ՆԵՐՔՈՒՍՏ

(-) NBH 2-0423 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c մ. ՆԵՐՔՈՒՍՏ մանաւանդ Ի ՆԵՐՔՈՒՍՏ. ἕσωθεν intrinsecus, intus, interius ἑκ τῶν ἑντός ex interioribus. Ի ներքին կողմանէ. ʼի ներքսագոյն վայրէ. ʼի միջոյն. նըերսէն. ... *Ի ներքուստ տայցէ պատասխանի: Ի ներքուստ ʼի սրտէ մարդկան խորհուրդք չարութեան ելանեն: Շինեաց զորմս տանն ʼի ներքուստ յեղեւնափայտից: Բերան նորա ʼի ներքուստ. եւ այլն: *Խօսին անդէն ʼի ներքուստ ʼի ներքս ընդ խորհուրդսն: Զնենգաւորագործ պիղծ խորհուրդսն ներքուստ ʼի ներքս հաստատեն. Եւագր. ՟Ժ՟Բ: *Առ ʼի զարտաքուստն եւ զ՝ի ներքուստն լցուցանելով զպէտս կարօտութեանցն. Պիտ.: Եւ κάτωθεν, ὐποκάτωθεν inferne, ab imo κάθω infra. Ի ստորուստ, ʼի ստորէ. ʼի խոնարհուստ. վարէն, տակէն, ներքեւէն. ... *Դուք ʼի ներքուստ աստի էք, եւ ես ʼի վերուստ անտի եմ: Ընդարձակութիւն լիցի տանն ʼի վերուստ եւ ʼի ներքուստ: Ի ներքուստ մինչեւ ʼի վեր: Ի ներքուստ մինչեւ ցմէջս: Կանգունք երկուք ʼի ներքուստ. եւ այլն: *Ելանելիս երկաթիս ʼի ներքուստ ʼի վեր: Մատթէոս ʼի վերուստ ʼի վայր թուէ զազգն. իսկ ղուկաս ʼի ներքուստ ʼի վեր. Խոր. ՟Գ. 36: Ճ. ՟Գ.: *Ծնեալն ʼի վերուստ ʼի հօրէ՝ լինի ʼի ներքուստ ʼի կուսէն մարիամայ. զի ʼի ներքուստ ծնեալքս յառաջագոյն՝ ʼի վերուստ ծնցին երկրորդ անգամ, այսինքն յաստուծոյ. Աթ. ՟Ա: *Ի ներքուստ իբրեւ զդղրդումն գետնաշարժի երկիրն դողայր ʼի ներքոյ նոցա: Ներքուստ ʼի վեր դողացոյց, եւ փախոյց եւ ցրուեաց զնոսա. Եղիշ. ՟Ը. եւ Եղիշ. յես.: Ստուերագիր նկարիչքն զբոլոր անգամս մարմնոյն ներքուստ ʼի վեր ձեւացուցանեն. Մամբր.: *Պօղոս շարադասէ զնոսա՝ ներքուստ ʼի վեր ելանելով. Սարգ.: ա. Կամ որպէս ա. Ստորին. *Ներհական ներքըստումն վերինն, իսկ վերըստումն ներքինն. Արիստ. շարժ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՐՏԱՔՈՒՍՏ — ( ) NBH 1 0381 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c մ. ἕξωθεν extrinsecus, extra, exterius, foris Ի դրուստ. յարտաքին կողմանէ՝ վայրէ. որ ասի եւ ԱՐՏԱՔՈՅ. դրսէն, դրսըւանց. ... *Արտաքուստ ժառանգեաց զիս սուր, որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿՈՒՄՆ — I. (կման, անց.) NBH 1 0176 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c գ. Անկանիլն, ըստ ամենայն նշ. իբր կործանումն. վայրաբերումն. զրկումն, վրիպումն, մահ, պատահումն եւ այլն. *Յարուցին ʼի գլորմանէ զանկումն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԼ — (ի, իւ. եւս եւ ելոյ. Ելք, ելից, ելիւք.) NBH 1 0648 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. ἑκόρευσις, ἕξοδος, ἑξοδία, ἑξόδιος egressio, egressus, exodus Ելումն արտաքս ի ներքուստ. ... *Ոչ էր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԴԻՄԱՆԵՑՈՒԿ — ( ) NBH 1 0769 Chronological Sequence: 8c, 13c ա. ἁντωθούμενος renitens, obnitens, repellens Դէմ ընդդէմ կանգնեալ որպէս նեցուկ. որ ընդդէմ իրերաց բուռն առնեն՝ իբր փոխանակաւ յեցեալ. *Աշխարհս այս (ʼի ձեռն չորից տարերաց) իբրեւ զտուն մի անխախուտ ցուցցի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԵԼԱՓՍ — ( ) NBH 1 0883 Chronological Sequence: 6c գ. Բառ յն. λαίλαψ turbo, ventus procellosus. այսինքն հողմ մրրկեանլʼի ներքուստ ʼի վեր. *Լելափս. . . հողմ է՝ պտուտեալ ներքուստ ʼի վեր. Արիստ. աշխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԵՄ — (եցի.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c ն.չ. ἁναγγέλλω, παραγγέλλω , denuncio, moneo, ἑεργέω , operor efficaciter Ազդ առնել. իրազեկ առնել. յայտ առնել. յուշ առնել. զգացուցանել. ծանուցանել. լսելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԿՐ — (աղկրեր.) NBH 1 0041 Chronological Sequence: 12c գ. թուի որպէս ռմկ. Թաղար. ... *Շինէ՛ մեծ աղկրեր. ծեփէ՛ զաղկրերն ʼի ներքուստ եւ ʼի դրուստ: Եւ թէ որպէս յառաջ գրեցաք, աղկր առնես. Վստկ. ՟Մ՟Ի՟Ա. ՟Մ՟Ի՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆՁՆ — (ձին, ձինք կամ ձունք, ձանց կամ ձնից.) NBH 1 0106 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c ա. ἅψυχος inanimis, inanimatus ( ʼի բառէս անձն, ո՛չ ըստ որում դէմք, այլ ըստ որում հոգի կամ շունչ բանական. որպէս եւ անձնաւոր ասի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵԿԱՄՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0138 Chronological Sequence: 10c մ. Ոչ իբր եկամուտ, այլ՝ անդստին ʼի ներքուստ, ʼի բնէ. ինքնին. *Ի ջահէ անտի զօրութեամբ անեկամտաբար վիճակաւորեալ (իւղն). Նար. ՂԳ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱԽԱՂԱՆ — ( ) NBH 1 0168 Chronological Sequence: 13c ա. Որ չունի զկախաղան. ոչ կախեալ զիմեքէ. ... *Նոյնպէս երկիրս առ միջոցի յարամընան, անսիւն ներքուստ՝ եւ ʼի վերուստ անկախաղան. Երզն. ոտ. երկն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.