ՆԵՐՔՈՅ

(ոյք.) NBH 2-0423 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա.գ. ὀ ἕσω, ὀ ἕσωθεν intrinsecus ὀ κάτω inferior. որպէս Ներքին, այսինքն խորին. միջին. ներքսագոյն. եւ Ստորին, ներքոյ անկեալ. որ ինչ կայ ընդ այլով կամ ղկնի այլոց իրաց: ներսի, տակի. ... *Ի ներքոյ կողմանէ նորա արար զղարիբն: Հանդէպ վակասին ʼի ներքոյ կողմանէ: Առանցք էին ʼի ներքոյ կողմանէ, եւ այլն: *Կարգեցաք ʼի ներքոյս. Ճ. ՟Գ.: *Լեառն փշրէ զոր ʼի ներքոյն ունի, որպէս եւ ադամ գլորեալ մանրեաց զներքոյսն իւր. Իսիւք.: *Դուարանի զգեստիւք ʼի հանդերձս ոչխարաց. եւ ներքոյն զապականիչ գայլոց բերելով զլրբութիւն. Արծր. ՟Գ. 2: *Զխոնարհագոյնս կալջի՛ր, ʼի ներքոյցնզ (կամ ներքոցն) մի՛ վրիպիցիս. Ոսկ. եփես.: մ. ՆԵՐՔՈՅ. մ., Ի ՆԵՐՔՈՅ. ἕσω, ἕσωθεν intus. Ի ներքս. ʼի ներքուստ. ներսը, ներսիդին, ներսէն. ... *Նաւթիւ ծեփեսցես զնա ներքոյ եւ արտաքոյ: Կցեալ ընդ միմեանս յերկարաւոր ʼի ներքոյ եւ արտաքոյ: Գիր գրեալ ներքոյ եւ արտաքոյ: Ի ներքոյ են գայլք յափշտակօղք: Ի ներքոյ լի են ոսկերօք մեռելոց: Արտաքոյ մարտք, եւ ʼի ներքոյ արհաւիրք. եւ այլն: *Ոչ ահա լի են ամենայն՝ ախտիւք, է որ ներքոյ, եւ է՛ որ արտաքոյ. Եղիշ. ՟Ը: Եւ Ի ստրեւ. ընդ (այլով). κάτω infra, inferne, ab imo ὐπό sub, subter. տակը, տակէն. ... *Դիցես զտնոսա ընդ գահաւորակաւ սեղանոյն ʼի ներքոյ. Ել. ՟Ի՟Է. 5: *Եւ ʼի ներքոյ ոչ յօդեաց ասր, այլ յայծեաց ցփսիս զգեստաւորէր. Յհ. կթ.: (որպէս ռմկ. տակէն, կամ ներսէն:) Նոյնպս ասի, *Զչարութիւն ʼի ներքոյ ոստայնանկէ: Զգիրն՝ որ ʼի վերոյ ունէր զաւետիս կենաց, եւ ʼի ներքոյ զդառնութիւն մահու. Խոր. ՟Ա. 27: Եղիշ. ՟Բ: Իսկ ՆԵՐՔՈՅ ԿԱՑԵԱԼ կամ ԱՆԿԵԱԼ՝ է Հպատակ. ὐποτεταγμένος subditus. տակինը. ... *առաւել քան բանիցն քարոզութեամբ՝ պարտ էր անձամբ ʼի հաւանութիւն զներքոյ կացեալսն ածել. Սարկ. քհ.: *Առ ստրուկս եւ ներքոյ անկեալս. Նար. ՟Գ: նխ. ՆԵՐՔՈՅ. նխ., Ի ՆԵՐՔՈՅ. κάτω, ὐποκάτω, ὐπό infra, sub, subter. Ի ստորեւ, ընդ. ենթ. ʼի վայր. զկնի. տակը. ... *Ներքոյ վարագուրին մնայ սուրբ եւ անարատ: Ամրացեալք ներքոյ պահոցն: Ներքոյ խնամոց նորա կարգէ. Յճխ. ՟Զ. ՟Թ. ՟Ժ՟Ա: *Հաւաքեալ (զոսկերս) ʼի սայլսն՝ ներքոյ եղեգանն. Խոր. ՟Գ. 32: *Ի ներքոյ հաստատութեանն: Ի ներքոյ երկնից: Ի ներքոյ թզենւոյն: Ի ներքոյ կաթսային այրեսջիք: Նեցուկ ʼի ներքոյ նորա: Ի ներքոյ քո մէցս տարածեսցեն, եւ ʼի վերայ քո որդն յարկցի. եւ այլն: *Խոնարհեցուսցուք զպարանոցս մեր ʼի ներքոյ քաղցր լծոյն քրիստոսի, եւ զթիկունս մեր ʼի ներքոյ թեթեւ բեռանցննորա. