ՆԱԽԱԴՈՒՌՆ

(դրան, անց. կամ նախադուրք, դրաց.) NBH 2-0387 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 13c գ. ՆԱԽԱԴՈՒՌՆ կամ նախադուրք. πρόθυρον , προπύλαιον, -λον vestibulum, limen. Առաջին դուռն արտաքին. դուրք դրաց. նախկին մուտք (տան, եւ իրաց). որ եւ Դրանդիրք դրան, Աղիւսադուռն. եւ Միջավայրն ʼի մէջն երկուց դրանց. սրահ. գաւիթ. դրսի՝ առջի մեծ դուռը, եւ բակ. ավլու. մէյտան. *Կացոյց զիս ʼի նախադուռն դրանն ներքնոյ. Եզեկ. ՟Ը. 3: *Մի՛ զնախադրունս պսակեսցուք. Ածաբ. ծն.: *Կա՛ց առ նախադրունս եկեղեցւոյն: Ելանէ ʼի տեղի նախադրացն. Ճ. ՟Գ.: *Ի բա՛ց կաց ʼի նախադրացդ: Նշանք առանց առաքինութեան ոչ կարեն ʼի նախադրունս արքայութեան առաջնորդել ումեք: Անհնար է առանց ողորմութեան մօտեալ առ նախադրունս արքայութեան. Ոսկ. ղկ. Ոսկ. գծ. Ոսկ. յհ.: *Օրս (բարեկենդանի) նախադուռն է պահոց: Ոչ ոք ʼի նախադրունսն պղծեալ՝ արժանաւորի մտանել ʼի սրբութիւնսն. Բրս. պհ. ՟Բ: *Աբրահամ նախադուռն իմն բարեպաշտութեան հաստատեցաւ: Այս է նախադուռն կրթարանիս. Պիտ.: *Նախադուռն մարտիւրոսաց եւ սարկաւագաց (ստեփանոս). Գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԻՒՍԱԴՈՒՌՆ — (դրան.) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Early classical գ. Ըստ յն. Նախադուռն. πρόθυρον vestibulum Դուռն շինեալ յաղիւսոց, որպիսի է արտաքին դուռն տան կամ ապարանից. *Թաղեա՛ զնոսա յաղիւսադրան թաքստեան ʼի մուտս ապարանիցն փարաւոնի. Երեմ. ՟Խ՟Գ. 9 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԱՍՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0131 Chronological Sequence: Early classical գ. Գաւիթ, (իբր ʼի չափ անդոյ միոյ). նախադուռն տան. արտաքին սրահ. προπύλαιον, πρόθυρον vestibulum ... *Այժմ դեռ առաջի դրացն կաս մօտ յանդաստակսն: Զմի անդաստակ չանցանել, եթէ ոչ ջորեօք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐԱՆԴ — (ի, ից.) NBH 1 0642 Chronological Sequence: Early classical գ. ԴՐԱՆԴ ԴՐԱՆԴԻ. πρόθυρον, θύρα vestibulum, limen, postis, ostium Առաջք դրան. նախադուռն. արտաքին դուրք. եւ Դուռն. անցք կամ մուտ դրան, բարաւորք, սեամք. *Վերացաւ դրանդն. Ես. ՟Զ. 4:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐԱՆԴԻ — (դւոյ, դեաց.) NBH 1 0642 Chronological Sequence: Early classical գ. ԴՐԱՆԴ ԴՐԱՆԴԻ. Առաջք դրան. նախադուռն. արտաքին դուրք. եւ Դուռն. անցք կամ մուտ դրան, բարաւորք, սեամք. *Վերացաւ դրանդն. Ես. ՟Զ. 4: *Զդրանդսն սեղմեցին վիմօք. ՟Ա. Մակ. ՟Ե. 47: *Ի դնել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱԾԻ — (ծւոյ, ծեաց.) NBH 1 0912 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. χοιράς struma. Պարկ մաշկեղէն՝ որպէս նախադուռն ստամոքաց ʼի թռչունս, եւ յորոճօղ կենդանիս՝ այլ եւ այլ օրինակաւ. զի անդր իջանէ նախ խածեալն եւ կերեալն. կտնառք. ... *Կազմեաց եդ ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐԹԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1133 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c գ. ἁσκητήριον, γυμνάσιον locus exercitationis, studii, gymnasium. Տեղի կրթանաց. վարժարան. ուսումնարան. մրցարան. ճգնարան. եւ Կրթանք. հանդէս. ... *Այս է նախադուռն կրթարանիս: Զայս առադրելով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱԿԱՏ — (ու, ուց կամ ի, աց.) NBH 2 0166 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. μέτωπον frons. (լծ. գագաթն. պ. չէգէատ, ճէպհէտ ) Վերնակողմն դիմաց մարդոյ կամ անասնոյ. առաջակողմն գլխոյ ʼի վայր քան զհերս, եւ ʼի վեր քան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱԴՈՒՐՔ — ( ) NBH 2 0387 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տ. ՆԱԽԱԴՈՒՌՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0387 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. πρόθεσις, προθήκη praepositio, propositum, propositio. Նախադրեալ բան. նախակարգեալ ինչ. առաջադրութիւն. կամք. վճիռ. եւ Սկզբնաւորութիւն. նախադուռն բանից.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՄՈՒՏ — ( ) NBH 2 0392 Chronological Sequence: 6c, 12c ա.մ. Որ նախ միջամուխ լինի. յանդուգն. եւ Ձեռներէց լինելով. *Լեզու ունիս, նախամուտ ինքնագործել քեզ զմեղս. Մաշկ.: ՆԱԽԱՄՈՒՏՔ Տ. ՆԱԽԱԴՈՒՌՆ. *Նախամուտք տաճարինʼʼ. յն նախատաճար. Փիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.