύλη, λεπίς fornix, laquear, cochlea, lamina Դիր, կամ դրութիւն առ ի զարդ. եդեալ ագոյցք. ոլորք. յօրինուած պէսպէս՝ ի գլուխ սեանց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.