ՆԵՐԵՄ

(եցի.) NBH 2-0417 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c չ. եւ ն. ἁνίημι, ἑπιχωρέω, συγχωρέω locum do, cedo, concedo, permitto, dimitto, missum facio, indulgeo, veniam do եւ այլն. (ʼի Ներ, թ. եէր. այսինքն տեղի.) Տեղի տալ. թոյլ տալ. թողուլ. թողացուցանել. անտես առնել՝ շնորհել՝ քաւել զյանցանս. զիջանել. անսալ. խնայել. թո՛ղ տալ, աչք խփել. ... *Կորուսանիցե՞ս զնոսա, եւ ո՛չ ներեսցես ամենայն տեղեացն վասն յիսուն արդարոցն: Ոչ ներիցէ մեղաց եւ անօրենութեանց ձերոց: Ոչ ներեցից նոցա: Յանձն առ, ներեաց, եւ արար ընդ նոսա խաղաղութիւն: Զայս ասեմ՝ ներելով, եւ ոչ հրաման տալով: Ներելով առնել զպատուհասն. եւ այլն: *Գեղեցկագոյն ասացեր, եւ ներել պարտ է սոցունց (բանից). Պղատ. օրին. ՟Ժ: *Ի կռուին հրեշտակն ներէր յակոբայ, եւ ոչ եթէ նորա ինչ զօրութիւն ժուժկալէր. Կիւրղ. ծն.: *Քաւելն՝ սրբել է. եւ ներելն՝ չածել զպատիժսն ընդ մեղացն ʼի վերայ, այլ տալ տեղի ապաշխարութեան. Խոսր.: *Ներեսցո՛ւք, զի ներեսցի մեզ. Առ որս. ՟Ժ՟Ա: *Համբաւ ներեղութեանս մերոյ հասեալ է ʼի ներօղ լսողութիւն ինքնակալիդ. Խոր. ՟Գ. 57: ՆԵՐԵԼ. καρτερέω, ἁνέχομαι patior, sustineo, contineo me. Կալ մնալ առ ետեղ հաստատուն. տոկալ. հանդուրժել. համբերել. յարատեւել. յանձն առնուլ. տանել. դիմանալ. զինքը բռնել. ... *Զօրացան, եւ իբրեւ անմարմին ներեցին ʼի մարտի: Ներեա՛ յասպարիզիդ, զի պսակեսցիս: Մարդիկ մարմնաւորք իբրեւ անմարմինք ներէին ʼի տանջանս: Ներեսցուք առ սուղ ժամանակ մի մարմնով, զի զյաւիտենական կեանս վայելեսցուք՝ հոգւով. Թէոփիլ. ՟խ. մկ.: *Արդարքն զիա՞րդ համբերութեամբ կան, եւ զիա՞րդ ներեն աստի տրամութեանցս. Իսիւք.: *Որում ոչ կարացեալ ներել՝ թագաւորին. Խոր. ՟Բ. 89: *Ոչ ներեմք լսել ինչ յասացելոցն: Ընդէ՞ր են վաստակք. քանզի զներեցաք չվաստակելոյն: Զայս եւ աստուած կամեցաւ, բայց ոչ ներեցեր: Իբրեւ մթնացաւ, ոչ ներէին չխնդրել զվարդապետն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 30. 35. 42: *Խնամքն աստուծոյ ոչ ներէ, այլ բազում անգամ փրկէ. Լմբ. առակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՆԵՐԵԱՄ — (եաս, եայ.) NBH 2 0417 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՆԵՐԵՄ, ես, է. *Թոյլ տայ եւ ներեայʼʼ. յն. թողու. Ոսկ. հերոդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՂՓԱՂՓՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0462 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c գ. λῆρος, φλυαρία nugae, delirium, ineptiae. որ եւ ՇԱՂՓԱՂՓԱՆՔ. շաղակրատանք. ունայնաբանութիւն. ծաղրաբանութիւն. առապելական եւ պառաւական զրոյցք. ազճատանք. ցնորք. զառանցանք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.