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Գ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՎԵՐՈՅ — ( ) NBH 2 0814 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c ա. τὸ ἅνω superum ἅνωθεν superne. Վերին. *Զվերոյն ստորնումն ներհակն դնեն. Արիստ. քանակ.: *Ի վերոյ կողմանէ (յն. ʼի վերուստ). Ել. ՟Լ՟Զ. 19. ՟Լ՟Թ. 30: մ. ՎԵՐՈՅ. մ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒԹ — (անթոյ կամ թի, ոց.) NBH 1 0220 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c գ. μασχάλη axilla, subularis situs Գրի եւ ԱՆԹ, կամ ԱՆԴ, ի, անթք, անդք, առաւել իբր ռմկ. Ներքոյ կողմն թեւոց կամ բազկաց մարդոյ. թեւին տակը. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՔՈՅ — I. ( ) NBH 1 0380 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c նխ. ἕξω, ἕξωθεν extra, foras, foris Ի դուրս, եւ դէպ ʼի դուրս. եւ Յարտաքին կողմանէ. եւ Ի վեր քան. դուրսը, դուրս, դրսէն. ... *Արտաքոյ բանակին, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՅՆ — (ի, իւ. ամենայնք, այնց կամ այնից, նիւք.) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Ամէն. համայն. համօրէն. համակ. հանուր. բնաւ. ամէն. ... (որպէս եւ լտ. օ՛մնիս, օ՛մնէ.) πᾶς omnis, σύμπας… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՒԷՆ — (ւինի, նաց.) NBH 1 0275 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. καταφυγή, ὐπερασπιστής, σκεπαστής , σκέπη, ἁντιλήπτωρ refugium, tegumentum, protector, susceptor Ապաստան. տեղի ամրութեան. պատսպարան. ամրութիւն. հովանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՃԿՈՆ — (ի, աց.) NBH 1 429 Chronological Sequence: 8c, 11c գ. ἰμάτιον, χιτών vestis, tunica Սովորաբար ʼի մեզ կարծի լինել ագանելի ներքին ʼի վերայ շապկի. բայց ʼի գիրս վարի որպէս Պատմուճան, պարեգօտ. հանդերձ որ ʼի ներքոյ վերարկուի. եւ Վերարկու. եւ որ եւ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՆԹԱԴՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0658 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c ն. ὐποτίθημι subjicio Որպէս Ընթադրել, ներքոյ արկանել. նուաճել. եւ Ի վայր դնել. *Ենթադրեալ կործանեցին զբելիար: Ձուլադրոշմն ձուլիւք ենթադրեալ (զբելիար՝)կորզէր. Շար.: *Ի խօսելն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՆԹԱԿԱՅԻՄ — (եցայ, կացեալ.) NBH 1 0659 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 13c չ. ὐφίσταμαι substo, subsisto Նոյն ընդ Ենթակայանալ, իբրու կալ իրօք. գոլ. գտանիլ. առաջի կալ. առընթեր կալ. *Պատահմունքն ի վերայ անհատիցն նախապետաբար ենթակային: Տեսակն նախ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԻՆ — (կնի, նաեւ կամ նիւ. ԵՐԿԻՆՔ, կնից, իւք.) NBH 1 0692 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 12c գ. οὑρανός caelum, coelum Աշխարհ վերին՝ պատեալ զերկրաւ, օդ, եթերք, եւ կամար լուսաւորաց եւ աստեղաց մինչեւ ի ծագս տիեզերական գնտոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.